U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Wereldgelijkvormigheid

Colosse 2: 20 – 21 Aangezien jij met Christus afgestorven bent aan de eerste beginselen van de wereld, waartoe laat jij je, alsof jij in de wereld leeft, geboden opleggen: raak niet, smaak niet, roer niet aan;
In Colosse 2: 8 waarschuwt Paulus ons ervoor dat we ons niet moeten laten gijzelen door leraren die met hun menselijke filosofieën en leeg bedrog komen aanzetten. Er zijn twee zaken waar die lijn van denken mee in overeenstemming zijn. Het eerste is de menselijke traditie. Het tweede punt is: de beginselen van de wereld. Er is één zaak waar die lijn van denken totaal niet mee in overeenstemming is. Dat is namelijk Christus, onze opgestane Heer die ons leven is.

Wij zijn samen met Christus gestorven en samen met Hem opgewekt. Hij is nu ons leven. We mogen uit genade leven. Nu zijn er leraren die ons weer willen gevangen zetten in hun leer. Ze komen ook nog aanzetten met het grote gevaar van wereldgelijkvormigheid. ‘Pas op’, zeggen zij, ‘als jij je daar mee bezig houdt dan begeef jij je in de wereld en dat mag niet’. Ze komen met hun ‘raak niet, smaak niet en roer niet aan’ leer. Juist die leer noemt Paulus ‘de eerste beginselen van de wereld’.

Naast Colosse 2: 8 en 20 komt deze uitdrukking ‘de eerste beginselen van de wereld’ nog op twee andere plekken in de Bijbel voor. Telkens geeft de NBG vertaling het foutief weer als ‘wereldgeesten’. Dat maakt dat de werkelijke betekenis van die tekstplaatsen tamelijk verborgen is gebleven en de waarschuwing dus niet zo krachtig overkomt als dat Paulus het heeft neergeschreven.

Voor de volgende twee Bijbelplaatsen gaan we naar de brief aan de Galaten.
Galaten 4: 1 – 5 Ik bedoel dit: zolang de erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, al is hij ook eigenaar van alles; maar hij staat onder voogdij en toezicht tot op het tijdstip, dat door zijn vader tevoren bepaald was. Zo bleven ook wij, zolang wij onmondig waren, onderworpen aan de eerste beginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen.

Hier in Galaten 4 gaat het over de joodse gelovigen. Het is belangrijk om op de adressering te letten. Wij zijn in het verleden nooit die erfgenaam geweest. Dat was het volk Israël. Wij zijn ook nooit slaaf geweest, zoals het volk Israël dat was, doordat zij onder de wet onder voogdij en toezicht geplaatst waren.

Waar Paulus er eerst over spreekt dat zij onder de eerste beginselen van de wereld waren, spreekt hij er later over dat zij ‘onder de wet’ waren. De eerste beginselen van de wereld staan hier dus gelijk aan het wettisch denkkader van het joodse volk. Let wel, de wet is niet fout (Romeinen 7: 12, 14 en 16). Het was het trouwboekje van God aan Zijn volk. Het sprak van de beloften van God over de komende Messias. Die wet is ook onder het Nieuwe Verbond niet aan de kant gezet (Jeremia 31: 33). Ze zijn echter wel degelijk vrijgekocht van het wettisch toepassen van de wet, hetgeen telkens verstaan wordt onder de uitdrukking ‘onder de wet’. Dat wettisch denken zijn ‘de eerste beginselen van de wereld’, waardoor dit uitverkoren volk in de positie van slaaf terecht kwam.

Het wettisch beginsel van ‘raak niet, smaak niet, roer niet aan’ was bij het volk Israël uitgegroeid tot de leefregel van het volk. Christus heeft zich tijdens Zijn rondwandeling op aarde telkens verzet tegen de geestelijke leiders van het volk omdat zij hen knechten tot slaven ‘onder de wet’ in plaats van te wijzen op de beloften van God in dit trouwboekje.

Kenden de heidenen, de niet joden, dan geen ‘eerste beginselen van de wet’?
Galaten 4: 8 - 11 Maar in de tijd, dat jullie God niet kenden, hebben jullie goden gediend, die het in wezen niet zijn. Nu jullie echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijn, hoe kunnen jullie thans terugkeren tot die zwakke en armelijke eerste beginselen van de wereld, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken? Dagen, maanden, vaste tijden en jaren nemen jullie waar. Ik vrees, dat ik mij wellicht tevergeefs voor u ingespannen heb.

Het dienen van afgoden zet Paulus hier op één lijn met de eerste beginselen van de wereld. Nu ook deze heidense gelovigen naar een wettisch leefpatroon grijpen zegt Paulus dat zij feitelijk terugkeren naar die vroegere leefwijze van afgodendienst, oftewel de eerste beginselen van de wereld.

Paulus had zich zo ingespannen om voor het geloofsleven uitsluitend genade en genade alleen te verkondigen. Die hele inspanning lijkt wel haast vergeefs. Gelovigen, of het nu joden of heidenen zijn, zijn samen met Christus afgestorven aan die eerste beginselen van de wereld. Christus is de enige werkelijkheid.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende