U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Een Ziels En Een Geestelijk Lichaam

1 Korinthe 15: 44 Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam.

Natuurlijk lichaam.
We worden door onze vertaling aardig om de tuin geleid waardoor we geen zicht krijgen op wat Paulus feitelijk zegt. Letterlijk staat er: ‘Ziels lichaam’. We hebben nu te maken met een lichaam van vlees en bloed, dat beheerst wordt door de 5 zintuigen. Dat lichaam kan nooit het Koninkrijk Gods beërven.
1 Corinthe 15: 50 Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet.
Ook dit is weer een aanwijzing dat het om het zaaien tijdens het leven gaat. Het gaat om een bezield lichaam. Als we gestorven zijn wordt ons lichaam niet beheerst door onze 5 zintuigen.

Geestelijk lichaam.
Het opstandinglichaam is echter een geestelijk lichaam, oftewel hij wordt beheerst door de Geest. Een geestelijk lichaam is een lichaam dat niet gebonden is aan natuurwetten. Het is een zelfstandig, onafhankelijk lichaam, vrij van stoffelijkheid, ruimte en tijd. Vrij van stoffelijkheid, het kan eten zonder het te moeten Lucas 24: 41). Vrij van ruimte, het kan door gesloten deuren binnenkomen (Joh. 20: 19). Vrij van tijd, want het is onvergankelijk (vers 42).
1 Korinthe 15: 45 Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest.

Adam Werd Een Levende Ziel
Er staat dus niet: “Adam ontving een levende ziel”. Hij werd het. Daarin zat geen onderscheid met het dierenleven. Ook van hen staat in Genesis 1 dat ze levend werden, oftewel ziels. Adam, oftewel de mens, ontving dus geen geestelijk leven, maar een ziels leven. Christus, de laatste Adam, is de werkelijk geestelijke mens. Het is aan Hem te danken dat wij in de opstanding het geestelijk lichaam zullen ontvangen.
Filippensen 3: 20 & 21 Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.

Levendmakende Geest
Het leven wat Christus ontving in de opstanding geeft Hij door aan ons.

1 Korinthe 15: 46 Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke.

Het Natuurlijke Eerst
Lichamelijk hebben we dus nog steeds geen deel aan het geestelijke, wat sommige religieuze leiders ons misschien ook proberen wijs te maken. Straks, in de opstanding, hebben we een geestelijk lichaam met alle consequenties van gezondheid van dien. Nu hebben ook wij nog een natuurlijk, ziels lichaam, dat uiteindelijk sterft.

1 Korinthe 15: 49 En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen.

Filippensen 3: 21 die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat
het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.
1 Johannes 3: 2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn,
wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.

In Christus bezitten we een heerlijke toekomst. Wat een uitzicht!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende