U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Geniet Van De Wegvluchtende Wereldse Beginselen

Titus 2: 1 Kom uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt.
Titus 2: 11 De genade van God is verschenen, redding brengend aan alle mensen,
Titus 2: 12 om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven,
Titus 2: 13 verwachtende de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Redder, Christus Jezus,
Titus 2: 14 die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.

Titus 2: 12 om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven,

We zagen hoe Paulus in de Galatenbrief afrekent met de eerste wereldse beginselen. In Colosse wordt de Gemeente, het Lichaam van Christus, in zijn perfecte staat in Christus in de hemelse gezien. Ook wij, als gelovigen die daar deel van uitmaken, krijgen de waarschuwing voor deze eerste beginselen van de wereld.
Colosse 2: 6-10 Nu jullie Christus Jezus, de Here, hebben aanvaard, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals jullie geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Ziet toe, dat niemand jullie meesleept door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering van de mensen, met de eerste beginselen van de wereld en niet met Christus, want in Hem woont al de volheid van de godheid lichamelijk; en jullie hebben de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht.

Alles wie en wat we zijn, we zijn het in de opgestane en verheerlijkte Heer Christus Jezus. Dat leven in de hemelse is voor ons de werkelijkheid. Zijn genade die nu werkt is voor ons de realiteit. Maar er komen filosofieën en leeg bedrog onder de gelovigen. Die komen met hun normen en waarden, hun regels. Zij willen ons weer terughalen naar die eerste wereldse beginselen. Zie toe, dat je niet meegesleept wordt.

De tweede keer dat Paulus het in Colosse heeft over deze wereldse beginselen zijn ze nog scherpen en duidelijker.
Colosse 2: 20-23 Aangezien jullie met Christus gestorven zijn aan de eerste beginselen van de wereld, waartoe laten jullie je, alsof jullie in de wereld leven, geboden opleggen: raak niet, smaak niet, roer niet aan; dat alles zijn dingen, die door het gebruik teloorgaan, zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen. Dit toch is, al staat het in een roep van wijsheid met zijn eigendunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam, zonder enige waarde en dient slechts tot bevrediging van het vlees.

Wij zijn gestorven aan die wereldse beginselen. Ons leven is Christus en niets of niemand anders.
Ondubbelzinnig concreet wijst Paulus dan de kenmerken van deze wereldse beginselen aan. Voorschriften dat je bepaalde dingen niet mag eten, niet mag proeven, ja zelfs niet mag aanraken. Het is dan inderdaad godsdienst, maar wel eigendunkelijke godsdienst. Het heeft zelfs een houding van nederigheid. Het is zelfs zo nederig dat het er trots op is zo nederig te zijn. Het kenmerk van godsdienst.

Wij zijn daar met Christus van afgestorven. Laat deze wereldse beginselen dus ook gewoon niet toe in je leven. Het is de genade van God die deze wereldse begeerte verzaakt. Het volle licht van Gods genade schijnt en de wereldse begeerten vluchten. In de praktijk voedt diezelfde genade ons op om er ook van te genieten.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende