U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Werkende Genade

We zijn tezamen erfgenamen geworden, tezamen leden en tezamen deelgenoten. Van die heerlijke boodschap is Paulus een dienaar geworden.
Efeze 3: 7 Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, naar de werking Zijner kracht.

De Werking Van Gods Kracht Is Genade
De dienst van Paulus is in overeenstemming met de werking van Gods kracht. Dat is genade.
De boodschap dat we één zijn geworden met de opgestane en verheerlijkte Heer in de hemel is naar de werking van Zijn kracht. Dat is genade.
De boodschap dat we met Christus erfgenamen zijn van alle dingen is naar de werking van Zijn kracht. Dat is genade.
De boodschap dat we samen één Lichaam vormen is naar de werking van Zijn kracht. Dat is genade.
De boodschap dat we mededeelgenoot zijn van die belofte in Christus Jezus in de opgestane Heer is naar de werking van Zijn kracht. Dat is genade.

Opstandingkracht Onze Kracht
Als Paulus zich bewust is dat hij die dienst heeft dan kijkt hij direct naar de bron van die dienst die naar de werking van Zijn kracht is. Het is de kracht die openbaar kwam toen Christus Jezus van tussen de doden uit opstond. Het is de kracht die openbaar kwam toen 500 man gelijk met Hem opstonden uit de doden en zich in Jeruzalem vertoonden zodat alle mensen dat konden zien. Die kracht die toen openbaar kwam is onze kracht geworden. Het is Zijn opstandingkracht die in onze zwakheid volbracht wordt.
Als Paulus dan ook kijkt naar het feit dat hij die dienaar geworden is kijkt hij naar die overweldigende kracht die de Heer hem gegeven heeft. Paulus dienst is in overeenstemming met de gave van de genade van God en dat is in overeenstemming met de werking van Zijn kracht.

Gods Kracht In Onze Zwakheid
Gelijk weet Paulus ook wie hijzelf is.
Efeze 3: 8 Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen,
Paulus zegt hier feitelijk dat hij de aller-, aller-geringste is. Het is hier een dubbele overtreffende trap die Paulus hier gebruikt om zichzelf te beschrijven. Hij geeft ons hier een kijkje in hoe hij tegen zichzelf aankijkt. Bovendien tekent hij hierin hoe de kracht van de Heer werken kan om die heerlijke boodschap van genade aan mensen bekend te maken.

De Huishouding Van Genade Was Een Bekende Boodschap
De boodschap van een verborgen huishouden van God was een bekende boodschap. Het was toen niet zo dat mensen overrompeld werden door die uitermate vreemde boodschap die deze Paulus erop na hield. Ze waren vertrouwd met deze boodschap zoals je in dit hoofdstuk kan lezen.
Efeze 3: 2 Gij hebt immers gehoord van de bediening door Gods genade mij met het oog op u gegeven:.
Zij wisten van die huishouding van Gods genade die aan Paulus met het oog op ons gegeven was. Nu is dat tamelijk onbekend geworden.

Terugvallen Op Genade En Genade Alleen
Als we dan zien hoe Paulus hier zegt dat hij de aller-, aller-geringste is onder alle heiligen, dan zien we hoe Paulus zich terugwerpt op de genade en genade alleen. Het is uitsluitend de werking van Gods kracht waardoor die boodschap werkelijk doorgegeven kan worden. Het is de boodschap van God en ook Zijn kracht.
Paulus, de aller-geringste van alle heiligen is deze genade te beurt gevallen. Hij heeft het zomaar ontvangen uit vrije gunst, uit genade die absoluut niet te verdienen valt.

Alles Alleen Door Genade
Om te weten hoe Paulus staat tegenover die genade van God gaan we naar een heel ander gedeelte in 1 Corinthe.
1 Corinthe 15: 10 Maar door de genade Gods ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods, die met mij is..
Hier zegt Paulus heel concreet hoe die genade werkzaam is in zijn leven. Paulus zegt hier dat hij door de genade van God is wat hij is. Hij probeert niet meer te zijn als wat hij is. Hij is wat hij is door de genade van God.
Als Paulus naar zichzelf zou kijken en zou zien wat hij in het verleden had uitgespookt, dan zou hij zich vertwijfeld afvragen of hij ook wel enkel recht zou hebben om ook maar iets voor God te kunnen betekenen. Maar het is door de genade van God dat hij is wat hij is. Het is door de genade van God dat jij bent wie jij bent.

Genade Werkt!
Door de genade van God ben ik wat ik ben en Zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest want ik heb meer gearbeid dan zij allen’. Heleboel mensen als ze horen dat het niet ons werk is, dat we niets meer hoeven te verwachten van onszelf, denken dan dat we op ons luie gat gaan zitten. Bij Paulus werkte dat absoluut niet zo. Het was bij Paulus 100 % tegenovergesteld. Hij zegt: ‘Ik heb meer gearbeid dan jullie’. Dat is toch wel een heel concrete uitspraak. Paulus heeft veel meer werk verricht dan al die anderen, maar dan zegt hij er gelijk achteraan dat dit niet zijn werk is maar de genade van God.

Blij Nieuws
Ik de aller-, aller-geringste. Dat is Paulus statement in Efeze 3: 8. In die staat is aan Paulus de genade te beurt gevallen.
Welke genade is Paulus te beurt gevallen? Dat lees je er direct achter: ‘om aan de heidenen die onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen’. Letterlijk staat er in plaats van dat woord ‘verkondigen’ het woord ‘evangeliseren’. Dat betekent letterlijk ‘blij nieuws brengen’. Het is blij nieuws dat we één gemaakt zijn met een opgestane en verheerlijkte Heer. Wat is het verschrikkelijk dat er nog steeds mensen zijn die wel geloven maar hier totaal geen enkele flauwe notie van hebben! Als we toch geconfronteerd zijn met die genade die ons te beurt gevallen is, onverdiend, we hadden het zo verprutst, we waren de aller-, aller-geringste, en dat God dan toch naar de werking van de sterkte van Zijn kracht in ons wil werken, Hij wil het doen. Dan zeggen we toch zeker: ‘mij is genade te beurt gevallen’?

Genade Verdrijft De Angst
Dat blijde nieuws mogen we evangeliseren. We mogen dat blijde nieuws doorgeven. Dan kijken we niet tegen die boodschap aan met de gedachte: ‘hoe zou dat wel vallen? Hoe zullen de mensen hier wel tegenover staan?’ Ja, misschien zeggen ze dat je een heel extreem standpunt hebt gekregen. So What? We zien alleen maar die onvoorstelbare genade van God, die onverdiende gunst. Het gaat je dan alleen om die genade die werkzaam wil zijn in jouw leven. Wat wil die genade bewerken? Wat wil die genade evangeliseren dwars door jou heen?

De Onnaspeurlijke Rijkdommen Van Christus.
Feitelijk staat ook die uitdrukking weer tamelijk zwak vertaald. Die rijkdom staat in het meervoud. Het zijn de rijkdommen van Christus. Het blijft namelijk niet tot één bepaald facet beperkt. Die rijkdommen van Christus vormen samen de veelkleurige wijsheid van God.
Efeze 3: 10 opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden,
Dat wil zeggen dat die wijsheid van God rijk geschakeerd is. Als Paulus in de Corinthebrief nog helemaal niets afweet van dit geheimenis, maar nog simpel de boodschap van genade onder het Nieuwe Verbond brengt, dan kent hij ook al een opgestane en verheerlijkte Heer, maar dan lees je over Christus, de wijsheid van God.
1Corinthe 1: 24 maar voor hen, die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods.
Maar nu in de huishouding van genade mogen we een veelkleurige wijsheid van God evangeliseren. We hebben zo onnoemelijk veel ontvangen in die opgestane en verheerlijkte Heer.

Niet Terug Te Vinden
Paulus zegt hier dat het onnaspeurlijk is. Dat betekent dat je die voetstappen niet eens kan terug vinden. Je kan er helemaal niets van terugvinden in het hele Oude Testament. Alles wat aan Paulus als geheimenis is geopenbaard vind je niet terug in de wet, niet in de dichterlijke boeken van het Oude Testament, niet in de profeten, je vindt het ook niet in de evangeliën, en ook niet in de vroege brieven. Het is het geheimenis wat speciaal aan Paulus toevertrouwd is in de gevangenis. Het is onnaspeurlijk.

In het volgende artikel zullen we naar aanleiding van Efeze 3: 9 ontdekken dat de genade van God in Paulus er nog niet eens tevreden mee is om dit blijde nieuws alleen maar te verkondigen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende