U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Afrekening Met Sheol, Gehenna & Tartaris

Er zijn vier Grondwoorden in de Bijbel die Bijbelvertalers zeer willekeurig weergeven met ‘Hel’.
1. Sheol,
2. Hades,
3. Gehenna
en 4. Tartaris.

De eerste kwamen we in de vorige studie tegen. Hier komen nog de laatste nummers twee t/m vier van de selectieve ‘Hel-’ teksten.

2. Hades. N.T.
Het Hebreeuwse woord ‘Sheol’ en het Griekse woord ‘Hades’ Hebben exact dezelfde inhoud en betekenis. Dit blijkt wel uit de Griekse vertaling van het Oude Testament ‘de Septuagint’, waarin de 64 maal dat ‘Sheol’ in het Hebreeuws origineel voorkomt, het 60 maal in de Septuagint weergegeven is met ‘hades’.

Hades was dan ook het gebruikelijke Griekse woord voor het graf.
(Ook hier sla ik dus die teksten over die, ondanks ditzelfde grondwoord ‘hades’ selectief geen ‘hel’ in de vertaling hebben geplaatst.)
Mattheus 11: 23 En jij, Kapernaum! die tot de hemel toe bent verhoogd, je zal tot de hel [het graf] toe neergestoten worden.
Mattheus 16: 18 Ik zeg je ook, dat jij Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van
de hel [het graf] zullen het niet overweldigen.
Lukas 10:15 En jij, Kapernaum, die tot den hemel toe verhoogd bent jij zal tot
de hel [het graf] toe neergestoten worden.
Lukas 16: 23 De rijke stierf ook, en werd begraven. En als hij in
de hel [het graf] zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre, en Lazarus in zijn schoot.
Handelingen 2: 27 Want U zult mijn ziel in
de hel [het graf] niet verlaten, noch zult U Uw Heilige over geven, om verderving te zien.
Handelingen 2: 31 Zo heeft hij, dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat Zijn ziel niet is verlaten in
de hel [het graf], noch Zijn vlees verderving heeft gezien.
1 Corinthe 15: 55 Dood, waar is je prikkel?
Hel [graf], waar is je overwinning?
Openbaring 1: 18 Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend tot in de aionen van de aionen. Amen. En Ik heb de sleutels van
de hel [het graf] en des doods.
Openbaring 6: 8 En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood; en
de hel [het graf] volgde hem na.
Openbaring 20: 13 De zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en
de hel [het graf] gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een ieder naar hun werken.
Openbaring 20:14 De dood en
de hel [het graf] werden geworpen in den poel van het vuur; dit is de tweede dood.

3. gehenna, N.T.
Dit was het dal van Hinnom, ten zuiden van Jeruzalem, waar de afval en de dode dieren van de stad in geworpen en verbrand werden. Die plek wordt in de eindtijd de plaats waar de lijken van afvalligen komen te liggen.
Jesaja 66: 24 Zij zullen uitgaan en de lijken aanschouwen van de mannen, die van Mij afvallig geworden zijn; want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitdoven, en zij zullen voor al wat leeft een afgrijzen wezen.
Wat hier over die wormen en het vuur staat, komt weer terug in Markus 9. Het slaat hier, en dus ook in Markus 9, op die lijken die door die wormen en het vuur verteerd zullen worden.

Het gaat in Jesaja over lijken en dus niet over zielen (Zielen worden niet los van de persoon gezien in de Bijbel, zoals dat wel in het Griekse denken het geval was en helaas tegenwoordig ook in veel theologisch denken). Bovendien zullen deze lijken niet altijddurend gepijnigd worden.

Het gaat hier niet over een altijddurende folteren door wormen en vuur. Het is hier namelijk niet een miraculeus, niet uit te doven vuur. Het is hier een vuur dat niet gedoofd wordt opdat die lijken ook echt helemaal zouden verbranden.
Dit woord ‘Gehenna’ kunnen we dus de vuilverbranding noemen.

Mattheus 5:29 Indien dan je rechteroog je tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van je, want het is beter voor je, dat één van je leden verloren gaat en niet je hele lichaam in de hel [vuilverbranding] geworpen wordt.
Mattheus 5: 30 Indien je rechterhand je ergert, houwt ze af, en werpt ze van je; want het is tot jullie nut, dat één van jullie leden verga, en niet je hele lichaam in
de hel [vuilverbranding] geworpen wordt.
Mattheus 10:28 En wees niet bang voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; wees eerder bang voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan vernietigen in
de hel [vuilverbranding].
Mattheus 23:15 Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, jullie huichelaars, want jullie trekken zee en land rond, om een bekeerling te maken, en wanneer hij het wordt, maken jullie van hem een kind voor
de hel [vuilverbranding], tweemaal zo erg als je het zelf bent.
Mattheus 23:33 Slangen, adderengebroed, hoe zullie jullie ontkomen aan het oordeel van
de hel [vuilverbranding]?
Markus 9: 43 indien je hand je ergert, houwt ze af; het is beter voor je verminkt tot het leven in te gaan, dan de twee handen hebbend, heen te gaan in
de hel [vuilverbranding], in het onuitblusselijk vuur;
Markus 9:45 Als je voet je tot zonde zou verleiden, houw hem af. Het is beter, dat je kreupel het leven ingaat, dan dat je met je twee voeten in
de hel [vuilverbranding] geworpen wordt,
Markus 9:47 Als je oog je tot zonde zou verleiden, ruk het uit. Het is beter, dat je met één oog het Koninkrijk van God binnengaat, dan dat je met twee ogen in
de hel [vuilverbranding] geworpen wordt,
Lukas 12:5 Ik zal je laten zien voor wie je bang moet zijn. Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in
de hel [vuilverbranding] te werpen. Voorwaar, Ik zeg je, vreest Hem!
Jakobus 3:6 Ook de tong is een vuur, zij is de wereld van de ongerechtigheid; de tong neemt haar plaats in onder onze leden, als iets, dat het hele lichaam bezoedelt en het rad van de geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door
de hel [vuilverbranding].

4. Tartarus. N.T.
Een speciale plek waar de engelen worden gevangen gehouden die seksuele omgang met de mensen hebben gezocht.

2 Petrus 2: 4 Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel [de tartarus] geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden;

De enige werkelijke gevangenplaats is deze laatste: ‘Tartaris’. Deze is echter niet voor mensen bedoeld. Het heeft wel de kenmerken van een gevangenis, maar niet de kenmerkende helse eigenschappen. De Tartarus is bovendien niet zelf een plek van straf en pijniging. Het was een bewaarplaats totdat het oordeel over de engelen zou plaatsvinden. Een soort wachtruimte tot de werkelijke straf zal aanbreken.

Hetgeen wat deze vier verschillende woorden gemeen hebben is dat het verblijf aldaar een tijdelijke zaak is. ‘Sheol’ en ‘Hades’ zijn de Hebreeuwse en Griekse weergaven van ‘Het Graf’. Dood en het graf hebben echter niet het laatste woord. Er komt een opstanding. ‘Gehenna’ is ‘De Vuilverbranding’. Daar worden de lijken verbrand van de afvalligen. Ook voor hen geldt echter hetzelfde principe. Dood en graf hebben niet het laatste woord. De tijdelijke zaak van de ‘Tartaris’ geldt zelfs geen enkel mens.

Op zich hebben deze Bijbelse uitdrukkingen dus totaal niets met één of andere Hel te maken. Hiermee zou de kous af kunnen zijn. Het misbruik van deze uitdrukkingen en ook de Bijbelteksten is echter dusdanig dat we nog eens van voren af aan dezelfde uitdrukkingen en Bijbelgedeelten onder de loep gaan nemen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende