U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Handelingen 20: 24 Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen.

Paulus dienst: Het betuigen van het blijde nieuws van de genade van God

Romeinen 1: 7 genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.
Romeinen 3: 24 We worden om niet
[gratis] gerechtvaardigd uit zijn genade,
Romeinen 5: 2 Wij hebben ook de toegang verkregen in het geloof tot
deze genade, waarin wij staan,
Romeinen 5: 15 De
genade Gods en de gave is, bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden.
Romeinen 5: 17 Zij, die
de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, zullen leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.
Romeinen 5: 20 waar de zonde toenam, is
de genade meer dan overvloedig geworden,
Romeinen 5: 21
De genade zal heersen door rechtvaardigheid ten eeuwigen leven door Jezus Christus, onze Here.
Romeinen 6: 14 Je bent niet onder de wet, maar onder
de genade.
Romeinen 6: 15 We zijn niet onder de wet, maar onder
de genade.
Romeinen 11: 5 Er is een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der
genade.
Romeinen 11: 6 Indien het nu door
genade is, dan is het niet meer uit werken; anders is de genade geen genade meer.
1 Corinthe 15: 10 Maar door
de genade Gods ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods, die met mij is.
2 Corinthe 4: 15 Want het geschiedt alles om uwentwil, opdat
de genade zal toenemen en door steeds meerderen overvloediger dank worde gebracht ter ere Gods.
2 Corinthe 6: 1 ontvang
de genade Gods niet tevergeefs,
2 Corinthe 8: 9 Jullie kennen immers
de genade van onze Here Jezus Christus,
2 Corinthe 9: 8 En God is bij machte
alle genade in u overvloedig te schenken,
2 Corinthe 9: 14 om
de buitengewone genade Gods, die op u rust.
2 Corinthe 12: 9
Mijn genade is u genoeg,
Galaten 2: 21 Ik ontneem aan
de genade Gods haar kracht niet;
Efeze 1: 6 Zijn
genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.
Efeze 1: 7 In Hem
[Christus] hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade,
Efeze 2: 7 In de komende eeuwen zal Hij de
overweldigende rijkdom van zijn genade tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus.
Efeze 2: 8 Door
genade ben je behouden,
Efeze 3: 2 De huishouding van
Gods genade mij met het oog op u gegeven:
1 Timotheus 1: 14
Zeer overvloedig is de genade van onze Here geweest,
2 Timotheus 1: 9 die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en
de genade, die ons in Christus Jezus gegeven is voor eeuwige tijden,
2 Timotheus 2: 1 Wees krachtig in
de genade van Christus Jezus,
Titus 3: 15
De genade zij met u allen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende