U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Christus, Meer Dan Genoeg

Christus Jezus is alles en tevens de Enige Die we nodig hebben voor het werkelijke leven en in onze dagelijkse wandel. Onze eigen methodes en regeltjes kunnen niets toevoegen aan hetgeen Christus voor ons al tot stand heeft gebracht.
Voor een heldere uiteenzetting hiervan neem ik je mee naar Colosse 2.

Drogredenen
Colosse 2: 1 Want ik stel er prijs op, dat jij weet, hoe zware strijd ik te voeren heb voor jou, en voor hen, die te Laodicea zijn en voor allen, die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees,
Paulus laat hier zijn bezorgdheid over de gelovigen in Colosse en Laodicea duidelijk voelen. Hij is bezorgd omdat dwaalleraars bij hen waren binnengedrongen.

Colosse 2: 4 Dit zeg ik, opdat niemand jou met drogredenen zou misleiden.
Paulus noemt het drogredenen waarmee deze leraars aan kwamen zetten om deze gelovigen te misleiden.
Wat Paulus hier beschrijft is ook voor ons van enorm groot belang omdat we tegenwoordig dezelfde situatie opnieuw meemaken.

Helaas, ook in de evangelische wereld van vandaag zijn er die beweren dat ze Christus als hun Redder kennen terwijl de kern van hun verkondiging ligt in datgene wat aan Christus wordt toegevoegd. Ze komen met door mensen opgelegde regels, rituelen, stokpaardjes en leerstukken.

De prediking waar Paulus hier in de brief aan Colosse op reageert kom je helaas ook vandaag de dag tegen als de evangelische prediking. Je kan het grofweg zo indelen:
1/ Genade door het geloof in Christus
2/ Werken
Bij de eerste staat God centraal, bij de tweede de mens.

Regels of Christus
De verkondiging van redding door eigen werken kom je gelukkig nog niet bij zoveel predikers in de evangelische hoek tegen (hoewel dat zelfs dat ook nog groeit). Het grote probleem zit hem in het leven dat na die redding, na de bekering, start.

Ik geef gelijk toe dat ikzelf ook een tijdlang de weg van regels en wetjes gevolgd heb. Ons ik wil nu eenmaal liever de aanwijzingen die wijzelf kunnen opvolgen dan dat we de inwonende Christus toestaan Zijn leven in ons te openbaren.

Paulus heeft het in het eerste hoofdstuk over het geheimenis. Dat geheimenis is al de voorgaande perioden verborgen gebleven. Niets in het Oude Testament, de Evangeliën en de Handelingentijd wees dus op dit geheimenis. Het is nu aan de apostel Paulus geopenbaard.
Colosse 1: 25 – 26 Haar dienaar ben ik geworden krachtens de bediening, die mij door God is toevertrouwd, om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen, het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen.

Wat dat geheimenis inhoudt legt Paulus ook uit in dat eerste hoofdstuk.
Colosse 1: 27 Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus in u, de hoop der heerlijkheid.
Het is Christus Zelf in ons, de hoop van de heerlijkheid.

Hier in het tweede hoofdstuk van Colosse spreekt Paulus opnieuw over dit geheimenis.
Colosse 2: 2 – 3 opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn.
Het geheimenis is Christus Zelf, in Wie al de schatten van de wijsheid en kennis verborgen zijn.

Voor Paulus stond het absoluut vast dat de enige bescherming tegen dwaalleer Christus Jezus Zelf is en het persoonlijk kennen van Hem voor je wandel. Het grote verlangen van Paulus was dan ook dat de gelovigen in Colosse en Laodicea steeds vaster zouden groeien in hun kennis van Hem. Paulus besefte dat zij er geestelijk steeds rijker van zouden worden naarmate zij zich steeds meer zouden verdiepen in dit geheimenis, Christus Zelf.
Om Hem te kennen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende