U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Destijds En Thans

Het voorgaande vers sloot af met terug te blikken op het voorgaande hoofdstuk. Dat gaat Paulus nu verder uitwerken.
Efeze 3: 4 Daarnaar kunt gij bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus,

Een Begrip Vormen
Paulus wenst dat we ons bezig houden met het onderscheid tussen de tijd van de prediking van het Koninkrijk en de huishouding van de genade. Paulus toont het belang ervan aan door ons op te roepen om ons een begrip te vormen van zijn inzicht in het geheimenis van Christus. Het geheimenis van Christus is nu niet meer geheim. Het is nu ontsluierd oftewel geopenbaard. Het is niet een geheimenis meer dat nu nog verborgen is voor hen die hun leven aan de Heer hebben overgegeven. We kunnen ons daar nu een begrip van vormen.

Vroeger En Nu
Efeze 3: 5 dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen, zoals het nu door de Geest geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen en profeten:
Hier worden door Paulus de twee lijnen getekend, die je ook in het voorgaande hoofdstuk tegenkomt:
1/ ‘Ten tijde van vroegere geslachten’. Dat was vroeger. Dat was destijds. Dat is de ene lijn.

Die Eerste Lijn In Het Voorgaande Hoofdstuk.
Efeze 2: 11 – 12 Bedenkt daarom dat gij, die vroeger heidenen waart naar het vlees, en onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhanden aan het vlees is, dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld.
Te dien tijde’ dat was ‘vroeger’ of zoals het dus in onze tekst staat: ‘ten tijde van vroegere geslachten’. Maar dan gaan we nu naar die andere lijn toe.

2/ ‘Zoals het nu geopenbaard is’. Dat is vandaag. Dat is nu.

Die Tweede Lijn In Het Vorige Hoofdstuk.
Efeze 2: 13 Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen
Daar hebben we die tweede lijn in het voorgaande hoofdstuk. ‘Thans’ dat is nu, vandaag de dag.

Wanneer Begon Het ‘Nu’?
Paulus zegt in Efeze 3: 5 ‘dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen zoals het nu.’ In dat ‘nu’ leven wij nu. Wanneer begon dat ‘nu’? Toen Paulus die geheimenissen ontvangen had. ‘Zoals het nu door de Geest geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen en profeten.’ Letterlijk staat er: ‘aan zijn heilige apostelen en profeten.’ Vroeger was dit alles verborgen.

Wie Zijn Die Apostelen En Profeten?
Die heilige apostelen en profeten kom je al tegen in Efeze 2: 20. Daar staat dat we huisgenoten van God zijn geworden en dat huis is gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Die apostelen en profeten zijn de fundamentleggers van dit huis en hier komen we ze weer tegen.
Paulus spreekt hier niet over de profeten van het Oude Testament. Het zijn de profeten die speciaal gegeven zijn ten behoeve van de Gemeente.

Twee Groepen Apostelen Voor Twee Groepen Mensen
Je had speciale apostelen die verbonden waren aan het volk Israël. Dat zijn de apostelen van het Lam, de twaalf apostelen. Die zijn door de Heer speciaal verbonden aan het volk Israël. Hun dienst was ook voor dit volk. Hier gaat het echter over andere apostelen die in de lijn van Paulus zitten. Zo wordt Titus een apostel genoemd, Barnabas was een apostel en Epafroditus. Zo zijn er verschillende apostelen die vermeld worden in verband met de huishouding die God in deze tijd heeft. De huishouding van die genade. De basis oftewel het fundament van dit huis is gelegd door die heilige apostelen en profeten.

Profetische Gaven Destijds
Er waren dus eerst profetische gaven. Toen kon een woord van God in heel directe zin door een profeet tot de Gelovigen worden gesproken. In 1 Corinthe 13: 9 wordt over dit profeteren gezegd dat het onvolkomen is. Letterlijk staat hier dat de profetie ten dele of stuksgewijs is. Men sprak slechts fragmentarisch het Woord van God. Er werd telkens dus een fragment gezien totdat die fragmenten het hele woord van God compleet hadden gemaakt. Nu zegt Paulus in Colosse 1: 25 dat met de openbaring van het geheimenis het hele woord van God compleet is gemaakt.

De Bijbel Nu Het Enige Woord Van God
Nu hebben we de hele waarheid van God. Vandaar dat Paulus hier tekent dat dit geheimenis nu door de Heilige Geest aan de heilige apostelen en profeten bekend is gemaakt. Willen we nu dus weten wat de plannen van God voor jou en mij zijn, dan hebben we het Woord van God, de Bijbel, en dan mogen we ons verdiepen in dat Woord. Daar vinden we de Persoon van de Heer Jezus. Daar vinden we de opgestane en verheerlijkte Heer, waar we mee verbonden zijn. Hij is ons leven geworden. Hoe meer we ons in Zijn Woord bezig houden met Zijn Persoon des te meer gaan we ook leren wat Gods plannen met jou en met mij zijn in deze tijd. Dat is alles aan de heilige apostelen en profeten bekend gemaakt.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende