U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Mede-erfgenamen, Medeleden En Medegenoten

Efeze 3: 6 (dit geheimenis), dat de heidenen mede–erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie,

Tussen Haakjes
In onze vertaling staat in dit vers ‘dit geheimenis’ tussen haakjes. Dat betekent dat het er in de grondtekst feitelijk helemaal niet staat. Het is echter wel verhelderend omdat het woordje ‘dat’, wat er achteraan komt, ook inderdaad terugslaat op datgene wat deze apostelen en profeten geopenbaard is, namelijk dit geheimenis. Wat is dat geheimenis dan. Nou, dan hoef je alleen maar deze tekst verder door te lezen.

Drie Gloednieuwe Zaken
Daar staat ‘dat heidenen’. Ja, ik citeer soms heel kort want we moeten in de eerste plaats goed beseffen dat wij die heidenen, die niet joden zijn. Dan noemt Paulus drie zaken op die ons deel zijn geworden. Drie zaken die stuk voor stuk nieuwe zaken zijn, die je hiervoor niet tegenkwam. Er wordt natuurlijk wel al eerder over erfgenamen geschreven. Ook wordt er wel eerder geschreven over de mogelijkheid dat mensen leden ergens van zijn. Bijvoorbeeld de leden van het volk Israël. Je kan ook beslist al eerder lezen dat mensen ergens deelgenoot van zijn. Hier zijn echter samenstellingen van woorden gebruikt die je verder in de Bijbel nergens meer tegenkomt. Het zijn gloednieuwe samenstellingen. Dat geeft dus al aan dat dit iets is wat tot op dat moment compleet verborgen was.

Erfenis Van Het Land Was Reeds Bekend
We zijn mede-erfgenamen geworden. Dat is de eerste woordsamenstelling. In het profetisch woord van het Oude Testament was het een heel normale zaak dat de gelovige het aardrijk zou beërven. Lees maar mee:
Psalm 37: 11 maar de ootmoedigen beërven het land en verlustigen zich in grote vrede.
Als de Heer Jezus tijdens Zijn rondwandeling op aarde dan ook de zaligsprekingen uitspreekt dan herhaalt Hij deze belofte.
Mattheus 5: 5 Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.
Dit was geen verborgenheid. Dit was iets dat al eeuwen en eeuwen bekend was. Deze erfenis was verbonden met het aardse volk Israël. Natuurlijk konden heidenen daar ook wel degelijk hun voordeel mee doen omdat het heil uit de joden was. Wanneer het hele joodse volk zich op Yahweh zou richten en Zijn wil zou doen, dan zouden zij de verkondigers worden naar de heidenen toe. Heidenen zouden dan ook deel kunnen krijgen aan dat heil dat het volk Israël zou verkondigen. Natuurlijk zouden die heidenen wel op afstand blijven staan, maar zij mochten ook deel krijgen aan deze belofte die in eerste instantie voor het volk Israël gold.
Deze belofte dat gelovigen de aarde zullen beërven was allang bekend.

Tezamen Met Christus Reeds Onder Het Nieuwe Verbond
In het Oude Testament werd reeds over erfgenamen gesproken maar hier wordt een extra woordje toegevoegd. De toevoeging ‘mede’, dat hier tot drie keer toe genoemd wordt, was iets compleet nieuws. Het woordje ‘mede’ betekent letterlijk ‘samen’. Het gaat hier dus over samen erfgenamen.
We komen dit aparte woordje ‘samen’ vaker tegen in de Bijbel. In de brief aan de Romeinen verbindt Paulus dit aan onze dood. Het gaat dan over de dood aan het oude leven.
Romeinen 6: 8 Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven,
Paulus leerde dus al dat we met Christus zijn gestorven. Dit is hetzelfde woordje ‘mede’. Samen met Christus zijn we gestorven. We zijn samen met Christus gekruisigd.
Romeinen 6: 6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is,
We zijn ook samen met Christus begraven. Ook dat leerde Paulus al in de brief aan de Romeinen.
Romeinen 6: 4 Wij zijn dan met Hem begraven,
In de Romeinen kijkt Paulus wel over dat graf heen en ziet ons in vers 8 in de toekomst ook samen met Hem leven. De erfenis zoals het door de profeten beloofd was in het Oude Testament had daar ook een volkomen plaats in. Maar verder gaat het in die vroege brief niet.

Tezamen Met Christus In Het Geheimenis
Willen we echt weten hoe we één geworden zijn met Christus in Zijn opstanding, één geworden zijn met Christus in Zijn leven aan de rechterhand van de majesteit in de hoge? Dan moeten we in de Brief aan Efeze zijn. Dat heeft namelijk alles te maken met dat geheimenis dat aan Paulus is bekend gemaakt. Daar leert Paulus dan we nu samen met Christus levend gemaakt zijn.
Efeze 2: 5 ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, (door genade zijt gij behouden),
Daar leert Paulus dat we samen met Christus zijn opgewekt en samen met Hem een plaats ontvangen hebben in de hemelse gewesten.
Efeze 2: 6 en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus,
Voor onze dood samen met Christus konden we terecht bij wat reeds openbaar was, maar voor ons leven samen met Christus komen we in dat geheimenis terecht dat in de gevangenis aan Paulus geopenbaard is. Alles wordt uitgedrukt in dat ene woordje ‘mede’, wat de betekenis heeft van ‘samen met’.

Tezamen Erfgenaam
Hier lezen we dan in een drievoudige uiteenzetting wat we ‘samen met’ Christus zijn geworden. Samen met Christus zijn we erfgenamen geworden. We lezen al in het eerste hoofdstuk aan Efeze over die samen erfenis.
Efeze 1: 11 in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil,
Christus zelf is het in Wie wij het erfdeel ontvangen hebben.

Welk Erfdeel?
Over welk erfdeel gaat het hier? Dat kan je lezen in het voorafgaande vers.
Efeze 1: 10 om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is onder een hoofd, dat is Christus, samen te vatten,
Alles is onder dat ene Hoofd samengevat. Dat Hoofd is Christus. Christus heeft de volle heerschappij. Christus is de erfgenaam van alle dingen. Dat kan je verderop ook heel helder lezen.
Efeze 1: 22 En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente,
Alles is onder de voeten van Christus gesteld. Alles! In de hemel, op de aarde en onder de aarde. Alles! Hij is het Hoofd en als zodanig, oftewel in die heerschappij, is Hij gegeven aan de Gemeente, die Zijn Lichaam is.
Nu zegt Paulus dat wij mede-erfgenamen zijn. Waarvan? Ja, we kunnen het ons niet voorstellen maar we zijn samengegroeid met Hem, met Christus. We zijn dus erfgenamen van alle dingen. Zo’n rijkdom! We zijn mede-erfgenamen.

Tezamen Lichaam
We zijn ook medeleden. Letterlijk staat hier het woord ‘samen-lichaam’. Dat is echt de meest letterlijke vertaling. We zijn een samen-lichaam omdat we samengegroeid zijn met Christus. Samen met Hem opgewekt, samen met Hem gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoge. We zijn dus samen met Christus tot één Lichaam gevormd. Het onderwerp van hoofdstuk twee wordt hier in één woord samengebald. Dit woord vind je nergens anders in de hele Bijbel. Ook als je in de antieke oude Griekse geschriften gaat zoeken kom je dit woord nergens tegen. Je komt dit woord alleen hier tegen omdat dit de unieke plaats weergeeft die wij met Christus innemen. Samen-lichaam.

Tezamen Deelgenoot
We zijn ook medegenoten. Waar zijn wij mededeelgenoot van? Van de belofte in Christus Jezus. Nu is het zo dat als ik een belofte aan iemand doe ik dat ook uitspreek. Zo’n belofte is dan niet verborgen. Zo’n belofte is dan niet geheim. Als jullie bijvoorbeeld weten dat Hein (ik dus) jullie iets beloofd heeft, dan moet je dat eerst gehoord hebben anders weet je niet eens dat ik je iets beloofd zou hebben. Maar hier gaat het niet over een belofte van Christus Jezus, maar een belofte in Christus Jezus. Die belofte is altijd verborgen gebleven.

De Verbonden Met Israël
Het gaat hier niet over de verbonden van de belofte waar Paulus het eerder over heeft gehad.
Efeze 2: 12 dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld.
Aan die verbonden van de belofte waren wij heidenen vreemd. Wij stonden dus helemaal buiten die belofte. Die verbonden der belofte slaan op het Oude Verbond dat met het volk Israël gesloten was en het Nieuwe Verbond dat met Israël zal gaan worden. Die beide verbonden hebben betrekking op die ene belofte. Dat was de belofte van de Messias die voor het volk Israël komen zou. Wij stonden als heidenen daar helemaal buiten.

Plannen Voor De Instelling Van Tijd
God had een speciale belofte in Christus Jezus. Die belofte is geheel volgens Gods plannen. Over die plannen zullen we later nog lezen en nadenken.
Efeze 3: 11 naar het eeuwige voornemen, dat Hij in Christus Jezus, onze Here, heeft uitgevoerd,
Die plannen van God waren in Christus Jezus. Zoals het er letterlijk staat zijn het de plannen van de God van eeuwen. Het waren dus plannen die God genomen had voordat er sprake was van tijd. De belofte hier gaat dan ook over een belofte die de Vader aan de Zoon deed voordat er sprake was van tijd. Die belofte vinden we terug in de brief aan Titus.
Titus 1: 2- 3 in de hoop des eeuwigen levens, dat God, die niet liegt, voor eeuwige tijden beloofd heeft, terwijl Hij te zijner tijd zijn woord heeft openbaar gemaakt in de verkondiging, die mij is toevertrouwd in opdracht van God, onze Heiland:
Hier zie je hoe het in elkaar zit. God heeft, voordat er sprake is van al die tijdperken waar wij midden in zitten, een belofte gedaan aan Zijn Zoon. Hoe en wanneer heeft God die belofte dan bekend gemaakt? Dat lees je er direct achteraan. Die belofte is openbaar gemaakt in de verkondiging die Paulus is toevertrouwd. Hier zien we dat die belofte aan Paulus is toevertrouwd.

Nu zijn wij mededeelgenoot geworden van die belofte in Christus Jezus. Daar is Paulus een dienaar van geworden. Dat lees je in het volgende vers en dat wordt het onderwerp voor het volgende artikel.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende