U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Geen Werk Van Mensenhanden

Toen wij tot geloof kwamen is er iets heel concreets gebeurt waardoor wij deel kregen aan de volheid in de opgestane Heer Christus Jezus. Het is heel duidelijk geen uiterlijke zaak omdat het geen werk van mensenhanden is.
Colosse 2: 11 In Hem ben jij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam van het vlees, in de besnijdenis van Christus,

De vraag die we nu in dit artikel willen proberen te beantwoorden is: Wat is deze besnijdenis die aan ons voltrokken is en waar heeft dat plaatsgevonden?

Het antwoord gaan we niet in onze traditie zoeken. We weten inmiddels dat die thuishoort bij de drogredenen van menselijke filosofie. We hoeven het ook niet te zoeken in onze eigen ervaringen omdat Paulus zelf in de bovenstaande tekst hier antwoord op geeft. Een antwoord zoeken in de Bijbel zelf is ook de enige solide weg voor de Bijbelgelovige om te bewandelen.

Paulus zelf zegt hier dat deze besnijdenis die aan ons voltrokken is plaats vond ‘in de besnijdenis van Christus’. Nu is het de vraag of dit is wat er gebeurde toen de Heer acht dagen oud was en Hij in de Tempel besneden werd.
Lukas 1: 59 En het geschiedde, toen de achtste dag was aangebroken, dat zij kwamen om het kind [Jezus] te besnijden,

Volgens de letterlijke interpretatie van de bovenstaande tekst uit Colosse kan die gebeurtenis niet slaan op ‘de besnijdenis van Christus’. Wat er bij de acht dagen oude Jezus gebeurde was namelijk wel degelijk een uiterlijke ceremonie die met mensenhanden plaats vond. Wanneer is Christus dan besneden zonder mensenhanden?

De uiterlijke besnijdenis in het joodse volk was een schaduw van hetgeen komen moest. Abraham werd door God zelf d.m.v. dit uiterlijk teken apart gezet van alle andere zondaren. Zijn besnijdenis gaf aan dat zijn oude bestaan voorbij was, het was door God geoordeeld. Nu had hij een nieuwe positie bij God.

Bij de wetgeving trouwde het hele volk Israël met God. Uiterlijk werd dit huwelijksverbond vastgelegd in de wetgeving. Het uiterlijke teken van deze verbondenheid aan God en dus de beëindiging van het oude, losse bestaan was de besnijdenis.

Was in die tijd iemand persoonlijk behouden door dit uiterlijk teken? Nee, ook in die huishouding van God was behoudenis puur op grond van genade en kreeg men daar deel aan via geloof (Hebreeën 11). In die huishouding kwam dat geloof echter wel degelijk d.m.v. uiterlijke zaken openbaar.

Besnijdenis was dus destijds ook alleen maar een uiterlijke daad met handen verricht, maar sprak als schaduw van de beëindiging van het oude zondige leven en een nieuwe verbinding.

Het echte werk op het kruis was onzichtbaar
De ‘besnijdenis van Christus’ is op het kruis gebeurd. In hedendaagse films over het lijden van Christus (zoals ‘The Passion’) wordt alles wat mensen Hem aandeden overbelicht, waardoor er een onjuist beeld van het lijden van Christus wordt getekend.

Het zijn niet de spijkers die door Zijn handen geslagen werden die de verzoening van de wereld tot stand hebben gebracht. Het zijn ook niet de spotwoorden die de omstanders riepen. Geen enkele uiterlijke handeling heeft dit tot stand gebracht. Het was datgene wat geen één van de omstanders waar kon nemen tijdens die drie uren dikke duisternis.

Voor iedereen sloot de Heer de deur naar het oude leven en de deur naar het nieuwe leven werd geopend toen Hij het uitriep:
Markus 15: 34 Eloi, Eloi, lama sabachtani, hetgeen betekent: Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?
Door geloof kregen we daar deel aan. We werden zo ‘besneden met de besnijdenis van Christus’ (Colosse 2: 11).

Mochten we nog niet doorhebben wat daar op het kruis met ons gebeurd is? Dan legt Paulus dat nog verder uit in de volgende verzen.
Colosse 2: 12 – 13 omdat jij met Hem begraven bent in de doop. In Hem ben jij ook mee opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt. Ook jou heeft Hij, dood zijnde in je overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold,

Paulus gebruikt hier een heel essentieel woordje in deze verzen: ‘mee’. Dat kan je weergeven door ‘samen met’.
1/ We zijn ‘samen met Hem begraven’.
2/ We zijn ‘samen met Hem opgewekt’.
3/ We zijn ‘samen met Hem levend gemaakt’.

Zijn dit uiterlijke of innerlijke zaken? Een duidelijke paralleltekst die deze handeling aan ons zonder mensenhanden nog meer verhelderd vinden we in de Romeinenbrief.
Romeinen 6: 5 Aangezien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding;

We zijn samengegroeid in Zijn dood en in Zijn opstanding. De Staten Vertaling zegt het nog mooier: We zijn ‘één plant met Hem geworden’. Twee planten zo laten samengroeien tot één plant. Zo zijn wij samengegroeid in de dood en opstanding van Christus.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende