U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Stilte Voor Mijn Onrustig Denken

De Engelse vertaling zegt in Psalm 46: 11 “Wees stil en weet, dat Ik God ben”.
Midden in de kolkende herrie om ons heen kan er rust zijn.

Vreugde: niet het afwezig zijn van zorg, maar het aanwezig zijn van God.
In die tijd is er een plek op aarde waar rust is, vreugde en vrede.
Psalm 46: 4 Een rivier; haar stromen verheugen de stad Gods, de heiligste onder de woningen des Allerhoogsten.
Dat is de stad Gods. De vrede zal uit Jeruzalem uitgaan. Daar is nu in het wereldtoneel nog niets van te merken. Dat is een kenmerk van het moment dat de Heer daar zijn heerschappij zal vestigen. Dan zal vandaar een rivier stromen, die vreugde brengt. Wat is het geheim daarvan?
Dat geheim vinden we onthult in zowel vers 8 als vers 12:
Yahweh Zebaoth is met ons, een burcht is ons de God van Jakob. sela
Onze God is een burcht, waar we veilig geborgen zijn. Die plek zal straks geografisch zijn aan te wijzen. Dat is in de stad Gods. Een veilige burcht. Maar ook nu, nu ons hoofd soms gewoon gek lijkt te worden van alles wat op ons af komt, ook nu is onze God die burcht.
“Mijn leven is met Christus verborgen in God”, zegt Paulus in Collosse. Is het in onze ervaring misschien niet zo grijpbaar?
Psalm 46: 1 God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.
Daarom maakt God zich hier aan ons bekend als onze toevlucht. Vlucht maar met dat knallende denken naar Hem toe. Hoe doe je dat? Psalm 55 vers 23 schijnt daar licht op: Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen.”
Die gedachten, die je zo gevangen nemen, dat zijn jouw bekommernissen. Werp het op de Heer. Vlucht naar Hem toe met je bekommernissen. Hij zal voor je zorgen. Hier in Psalm 46: 1 zegt de Heer dat Hij een sterkte is voor jou, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.

Wees Stil! Een Ongepaste Oproep?
Psalm 46: 11 “Wees stil en weet, dat Ik God ben”.
Het is moeilijk stil te worden. Mijn hoofd blijft soms dagen, weken schreeuwen en het lijkt alsof ik geen rust kan krijgen. Maar hier staat het in de context van een nog veel ernstiger onrust. Als niet alleen het denken, maar ook de natuur en de hele volkerenmassa in uiterste onrust verkeert. Voor mijn ervaring alleen al lijken deze woorden zo ongepast. In die tijd lijkt het wellicht nog veel ongepaster. Wees stil? Stil? In zo’n chaos? Ja, want de Heer der heerscharen is met ons. Hij is de Heer van alle legermachten, want dat betekent “heerscharen”. Alle legermachten, de geestelijke maar ook de natuurlijke, ze staan onder Hem. Wat doet Hij met hen? Hij ontneemt hen hun munitie. In vers 10 staat: “Die oorlogen doet ophouden tot het einde der aarde, de boog verbreekt, de lans stukslaat, de strijdwagens met vuur verbrandt”. De hele oorlogsindustrie wordt in één ogenblik van de aardbodem weggevaagd. Dat doet de Heer der heerscharen als Hij Zijn heerschappij op aarde oppakt. Dat is nou voluit de Vredevorst in actie, zoals we Hem ook tegenkomen in Micha 4: 3
En Hij zal onder grote volken richten, en machtige heidenen straffen, tot verre toe; en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot sikkelen; het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen, en zij zullen den krijg niet meer leren.

Moeten Al Mijn Reserves Er Ook Aan?
Zal die Vredevorst dan niet in staat zijn de onrust in mijn denken en jouw denken stil te maken? O Ja! Maar misschien vraag jij je ook wel af: Moet het dan op deze manier, zoals het beschreven staat in vers 10: ‘die de boog verbreekt (ook mijn boog!), die de lans stukslaat (ook mijn lans!), die de strijdwagens met vuur verbrandt’ (ook mijn strijdwagens!). Moet dan alles van mij er ook aan, alles waar ik mijn veiligheid in vind? Psalm 20: 7 zegt het zo: Dezen beroemen zich op wagens en genen op paarden, maar wij roemen in de naam van Yahweh, onze God. Ja, de Heer breekt ook al mijn eigen reserves af.

Alles wat we zelf ter hand nemen om staande te blijven in de chaos van ons leven wordt ons ontnomen. Maar de Heer zelf geeft ons Zijn rust, Zijn stilte, daarvoor in de plaats. Dat zullen we in het volgend artikel ontdekken.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende