U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Werkelijkheid Is Christus

Wat is het niet heerlijk om puur enkel en alleen uit genade te mogen leven? Maar is er aan het eind niet een prijsuitreiking? Moeten we ons daar niet voor inspannen? Zo wordt de evangelische wereld om de tuin geleid en gebracht op de weg van gewilde nederigheid. Juist die gewilde nederigheid wordt hier door Paulus opgevoerd als de oorzaak waarom men de prijs zal moeten missen.

Wat zijn de kenmerken van die gewilde nederigheid?
Colosse 2: 16 – 17 Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid Christus is.
Colosse 2: 20 – 23 Indien jij met Christus afgestorven bent aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof jij in de wereld leefde, geboden opleggen: raak niet, smaak niet, roer niet aan; dat alles zijn dingen, die door het gebruik teloorgaan, zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen. Dit toch is, al staat het in een roep van wijsheid met zijn eigendunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam, zonder enige waarde en dient slechts tot bevrediging van het vlees.

Daar heb je de hele waslijst van de o zo herkenbare evangelische drogredenen, waarin hun gewilde nederigheid tentoon gesteld wordt.
Colosse 2: 8 Ziet toe, dat niemand jou meesleept door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus,
Het is niet Christus die in die drogredenen centraal staat. Het is menselijke filosofie, oftewel wijsbegeerte. Het is puur leeg bedrog. Wat? Nou, dat je oordeelt over het roken van een broeder. Dat je de zondagsrust dwingend oplegt. Dat je zegt dat dit niet mag en dat je het andere beslist moet doen. Het hele opsommen van hoe jij je als christen hoort te gedragen is gewilde nederigheid. Het normen en waarde debat bestaat uit niets anders dan drogredenen.

Het is een eigendunkelijke godsdienst. Je hebt een hoge dunk van jezelf. Maar onze dunk, oftewel onze achting kan alleen maar op Christus gericht zijn. Christus is het geheimenis onder de heidenen.
Colosse 1: 27 Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus in u, de hoop der heerlijkheid.
Christus is het geheimenis van God.
Colosse 2: 2 opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus,
In Christus zijn alle schatten van de wijsheid en kennis verborgen.
Colosse 2: 2 – 3 Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn.
Zoals je Christus als Heer aanvaard hebt, mag je nu in Hem wandelen.
Colosse 2: 6 Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem,
In Christus heb jij de volheid ontvangen.
Colosse 2: 10 en jij hebt de volheid verkregen in Hem,
Vandaar dat Paulus tegenover al die eigenwillige nederigheid in de evangelische wereld heel simpel maar één Persoon plaatst als de enige echte werkelijkheid.
Colosse 2: 17 terwijl de werkelijkheid Christus is.

De werkelijkheid is: Ethiek?
De werkelijkheid is: Christus. Dat zegt de Bijbel. Tegenwoordig groeit de groep Evangelikalen die dit niet meer geloven ongelooflijk snel. Voor een groot deel van de evangelische wereld is het werkelijke christelijke leven rekening houden met één of andere morele norm en vooral niet dat en dat doen. Al de uiterlijke gedragscodes staan weer voorop. Ethiek.
Kom niet aanzetten met de mededeling dat de werkelijkheid voor ons praktisch christenleven is: Christus in u. Dat is mooi voor een preek, oftewel dat is onze positie. Zo worden we met drogredenen misleid. We worden van Christus afgeleid waarbij onze eigen inspanningen voor de Heer weer centraal komen te staan.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende