U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Huishouding Van Genade Vroeger Compleet Onbekend

Efeze 3: 3 dat mij door openbaring het geheimenis bekendgemaakt is, gelijk ik boven in het kort daarvan schreef.

Langs De Weg Van Openbaring
Aan Paulus is ‘door’ openbaring het geheimenis bekend gemaakt. Hier staat voor het woordje ‘door’ het Griekse woord ‘kata’. Dat wil zeggen dat aan Paulus ‘langs de weg van’ openbaring het geheimenis is bekend gemaakt. Het gaat hier over een geheim dat tot op dat moment onbekend was.

Totaal Onbekend
Dat geheim was onbekend toen de Heer hier op aarde rondwandelde. De plannen van God om Zijn genade in onze tijd bekend te maken waren tot op dat moment nog totaal onbekend. Het ging om Gods plannen om ons in zo’n intieme gemeenschap met Zichzelf te brengen.
Toen de Heer aan het kruis genageld was waren die plannen nog volkomen onbekend.
Toen de Heilige Geest werd uitgestort was de huishouding van genade nog totaal onbekend.
Toen het evangelie van het Koninkrijk opnieuw aan het joodse volk werd aangeboden was dit geheim nog volkomen onbekend.

IJveraars Voor De Wet
Nog steeds bleven de joden in Handelingen 21: 20 dan ook terecht zeggen: ‘Gij ziet, broeder, hoeveel duizenden er onder de Joden gelovig zijn geworden en allen zijn zij ijveraars voor de wet’. Zij waren ook allen terecht ijveraars voor de wet. Dit wordt nogal eens helemaal verkeerd verstaan. Er zijn zelfs veel uitleggers die beweren dat Paulus hier had moeten ingrijpen. Paulus zou een zwak karakter getoond hebben. Men heeft niet door dat onder het Nieuwe Verbond de wet nog een volledige functie had omdat het volk Israël in dat verbond centraal staat.
Jeremia 31: 31 Ziet, de dagen komen, spreekt Yahweh, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken;
Vandaar dat wet in het geheel niet buiten werking was gesteld.
Romeinen 3: 31 Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de wet.

Korte Samenvatting Van De Wet Voor De Heidenen
Joden die tot geloof kwamen bleven dus terecht ijveraars voor de wet omdat nog steeds sprake was van prediking van het evangelie van het Koninkrijk tot aan het eind van de Handelingen. Het geheim van de eenheid van jood en heiden in die nieuwe mens (Efeze 2: 15) was tot op dat moment nog onbekend. Nog altijd waren de heidenen, de niet joden, veraf. Wat de bekeerde heidenen betrof werd destijds niet de hele wet op hen gelegd. Voor de joden gold dat nog wel steeds voluit. In Handelingen 15 werd een summiere samenvatting van die wet aan de heidenen voorgehouden.
Handelingen 15: 19 – 20 Daarom ben ik van oordeel, dat men hen, die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet verder moet lastig vallen, maar hun aanschrijven, dat zij zich hebben te onthouden van wat door de afgoden bezoedeld is, van hoererij, van het verstikte en van bloed.
Handelingen 15: 28 – 29 Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht, u verder geen last op te leggen dan dit noodzakelijke: onthouding van hetgeen de afgoden geofferd is, van bloed, van het verstikte en van hoererij; indien gij u hier voor wacht, zult gij wel doen. Vaart wel!

Nog Geen Huishouden Van De Genade
Deze heidenen waren nog niet binnen gekomen in een huishouden van genade en genade alleen. Het huishouden van God dat gekenmerkt wordt door gunst die niet te verdienen valt, waar wij nu in leven.
De prediking van het koninkrijk, waar de wet een volwaardige plaats in had, bleef doorgaan totdat aan Paulus het geheim werd bekend gemaakt in de gevangenis. Die dienst heeft Paulus in de gevangenis ontvangen speciaal ten behoeve van ons. De huishouding van de genade van de God is aan Paulus gegeven met het oog op ons.

Terugblik Op Het Vorig Hoofdstuk
Gelijk ik boven in het kort daarvan schreef’. Paulus had hier al een heel hoofdstuk over geschreven hoe God voor deze tijd plannen had om een Gemeente samen te voegen. Die Gemeente zou samengevoegd worden uit jood en heiden. Paulus had daar in het voorgaande hoofdstuk al over geschreven.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende