U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Christus Intiem Kennen

De Bijbel benadrukt doorlopend het belang van het kennen van Christus, niet alleen het kennen van Hem als je persoonlijke Redder maar ook het groeien in een intieme kennis van Hem door het onderzoeken van de Bijbel. We hebben hetzelfde verlangen nodig dat Paulus zo kenmerkte.
Filippi 3: 10 Dit alles om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding

Ik leerde Christus kennen toen ik 17 jaar was. Toen was het niet afgelopen. Toen begon het. Zo’n 40 jaar groei ik nu al in mijn kennis van Hem. Mijn kennis is nu een stuk intiemer geworden dan toen ik 17 was. Je kan het eigenlijk niet eens vergelijken, maar nog steeds mag ik groeien in die kennis. Dit is ook de reden waarom bad voor deze gelovigen in Colosse. Hij wenste dat zij wijsheid en geestelijk inzicht zouden krijgen.
Colosse 1: 9 – 10 Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor jou te bidden en te vragen, dat jij met de rechte kennis van zijn wil vervuld mag worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God.

Je ziet dat dit kennen van de Heer meerdere resultaten heeft.
1/ Je zal daardoor in overeenstemming met jouw positie in Hem wandelen.
2/ In alles wat je doet zal de Heer daardoor plezier in jou hebben.
3/ Al het goede werk zal daardoor als een vrucht aan jou zichtbaar worden.
4/ Je zal daardoor opgroeien in de hoogste kennis van God.

Misleiders
Paulus was behoorlijk bezorgd dat de dwaalleraars de gelovigen in Colosse te pakken zouden krijgen. Hij legt daarom alle nadruk op Christus zelf.
Colosse 2: 2 – 3 opdat ….. zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn.

De reden waarom hij zo nadrukkelijk op Christus en Christus alleen wijst laat hij er direct op volgen.
Colosse 2: 4 – 5 Dit zeg ik, opdat niemand u met drogredenen misleide. Want al ben ik naar het vlees afwezig, naar de geest ben ik bij u en ik zie met blijdschap de orde, die bij u heerst, en de hechtheid van uw geloof in Christus.

Er waren misleiders die met drogredenen aan kwamen zetten. Dan moet onze aandacht eerst en vooral gericht zijn op onze bron van het leven, Christus. Onze wandel is uitsluitend vast in Hem.
Colosse 2: 6 – 7 Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging.
Onze wandel is niet voor de Heer, maar in de Heer.

Pas wanneer die vaste basis voor onze dagelijkse wandel in Christus stevig gelegd is komt Paulus met zijn beschrijving van die dwaalleraars.
Colosse 2: 8 Ziet toe, dat niemand je meesleept door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus,

Er zijn ook in de evangelische wereld leraars die aan komen zetten met onderwijs over je praktische wandel na je bekering die niet in overeenstemming is met Christus. Het zijn drogredenen. Het gevaar van die drogredenen is dat zij je misleiden. Dat betekent dat ze je de verkeerde kant opsturen, namelijk van Christus af. De Bijbel gaat hier behoorlijk fel tegen te keer. Zo fel dat wanneer je al een beetje door die drogredenen ingepakt mocht zijn je dit wellicht zelfs onchristelijk fel noemt.

Richt je op Christus en Christus alleen. Zijn genade is de enige vaste grond waar je stevig op kan staan en waardoor je stand houdt tegen deze misleidende drogredenen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende