U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Het Eigen Volk Van God

Titus 2: 14 die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.

Centraal in deze tekst staat ‘een eigen volk’. De uitdrukking betekent feitelijk een volk door God uitgekozen uit de andere volkeren om Zijn eigendom te zijn. Letterlijk komt deze uitdrukking alleen hier voor. Verwante uitdrukkingen zijn er echter legio.
Exodus 19: 5-6 Nu dan, als jullie aandachtig naar Mij luisteren en mijn verbond bewaren, dan zullen jullie uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij. En jullie zullen Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die je tot de Israëlieten spreken zult.
Deuteronomium 7: 6 Jullie
[Israël] zijn een volk, dat Yahweh, jullie God, heilig is; jullie heeft Yahweh, jullie God, uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om Zijn eigen volk te zijn.
Deuteronomium 14: 2 Jullie
[Israël] zijn een volk, dat Yahweh, jullie God, heilig is, en jullie heeft Yahweh uitverkoren om Hem een eigen volk te zijn uit al de volken, die op de aardbodem wonen.
Deuteronomium 26: 18-19 Yahweh heeft vandaag over jullie het woord aanvaard, dat jullie
Zijn eigen volk zullen zijn, zoals Hij tegen jullie gezegd heeft, en dat jullie al zijn geboden zullen onderhouden. Dan zal Hij jullie verheffen tot een lof, een naam en een sieraad, boven alle volken die Hij geschapen heeft en dan zullen jullie een volk zijn, geheiligd aan Yahweh, jullie God, zoals Hij gezegd heeft.

Men gebruikt de heenwijzing naar precies dezelfde uitdrukking in deze brief van Paulus om te denken dat de keuze van God voor een eigen volk overgegaan is van Israël naar de christenen. Men gebruikt hier zelfs wel een uitspraak van Petrus voor.
1 Petrus 2: 10 jullie, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in Zijn ontferming aangenomen.

Wordt hier nou de gemeente, het Lichaam van Christus, aangesproken? Nee! Israël!
1 Petrus 1: 1 Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, die in de verstrooiing zijn.
Zijn brief was gericht aan de joden in de verstrooiing.

Eens niet Zijn volk, nu echter Gods volk. Dit wijst niet op een omwisseling van volken als speciaal eigendom van God. De originele uitspraak in Hosea is daar overduidelijk over.
Hosea 1:10 Het getal van de kinderen van Israël zijn als het zand van de zee, dat niet gemeten noch geteld kan worden; en het zal geschieden dat op de plaats, waar tot hen gezegd zal zijn: Jullie zijn Mijn volk niet; tot hen gezegd zal worden: Jullie zijn kinderen van de levende God.

Op dat volk wijst ook Paulus in zijn brief aan Titus als hij spreekt over dat eigen volk van God. Heel kenmerkend voor dit volk is ook de uitdrukking ‘voor Zich een eigen volk reinigen’ in dit vers aan Titus. God zal Zijn eigen volk Israël reinigen in het Nieuwe Verbond.
Jeremia 33: 7-8 ja, Ik zal een keer brengen in het lot van Juda en Israël en hen opbouwen als weleer; Ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid, waardoor zij tegenover Mij gezondigd hebben,
Ezechiël 36: 22-27 Daarom, zeg tot
het huis van Israël: Zo zegt Adonai Yahweh: niet omdat jullie het willen doe Ik het, o huis van Israël, maar om Mijn heilige naam, die jullie ontheiligd hebben onder de volken in wier gebied jullie gekomen zijn. Ik zal Mijn grote naam die onder de volken ontheiligd is, die jullie te midden van hen ontheiligd hebben, heiligen; en de volken zullen weten, dat Ik Yahweh ben, luidt het woord van Adonai Yahweh, wanneer Ik Mij voor hun ogen aan jullie de Heilige zal betonen. Ik zal jullie weghalen uit de volken en jullie bijeenvergaderen uit alle landen, en Ik zal jullie brengen naar je eigen land; Ik zal rein water over jullie sprengen, en jullie zullen rein worden; van al je onreinheden en van al je afgoden zal Ik jullie reinigen; een nieuw hart zal Ik jullie geven en een nieuwe geest in je binnenste; het hart van steen zal Ik uit jullie lichaam verwijderen en Ik zal jullie een hart van vlees geven. Mijn Geest zal Ik in jullie binnenste geven en maken, dat jullie naar mijn inzettingen wandellen en naarstig mijn verordeningen onderhouden.
Ezechiël 36:33 Zo spreekt Adonai Yahweh:
Wanneer Ik jullie reinig van al jullie ongerechtigheden, zal Ik de steden weer bevolken en zullen de puinhopen herbouwd worden;
Ezechiël 37:23 Niet langer zullen zij zich verontreinigen met hun afgoden, hun gruwelen en al hun overtredingen, maar
Ik zal hen verlossen van alle afvalligheid waarmee zij gezondigd hebben, en hen reinigen, zodat zij Mij tot een volk zullen zijn en Ik hun tot een God zal zijn.

Het eigen volk dat God Zich reinigt is geen ander dan het volk Israël, ook wanneer Paulus erover schrijft. Paulus opereert hier in zijn dienst aan het Nieuwe Verbond.
2 Corinthe 3:6 die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende