U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Schat In De Akker

Lukas 19:10 Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.

Als iets verloren is, is dat een verlies voor de eigenaar. Het is dus de eigenaar, die op zoek gaat totdat Hij het vindt. God zoekt en vindt de mensheid.

Zoekende Genade
Lukas 15: 4 De Herder zoekt het verloren schaap.
Lukas 15 : 5 De vrouw zoekt het verloren schellinkje.
Lukas 15: 20 De Vader zoekt de verloren jongste zoon.
Lukas 15: 28 De Vader zoekt de verloren oudste zoon.

De Schat In De Akker
Matteus 13: 44 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, verborgen in een akker, die een mens ontdekte en verborg, en in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker.
Wie is hier handelend aan het werk en wat is die akker?
Mattheus 13: 37 & 38 Hij antwoordde en zei: Die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen; de akker is de wereld;

Het Totaalpakket Van Genade
De Zoon des mensen kocht de wereld. Dat is: de kosmos, oftewel de georganiseerde mensenwereld.
De Zoon des mensen zoekt en vindt de schat in de akker. Bij de koop wordt in één keer gelijk de hele akker, de wereld, meegenomen.
God koopt de schat niet, Hij koopt de akker.
Dit totaalpakket toont Hij ook in de brief van Johannes..
1 Johannes 2:2 en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor de gehele wereld.

Onderonsje
Een belangrijke sleutel tot het verstaan van deze gelijkenis is het feit in vers 36 dat de Heer alle mensen had weggestuurd om apart met zijn volgelingen te spreken. De eerste 4 gelijkenissen spraken van een verwording van het Koninkrijk zoals het wordt als het in de handen van de mensen gelaten wordt. Enorm deprimerend! Hier neemt Hij zijn volgelingen apart om hen te bemoedigen door te wijzen op Gods genade aan het werk.

Israël & De Gemeente
Hier spreekt hij over de twee belichamingen van mensen, die onuitsprekelijk kostbaar zijn in Zijn oog. De twee lichamen waardoor Hij de onuitputtelijke rijkdommen van Zijn genade en heerlijkheid zou manifesteren aan de akker, de wereld. Het ene lichaam is die verborgen schat, het volk Israël. De andere is de parel van grote waarde, de Gemeente, het éne lichaam.

Een Schat
Het woord heeft feitelijk de betekenis van schatkist. In een land dat geteisterd wordt door revoluties, invasies en rovers, was het gewoon om geld en kostbaarheden in kruiken of kisten ergens in een akker te verbergen. Niet zelden wordt een dergelijke schat ontdekt, met alle opwinding van dien. Het zou echter te ver gaan om in een akker te graven die een ander toebehoort. Vandaar dat de akker gekocht wordt. De schat is Israël. De akker is de wereld (vers 38). Om in het bezit van de schat te komen, geeft de Zoon alles wat Hij had prijs en koopt de wereld. Door Zijn bloed te geven betaalt Hij de hoogste prijs.

Israël Is De Schat In De Akker
Exodus 19: 5 zo zult gij Mijn eigendom [peculiar treasure, KJV] zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn. Gij zult mij een koninklijk priesterdom zijn, een heilig volk.
Psalm 135: 4 Want Yahweh heeft Zich Jakob verkoren, Israël tot Zijn eigendom
[peculiar treasure, KJV].
Maleachi 3: 17 Zij zullen Mij ten eigendom
[peculiar treasure, KJV] zijn, zegt Yahweh Zebaoth, op de dag die Ik bereiden zal. En Ik zal hen sparen, zoals iemand zijn zoon spaart, die hem dient.

Peculiar Treasure – Bijzondere Schat
Toen Jezus van de hemel kwam, vond Hij Zijn volk op de akker, kocht de gehele wereld en daarmee het volk dat Zijn aardse schat is. De periode van het vinden van de schat wijst naar de tijd van Jezus omwandeling hier op aarde.
Mattheus 15: 24 Hij echter antwoordde en zei: Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls.

Jezus Zou Sterven “Voor Het Volk”.
Johannes 11: 51 Doch dit zei hij niet uit zichzelf, maar als hogepriester van dat jaar profeteerde hij, dat Jezus zou sterven voor het volk,
Israël verwerpt echter het aanbod van het Koninkrijk. Heel belangrijk: daarbij verwerpt Christus hen niet. Zijn beloften zijn ja en amen, maar Hij verbergt hen opnieuw in de akker. Israël wordt verstrooid onder de volkeren.
Israël is de bijzondere schat des Heren. Gedurende deze tijd, de bedeling van Zijn afwezigheid, is Israël in de akker nog verborgen.
Romeinen 11:12 Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid!

De Schat Zal Weer Uit De Akker Komen
Als de Messias, Christus, terugkomt zal God Zijn bijzondere schat hier op aarde openbaar maken.
Jesaja 62: 1 - 4 Om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil zal ik niet rusten, totdat zijn heil opgaat als een lichtglans en zijn verlossing als een brandende fakkel. Volken zullen uw heil zien, alle koningen uw heerlijkheid en men zal u noemen met een nieuwe naam, die de mond des Heren zal bepalen; gij zult een sierlijke kroon in de hand des Heren zijn, een koninklijke tulband in de hand van uw God. Men zal u niet meer noemen: Verlatene, en men zal uw land niet meer noemen: Woestenij; maar gij zult genoemd worden: Mijn Welgevallen, en uw land: Gehuwde. Want de Here heeft een welgevallen aan u, en uw land wordt ten huwelijk genomen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende