U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Samenkomst Aan De Rivier

Twee Kenmerken Van Het Nieuwe Verbond
2 Corinthe 3: 5 – 6 Onze bekwaamheid is Gods werk, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond,
Paulus verklaart in de brief aan Corinthe dat hij een dienaar is van dit Nieuwe Verbond. Als Paulus een nachtgezicht krijgt is dat ook volkomen in overeenstemming met zijn dienst onder dat Nieuwe Verbond. Het is dan ook eigenlijk vanzelfsprekend dat hij in Filippi wacht tot op de sabbatdag. Het hoort alles bij Gods handelen met Zijn aardse volk Israël.

Aanbod Van Het Koninkrijk
Een belangrijk kenmerk van Paulus dienst onder het Nieuwe Verbond is dat hij nog altijd het Koninkrijk aan het volk Israël bleef aanbieden. Altijd zocht hij eerst een synagoge van de Joden op. Als die er niet was, zoals hier in Filippi, dan zoekt hij een logisch alternatief, zoals de gebedsplaats op de sabbatdag. Dat aanbod bleef doorgaan zolang zijn dienst het Nieuwe Verbond betrof.

Israël Eerst
In de dienst van het Nieuwe Verbond staat altijd de Jood voorop.
Romeinen 1: 16 Ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.
Romeinen 2: 9 – 10 Verdrukking en benauwdheid zal komen over ieder levend mens, die het kwade bewerkt,
eerst de Jood en ook de Griek; maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder, die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek.
In dat licht is het zo vanzelfsprekend dat Paulus wachtte tot op de sabbatdag en niet gelijk aan de slag ging.

Eerst: Voorrang – Later: Geen Voorrang
Opnieuw moeten we even goed doorkrijgen dat er grote verschillen liggen tussen dit moment dat Paulus als dienstknecht van het Nieuwe Verbond het evangelie verkondigt aan de inwoners van Filippi en later als hij vanuit de gevangenis hen zijn brief schrijft.
Hier staat in de prediking de Jood voorop. In de tijd van de brief aan Filippi schreef Paulus het volgende:
Efeze 2: 14 Want Hij [Christus] is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft,
Geen voorrang meer voor de Jood. Geen onderscheid. Eén in Christus.

Geen Uiterlijke Tekenen Meer
Wij hebben nu die geweldige rijkdommen in Christus, die kenmerkend zijn voor het geheimenis. Zo’n nachtgezicht dat ons de weg zou kunnen wijzen past daar echter niet meer in. Dat was Gods uiterlijke omgang met Zijn volk en niet onze verborgen omgang. Er is geen sabbatdag om op te wachten als we het blijde nieuws willen verkondigen.
Misschien vonden we die uiterlijke kenmerken wel zo makkelijk, maar het is in de verborgenheid niet de typische lijn waarin God handelt. We mogen ons leven in Zijn hand leggen en het van Zijn genade verwachten.

Rivier, Plek Van Samenkomst
Handelingen 16: 13 Op de sabbatdag gingen wij de poort uit, de rivier langs, waar wij verwachtten, dat een gebedsplaats zou zijn;
Paulus wachtte tot op de sabbatdag en dan gaat hij van start. Normaliter ging hij dan op zoek naar een synagoge. Die was er echter niet in Filippi. Dus ging hij naar de plek waar je verwachten mocht dat gelovige Joden samenkwamen. Daarom ging hij de rivier langs om daar te zoeken naar een gebedsplaats.

Wassingen Aan De Rivier
Handelingen 16: 13 De rivier …, waar wij verwachtten, dat een gebedsplaats zou zijn;
Hoe komt Paulus er nu bij om bij een rivier te verwachten dat daar een gebedsplaats zou zijn? Uit het Oude Testament weten we dat op de plek waar Joden hun erediensten houden voortdurend wassingen plaatsvinden.
Exodus 30: 18 – 21 Gij nu zult een vat van koper maken met een voetstuk van koper, voor de afwassingen, het plaatsen tussen de tent der samenkomst en het altaar, en daar water in doen. En Aaron en zijn zonen zullen daarin hun handen en voeten wassen. Wanneer zij naar de tent der samenkomst komen, zullen zij zich met water wassen, opdat zij niet sterven; of wanneer zij naderen tot het altaar, om dienst te doen en een vuuroffer in rook te doen opgaan voor Yahweh. Zij zullen dan hun handen en voeten wassen, opdat zij niet sterven; het zal voor hen een altoosdurende inzetting zijn, voor hem en voor zijn nakomelingen naar hun geslachten.
Mocht je dus ergens verwachten dat Joden op de sabbat een eredienst zouden houden, dan moest dat bij de rivier zijn.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende