U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Eerste Wereldse Beginselen

Titus 2: 1 Kom uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt.
Titus 2: 11 De genade van God is verschenen, redding brengend aan alle mensen,
Titus 2: 12 om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven,
Titus 2: 13 verwachtende de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Redder, Christus Jezus,
Titus 2: 14 die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.

Titus 2: 12 om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven,
De allereerste wereldse beginselen worden niet gekenmerkt door wetteloosheid. Het zijn juist de keurige vrome godsdienstige regels van normen en waarden die de allereerste beginselen van de wereld genoemd worden.

In veel van Paulus brieven maakt hij de indeling van wij (dat zijn de joden) en jullie (dat zijn de heidenen). In Galaten tekent Paulus dat het joodse volk onder de wet nog niet volwassen was en daarom dus nog onderworpen was aan de eerste beginselen van de wereld.
Galaten 4: 1-5 Ik bedoel dit: zolang de erfgenaam [Israël] onmondig [niet volwassen] is, verschilt hij in niets van een slaaf, al is hij ook eigenaar van alles; maar hij staat onder voogdij en toezicht [van de wet] tot op het tijdstip, dat door zijn vader tevoren bepaald was. Zo bleven ook wij [Joden], zolang wij onmondig waren, onderworpen aan de eerste beginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen, die onder de wet waren [Israël], vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen.

Het gelovig Israël is dus niet meer onderworpen aan die eerste beginselen van de wereld. Hier wordt dus de wet als voogd en toezichthouder van het door ongeloof nog niet volwassen zijnde Israël tot de eerste beginselen van de wereld gerekend.

Nadat Paulus in Galaten de Joden (wij) heeft aangesproken, richt hij zich tot de heidenen (jullie). In hun afgodendienst waren zij onderworpen geweest aan de normen en regels van die eerste beginselen van de wereld. Zij waren tot geloof gekomen en daardoor bevrijd van die wereldse beginselen. Zij dreigen echter weer opnieuw onder die wereldse beginselen te komen doordat Joden hen regels en wetten willen opleggen.
Galaten 4: 6-11 Dat jullie [Gelovigen uit de heidenen] zonen zijn, God heeft de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader. Jullie zijn dus niet meer slaven, maar zonen; Aangezien jullie zonen zijn, dan zijn jullie ook erfgenamen door God. Maar in de tijd, dat jullie God niet kenden, hebben jullie goden gediend, die het in wezen niet zijn. Nu jullie echter God hebben leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijn, hoe kunnen jullie nu weer terugkeren tot die zwakke en armelijke beginselen van de wereld, waaraan jullie je weer van meet aan dienstbaar willen maken? Dagen, maanden, vaste tijden en jaren nemen jullie waar. Ik vrees, dat ik mij wellicht tevergeefs voor jullie ingespannen heb.

Het houden van bepaalde godsdienstige feestdagen als een plicht horend bij hun godsdienstige beleving heeft niets met de levende relatie met de Heer te maken. Zo’n godsdienstige verplichting hoort thuis bij de wereldse beginselen.

Let wel, het is hier niet verboden om feest te vieren. Wanneer we dat hier uit halen dan keren we daarmee juist weer terug tot de wereldse beginselen. We leggen ons dan namelijk iets op wat niet hoeft, wat zelfs niet past bij een levende relatie met God. Verplichten om die feestdagen te houden en verbieden om die feestdagen te houden brengt ons op het geordende terrein van de wereldse beginselen.

Aan het eind van dit gedeelte wanhoopt Paulus zelfs een beetje over deze gelovigen in Galaten. Als hij nu de ‘christenheid’ met al zijn regeltjes en normen en waarden zou zien, dan zou hij nog meer reden hebben om te wanhopen. Genade rekent af met deze wereldse beginselen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende