U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Opbouw Van De Brief Aan Filippi

De Heer openbaarde aan Paulus in de gevangenis een geheim. Dat geheim leren we met name duidelijk kennen in de brief aan Efeze en Colosse. De brief aan Filippi heeft Paulus in diezelfde tijd in de gevangenis geschreven. Hij doet in deze brief echter niet opnieuw datzelfde geheim uit de doeken doet. Wel komen we er achter dat de praktische wandel, die Paulus in deze brief als ‘De Dienstbaarheid’ noemt, zijn vaste basis vindt in dat geheim uit de brieven aan Efeze en Colosse.

Filippi 1: 1-2 Paulus en Timoteus, dienstknechten van Christus Jezus, aan al de heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn, tezamen met hun opzieners en diakenen; genade zij jullie en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.
Filippi 4: 22-23 Jullie krijgen de groeten van al de heiligen, in het bijzonder van hen die aan het huis van de keizer verbonden zijn. De genade van de Here Jezus Christus zij met jullie geest.
Ik begin met een aantal opmerkingen over de structuur van de brief. Daarom heb ik hier de eerste twee verzen en de laatste twee verzen van de brief neergezet. Deze brief aan Filippi is opgebouwd alsof er middenin de brief, de hoofdstukken twee en drie, een soort wending is.

In hoofdstuk 2 van Filippi vinden we de dienstbaarheid van Christus Jezus. Hij neemt onder de schepselen de hoogste plaats in. Zijn dienstbaarheid kwam openbaar in de weg van vernedering die Hij ging tot in de dood, de dood van het kruis.

In hoofdstuk 3 van Filippi vinden we de dienstbaarheid van Paulus. Ook hij nam als mens een uitermate hoge positie in.
Filippi 3: 4-5 Als een ander denkt dat hij op vlees kan vertrouwen, ik nog veel meer: besneden op de achtste dag, uit het volk Israel, van de stam Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeëer,
De hoogste positie onder zijn tijdgenoten. Ook Zijn dienstbaarheid kwam openbaar in een weg van vernedering door alles schade en drek te achten tot in de dood.
Filippi 2: 5 Die gezindheid is in jullie, die ook in Christus Jezus was,
Filippi 3: 10 Ik
[Paulus], aan Zijn [Christus] dood gelijkvormig wordende,
De weg van de Dienstknecht zien we in Christus Jezus. De weg van de dienstknecht vinden we bij Paulus terug. Bij beiden, tot in de dood.

Zoals ik al schreef zit midden in de brief een wending.
Filippi 2: 19 Ik [Paulus] hoop in de Here Jezus Timoteus spoedig naar jullie toe te zenden,
Filippi 2: 25 Ik
[Paulus] achtte het noodzakelijk, Epafroditus naar jullie toe te zenden,
Hier hebben we de derde (Timoteus) en de vierde (Epafroditus) dienstknecht. Ook bij deze vierde dienstknecht zie je weer die dienstknechtgestalte tot de dood aan toe.
Filippi 2: 27 Hij [Epafroditus] is ook ziek geweest, de dood nabij,

Een kenmerk van Christus dienstbaarheid was dat hij in Zijn sterven niet aan Zichzelf dacht, maar aan de vergeving van Zijn belagers. Dat kenmerk van Christus dienstbaarheid vinden we opnieuw terug in Epafroditus, die in zijn bijna sterven niet aan zichzelf dacht maar aan de gelovigen in Filippi.
Filippi 2: 26 Hij [Epafroditus] was vol verlangen naar jullie allen en ook in zorg, omdat jullie gehoord hadden, dat hij ziek was.

Het schakelpunt van de brief zit hem dus in dit middengedeelte. Dat geeft dat de tweede helft van de brief een soort van schaduw is van de eerste helft. Christus is de ware Dienstknecht. Wij zijn uit genade in Hem dan ook dienstknechten. Hij werkt Zijn leven in ons uit.

Even een paar voorbeelden van de duidelijke schaduwwerking in deze brief.
1. Al de heiligen:
Filippi 1: 1 aan al de heiligen in Christus Jezus.
Filippi 4: 22 Jullie krijgen de groeten van
al de heiligen,
2. Genade van de Here Jezus Christus
Filippi 1: 2 genade zij jullie….. van de Here Jezus Christus.
Filippi 4: 23 De
genade van de Here Jezus Christus zij met jullie geest.

De opbouw van de brief aan Filippi zit dus zo in elkaar dat de kern van de boodschap ook heel letterlijk in de kern, het hart, het midden van de brief te vinden in.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende