U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Dood Is Dood

Het doek gaat open en op het toneel staan de spelers klaar om de eerste act van het satirisch stuk op te voeren. Het publiek klapt en de acteurs komen in actie.
Lukas 16: 22-23 Het geschiedde, dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het graf [Hades] zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot.

1 Timotheus 4:1 Zij zullen dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen,
Zonder het satirisch karakter van dit verhaal van de Heer te proeven worden op deze geschiedenis wel enkele belangrijke dogma’s van de zogenaamde ‘christelijke’ leer gebaseerd:
1. Dood is een andere vorm van leven
Onderdelen van deze grondleugen:
a. De onsterfelijke ziel
b. Het Paradijs, dat direct na het overlijden ingaat
c. Hellestraf, die direct na het overlijden ingaat
Dit is zondermeer een duidelijk direct leerstellig resultaat van de leugen van satan.
Genesis 3:4 De slang zei echter tegen de vrouw: Jullie zullen geenszins sterven,

Dat laatste onderdeel, de hel, heb ik feitelijk al in de eerste twee studies over de vier Hebreeuwse en Griekse grondwoorden afdoend weerlegd. In deze satire wordt letterlijk over het graf gesproken.

Okay, zoals trouwens in de hele Bijbel, komt in deze satire de hel dus zelfs helemaal niet voor. Het is slechts iets wat er door Bijbelgeleerden ingelegd is. Met deze inlegactie door Bijbelgeleerden hebben we trouwens een heel belangrijke sleutel in handen. Wat blijkt namelijk? Letterlijk wordt er in deze hele satire ook totaal niet over ziel, oftewel ‘psuche’ in het Grieks, gesproken. Letterlijk wordt er ook al in het geheel niet over een paradijs gesproken in deze satire. Alles is hier slechts ingelezen door knappe Bijbelgeleerden.

In deze satire is er
a. geen sprake van ziel
b. geen sprake van paradijs
c. geen sprake van hel
Toch wordt dankzij deze drie punten die grote Bijbelgeleerden in deze satire inlezen de, door satan geïnspireerde, leugen verkondigd dat de dood slechts een andere vorm van leven is.
Genesis 3:4 De slang zei echter tegen de vrouw: Jullie zullen geenszins sterven,

Dat niet Bijbelse filosofieën en godsdiensten hun oor te luisteren leggen bij deze demonische leugen is begrijpelijk. Hun leer over een materieel, etherisch en astraal lichaam is wat dat betreft zelfs nog enigszins begrijpelijk. De christenheid heeft echter behoorlijk leentjebuur gespeeld bij deze menselijke denkbeelden en hebben het ingevoegd in een indeling die wat Bijbelser klinkt: Geest, ziel en lichaam.

Genesis 2:7 Yahweh God formeerde de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; zo werd de mens tot een levende ziel.
1 Corinthe 15:45 De eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest.
Een hele studie over geest en ziel voert te ver. Het lijkt me hier echter ondubbelzinnig duidelijk dat de mens niet een ziel heeft, die buiten het lichaam nog allerlei kanten op kan. De mens heeft geen ziel. De mens is een ziel!

Ja maar!!!!!!! De ziel leeft toch zeker wel door nadat iemands lichaam gestorven is????
Genesis 17:14 die ziel zal uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten:
Genesis 37:21 Laten wij
zijn ziel niet doodslaan.
Leviticus 19:28 Jullie zullen
geen insnijding voor een dode in jullie ziel maken en geen tekens in uw huid laten prikken:
Leviticus 22:4 Geen van Aarons nakomelingen, die melaats is of een vloeiing heeft, zal eten van de heilige gaven, totdat hij gereinigd is; evenmin hij die iets aanraakt, dat onrein geworden is door
een gestorven ziel, of iemand die een zaaduitstorting heeft,
Het is overduidelijk dat als met de ziel iets ongrijpbaars buiten het lichaam bedoeld zou zijn, dat niemand zich daaraan zou kunnen vergrijpen. Hier wordt dus gewoon de persoon zelf bedoeld. Die ziel sterft dus. Dat is het Bijbels denkkader. Dood is dood! Alleen door opstanding is er weer sprake van leven.

In deze satire is er dus wel degelijk sprake van acht zielen. Dat is 1/de arme bedelaar. Dat is 2/Abraham. Dat is 3/de rijke man en zijn vijf broers. Alles bij elkaar acht zielen. Alleen wordt in de hele satire het woord ‘psuche’ bewust vermeden door de Heer, hoewel dat woord best op alle acht van toepassing zou kunnen zijn. De Heer nam het woord niet in Zijn mond. Ondanks dat weten de Bijbelgeleerden deze satire als een waar gebeurde beschrijving van de ziel na het sterven te prediken.

Wat de Heer dus zo nauwkeurig vermijdt wordt het paradepaardje van de christelijk geestelijke elite voor de onsterfelijke ziel. Voor hen is dit het overtuigende bewijs dat de dood slechts een andere vorm van leven is.
1 Timotheus 4:1 Zij zullen dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen,

Voor een Video over dit onderwerp click hier

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende