U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Omdat Genade Heerst

We leven nu in de huishouding van genade. God zwijgt nu. Geen oordeel, geen uiterlijke tekenen, geen uitreddingen. Hoe gaan we daar mee om?

Waar Zie Je Op?
Het was in de kracht van die liefde dat al diegenen die vervolgd werden, geleefd hebben maar ook gedood zijn. Voor hen was de hemel even stil als dat die nu is. Ze hebben geen tekenen gezien, er werd geen stem gehoord die hun vervolgers deed stoppen. God gaf ook bij hen geen uiterlijke bewijzen dat Hij met hen was terwijl zij op de pijnbank lagen. Maar zij richtten hun geestelijke ogen op Christus, de onzichtbare werkelijkheden van de hemel vervulden hun harten. Maar hoe zit dat bij ons? Nee, het zijn niet zulke zware vervolgingen die ons plagen. Het zijn bij ons de kleine tegenslagen in het leven die ons geloof doen struikelen. We zien niets anders dan onze moeiten, ons lijden, en onze ogen worden erdoor verblind waardoor we niet meer de heerlijkheden in Christus zien.

Leven Uit Geloof
De huishoudingen van de wet, het verbond en de belofte hadden hun eigen duidelijke voorrechten voor het volk Israël. Die voorrechten werden gekenmerkt door het ten toon spreiden van Gods kracht op aarde. Maar de heerschappij van de genade, waar wij nu onder leven, staat in directe relatie met een leven van geloof. Wij hebben een hoger voorrecht in Christus. Die grotere zegen is voor hen “die niet zien en toch geloven.” Wandelen door geloof is het tegengestelde van wandelen door het zien.

De Weg Van Genade
Het vele lijden van Paulus wijst op een grotere genade dan de machtige daden die zijn vroege dienst kenmerkten. En het was pas toen zijn dienst van wonderen beëindigd was en hij dit pad van genade opging, die wij nu bewandelen, dat zijn leven een voorbeeld zou zijn dat gevolgd zou worden door hen die na hem geloven zouden.

Wat Voor Leven Heeft Paulus Geleid?
2 Corinthe 11: 24-26 Van de Joden heb ik vijfmaal de veertig min één slagen ontvangen, driemaal ben ik met de roede gegeseld, eens ben ik gestenigd, driemaal heb ik schipbreuk geleden, een etmaal heb ik doorgebracht in volle zee, telkens op reis, in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar door volksgenoten, in gevaar door heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, in moeite en inspanning, tal van nachten zonder slaap, in honger en dorst, tal van dagen zonder eten, in koude en naaktheid.

Blij In De Omstandigheden
Dit heeft hij niet alleen zonder te mopperen ondergaan, maar met een hart dat zich verblijdde in God. Twijfelde hij aan Gods liefde vanwege de omstandigheden? Nee, hij verblijdde zich in de liefde van God in de omstandigheden. Hij vond er zelfs een eer in. Hij noemt dat het “roemen in de omstandigheden”. Hij achtte dan ook alles schade en drek om Christus te mogen winnen (Filippi 3: 8). Kan iets, waar je zo tegenaan kijkt je nog schaden als het je ontvalt? Als hij kijkt naar al zijn ontberingen en al zijn lijden dan beschrijft hij het als een “lichte last van een ogenblik tegenover een uitnemend groot gewicht van heerlijkheid” dat hem te wachten staat. Hij zegt er dan ook achteraan dat we niet op zoek zijn naar wat we zien kunnen, maar dat we zoeken naar de dingen die niet gezien worden. Want wat je ziet is tijdelijk, maar wat niet gezien wordt is eeuwig.

Waarom Nu Zwijgen?
Als God toch oneindig machtig is en ook nog eens oneindig liefdevol, waarom gebruikt Hij Zijn macht dan niet en geeft Hij geen bewijs van Zijn liefde op een manier die de mensen van Hem verwachten? Ja, de God van de Bijbel is oneindig zowel in Zijn macht als in Zijn bewogenheid. In andere tijdperken gaf Hij daar publiekelijk een bewijs van. Waarom is Hij dan nu zo stil?

Het Antwoord Is Omdat De Genade Nu Heerst
Onze tijd van de genade is tevens de tijd van het zwijgen van God. We moeten dus bij die genade zijn om het antwoord op die stilte van God te vinden. Wij zijn het Lichaam van Christus waar God in genade heerst. Het Lichaam van Christus was Gods uiteindelijke oftewel laatste openbaring aan de mens. Dat wil zeggen dat als God Zich weer zal openbaren, Zich zal uitspreken, dan zal dit in oordeel zijn. Dat oordeel wacht de mensheid op “de Dag der Wrake”.

Geen Oordeel Maar Genade
In onze tijd heeft de menselijke overheid niet zijn Goddelijke erkenning verloren. “Er is geen overheid dan door God” (Romeinen 13: 1). Hier worden dus nog altijd de wetten uitgevaardigd en overtreders ervan erop afgerekend. Maar in de hogere rechtspraak wordt er in deze tijd van genade niet afgerekend op zonde. In onze tijd van de genade heerst niet het oordeel, maar de genade. Christus heerst, ja! Maar Hij heerst als REDDER. Vanuit de Goddelijke Majesteit gaat nu de proclamatie van vergeving en vrede uit. Nu roepen om Gods daadwerkelijk ingrijpen op aarde is roepen om Gods volgende aardse optreden als Rechter. Dit is strijdend met Zijn heerschappij van genade.

Aanbod Van Genade
De zwijgende hemel geeft dus een voortdurend bewijs dat het grote aanbod van genade nog altijd van kracht is, dat de meest schuldige van alle mensen zich nog altijd tot God kan keren, vergeving van zonden kan vinden en eeuwig leven. God zwijgt omdat Hij Zijn laatste woorden van genade en liefde gesproken heeft. Gods volgend grote spreken zal wachten tot de “Dag van het Oordeel”.


Het pad van het geloof is altijd een pad van beproevingen geweest en is dat zeker nu in een huishouding van de zwijgende hemel. Maar in dat alles vinden we onze kracht in Zijn genade en liefde, die we heel persoonlijk mogen kennen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina