U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Rusten In Genade

De genade in Paulus bracht de boodschap van de onnaspeurlijke rijkdommen van Christus als het blijde nieuws onder de mensen. Nu blijkt in dit volgende vers dat de genade daar nog niet mee tevreden is.

In Het Volle Licht Stellen
Efeze 3: 9 en in het licht te stellen wat de bediening van het geheimenis inhoudt, dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de Schepper van alle dingen,
De boodschap van het geheimenis was aan Paulus geopenbaard om dat in deze tijd bekend te maken. Paulus heeft het gevoel van: ‘ik kan het evangeliseren maar dat is nog niet voldoende. Ik wil het in het licht stellen’. Hij wil eigenlijk alle gelovigen in dat volle licht van de opgestane en verheerlijkte Heer plaatsen. Hij wil ze volledig in die genade, dat licht, plaatsen. Dat staat er: ‘om in het licht te stellen wat de huishouding van het geheimenis inhoudt’. Paulus is niet te stuiten. Wij soms wel. Wij laten ons nou eenmaal lang niet altijd door die genade lijden. We rekenen zo vaak naar het vlees. Laten we echter die genade, die ons te beurt is gevallen volkomen doorwerken in ons. Als we werkelijk zien dat wij de aller, aller-geringste zijn maar dat Zijn genade, Zijn kracht, het wil uitwerken in ons, dan staan we niet meer stil bij hoe het wel vallen zal.

Verlichte Ogen Van Het Hart
Waar die genade werkt willen ook wij dat de boodschap echt in een toebereid hart valt zodat de mensen echt in dat volle licht geplaatst worden. Daar bidt Paulus ook voor in het begin van deze brief.
Efeze 1: 17 – 18 opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen: verlichte ogen uws harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen,
Kijk,.hij bidt niet om verlichte ogen van het verstand. Hij bidt om verlichte ogen van hun hart. Hij wil dat het niet alleen maar een zaak van het verstand is maar dat het doorwerkt in hun hart. Dan komt daar zicht op die rijkdom van die opgestane en verheerlijkte Heer. Zo schrijft Paulus hier in Efeze 3: 9 dat hij die boodschap in het licht wil stellen. Natuurlijk verkondigt hij die boodschap al overal waar dat mogelijk is maar hij wil het in het licht stellen wat die huishouding van genade wel allemaal betekent.

Oude Huishouden Van De Wet
De regels van het oude huishouden functioneren niet daar waar het volle licht is aangegaan van de huishouding van genade. Daar is geen flirten meer met de geboden en de instellingen, de hele wet. Het ‘dat mag niet, dat mag niet, dat mag niet, dat moet, dat moet’ functioneert alleen in een huishouden die daar volkomen op gericht is. Dat was de huishouding die aan Mozes was toevertrouwd. Die huishouding functioneerde totdat het joodse volk definitief zei: ‘Nee, wij willen Hem niet’, waarmee ze Christus afwezen. Daarmee stelden ze zich aan de heidenen (de niet joden) gelijk. Toen kwam God met dit onvoorstelbare, onnaspeurlijke plan. Dat was het plan om uit joden en heidenen een volk voor Zijn naam te vergaderen.

Proclamatie Aan De Geestelijke Machten
Efeze 3: 10 opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden,
De boodschap van genade klinkt door tot in de hemelse. Dat blijft niet beperkt tot hier op aarde. Dat kan je lezen in dit vers: ‘opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden’. Die overheden en machten dat zijn de geestelijke werkelijkheden. Gods plan was dat aan hen in de hemelse de veelkleurige wijsheid van God bekend gemaakt zou worden. In de NBG vertaling staat ‘bekend zou worden’, maar het gaat hier om de proclamatie. Daarom staat er letterlijk ‘bekend gemaakt zou worden’. Dat gebeurt daar waar werkelijk zicht komt op dit plan van God. Daar waar wij in het volle licht van die opgestane en verheerlijkte Heer geplaatst zijn, daar wordt dit nu aan die overheden en machten bekend gemaakt.

Onze Hoge Positie In Christus
Die overheden van de geestelijke machten, waar wij mee geconfronteerd worden, zien onze positie in Christus.
Colosse 3: 3 Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.
Ons leven is met Christus verborgen in God en dat zien die geestelijke machten. Die geestelijke overheden waar we misschien soms voor terugschrikken. Maar Christus is gaan zitten boven die overheden en wij zijn daar samen met Christus geplaatst.
Efeze 1: 20 – 22 die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende aioon. En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente,
Daar heb je die geestelijke overheden, machten, krachten en heerschappijen. Wij zijn in Christus boven hen geplaatst. Waar wij dus praktisch in dat volle licht komen te staan, met ons hart zicht krijgen op onze heerlijke positie van onze eenheid met de opgestane en verheerlijkte Heer, daar wordt dat bekend gemaakt aan die overheden en machten beneden ons. Het wordt aan hen geproclameerd. Misschien schrikken we nog wel eens terug als we geconfronteerd worden met bepaalde occulte zaken. We mogen weten dat we in Christus boven hen geplaatst zijn. Christus heeft de heerschappij en wij in Hem.

Veelkleurige Wijsheid Van God
De verkondiging van die veelkleurige wijsheid van God is de verkondiging van Christus als de wijsheid Gods in Zijn grote variëteit, Zijn grote diversiteit, die openbaar komt in het Lichaam, de Gemeente. Die veelkleurige wijsheid van God wordt geproclameerd aan die geestelijke machten die onder ons gesteld zijn. Wat hebben we aan een geweldige rijkdom deel gekregen!
Nu de boodschap van die genade van die God, de God van alle genade, geproclameerd mag worden hebben we twee mogelijkheden om naar te kijken.

Eerste Mogelijkheid: Rusten In Volle Zekerheid
Efeze 3: 12 in wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in Hem.
In Christus hebben we de vrijmoedigheid en in Hem hebben we de toegang. Dit is eigenlijk opnieuw het onderwerp van hoofdstuk 2. Eerst stonden we zo veraf en nu zijn we dichtbij gekomen. In Christus hebben we nu de toegang. Dan staat er in de NBG vertaling achter: ‘met vertrouwen’. Letterlijk staat er: ‘in die volle zekerheid’. Je hoeft dus nooit te twijfelen of het wel echt zo is. Nee, dat is juist het geweldig resultaat van onze éénwording met Hem. We hebben hier volle zekerheid over gekregen en daar mogen we in rusten. Het woordje ‘met’ in deze uitdrukking is het Griekse woordje ‘en’, dat veel meer zegt dan ons Nederlandse woordje ‘met’. Letterlijk is het: rusten in’. Dat Griekse woordje geeft dus juist aan dat we volkomen rusten in die volle zekerheid. Dit is de eerste mogelijkheid waarop we naar deze zaken kunnen kijken.
De tweede mogelijkheid komen we in het volgende vers tegen.

Tweede Mogelijkheid: Rusten In De Omstandigheden
Efeze 3: 13 Daarom verzoek ik u met aandrang, de moed niet op te geven bij mijn verdrukkingen om uwentwil, want die zijn een eer voor u.
Eigenlijk schrijft Paulus dat hij aan het smeken is. Nou heb je in het Grieks meerdere woorden voor smeken. Het woord dat Paulus hier gebruikt is een smeken van een mindere tegenover een meerdere. Paulus zit hier voor ons op de knieën en smeekt ons de moed niet op te geven. Hoe kan het met zo ontzaglijk veel blijken van genade dat we de moed opgeven? De reden is verdrukking.
Als Paulus schrijft ‘bij mijn verdrukkingen’ gebruikt hij voor dit woordje dat met ‘bij’ vertaald is opnieuw dat Griekse woordje ‘en’. We hebben dus de mogelijkheid dat we de moed opgeven omdat we rusten in die verdrukkingen. Hier is het dus zo dat we ons oog van de Heer africhten en zomaar op die verdrukkingen zien. Waar dacht Paulus aan? Het waren zijn verdrukkingen die hij juist had ten behoeve van het Lichaam, de Gemeente. Hij was in die gevangenis terecht gekomen. Maar feitelijk kunnen alle omstandigheden die we meemaken ervoor zorgen dat we de moed verliezen.

Zink Niet Diep Weg!
Letterlijk staat hier een uitdrukking die aangeeft dat we helemaal diep wegzinken.
Paulus ligt hier op zijn knieën voor ons en roept ons toe: ‘jongens, jongens, zak niet diep weg door je oog te richten op die omstandigheden. Die omstandigheden zijn juist ten behoeve van jullie! De Heer weet wat Hij doet!’
In Christus hebben we de vrijmoedigheid. In Christus hebben we de toegang. We mogen rusten in die volle zekerheid. Dankzij het volbrachte werk van Christus zijn we één geworden met Hem in Zijn opstanding en één geworden met Hem in Zijn verheerlijking en in Zijn plaats gezet boven alle overheid en macht. Ons leven is met Christus verborgen in God. Zie niet op de omstandigheden maar zie op Hem en rust in die volle zekerheid. Dat is genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina