U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Vervulde ProfetieŽn (2)

Romeinen 1: 2 dat Hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige Schriften
In het vorig artikel hebben we een start gemaakt met de eerste vier voorbeelden van wat die profeten over het blijde nieuws betreffende Christus Jezus hebben opgeschreven en hoe dat in het Nieuwe Testament is vervuld. We komen nu met het vervolg.

5. De intocht voor Christus kruisiging
Zacharia 9: 9 Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong.
Mattheus 21:5 - 7 Zegt der dochter Sions: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en
rijdend op een ezel, en op een veulen, het jong van een lastdier. Nadat de discipelen heengegaan waren en gedaan hadden, zoals Jezus hun had opgedragen, brachten zij de ezelin, het veulen en zij legden hun klederen erop, en Hij ging daarop zitten.
Markus 11:7 En zij brachten
het veulen tot Jezus en legden hun klederen daarop en Hij ging erop zitten.
Lukas 19:30 - 35 en zeide: Gaat naar het dorp hiertegenover en als gij het binnenkomt, zult gij daar
een veulen vastgebonden vinden, waarop nog nooit iemand gezeten heeft; maakt het los en brengt het hier. En indien iemand u vraagt: Waarom maakt gij het los? zegt dan: De Here heeft het nodig. En zij, die uitgezonden waren, gingen heen en vonden het, zoals Hij hun gezegd had. Toen zij het veulen losmaakten, zeiden de eigenaars tot hen: Waarom maakt gij het veulen los? En zij zeiden: De Here heeft het nodig. En zij brachten het tot Jezus, en wierpen hun klederen over het veulen en hielpen Jezus er op.
Johannes 12:14 – 16 En Jezus vond
een jonge ezel en Hij ging erop zitten, gelijk geschreven is: Wees niet bevreesd, dochter Sions, zie, uw Koning komt, gezeten op het veulen van een ezel. Dit begrepen zijn discipelen aanvankelijk niet, maar toen Jezus verheerlijkt was, toen herinnerden zij zich, dat dit met het oog op Hem geschreven was en dat zij dit met Hem gedaan hadden.

6. Judas - verrader
Psalm 41: 9 Zelfs mijn vriend, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven.
Johannes 13:18 Ik spreek niet van u allen; Ik weet, wie Ik heb uitgekozen; maar het schriftwoord moet vervuld worden:
Hij, die mijn brood eet, heeft zijn hiel tegen Mij opgeheven.

7. Verradersgeld – 30 zilverstukken voor de pottenbakker
Zacharia 11: 12 & 13 En ik heb tot hen gezegd: Indien het goed is in uw ogen, geeft mijn loon, maar indien niet, laat het. Toen wogen zij mijn loon af: dertig zilverstukken. Maar de Here zeide tot mij: Werp dat de pottenbakker toe; een heerlijke prijs waarop Ik hunnerzijds geschat ben! En ik heb de dertig zilverstukken genomen en die in het huis des Heren de pottenbakker toegeworpen.
Mattheus 26:15 en hij zeide: Wat wilt gij mij geven? Dan zal ik Hem u overleveren. En zij stelden hem
dertig zilverlingen ter hand.
Mattheus 27:3 Toen kreeg Judas, die Hem verraden had, berouw, daar hij zag, dat Hij veroordeeld was, en hij bracht
de dertig zilverlingen aan de overpriesters en oudsten terug,
Mattheus 27: 6 & 7 De overpriesters namen
de zilverlingen en zeiden: Wij mogen die niet in de offerkist doen, want het is bloedgeld. En zij namen het besluit daarvoor het land van de pottenbakker te kopen als begraafplaats voor de vreemdelingen.
Hier geeft God aan dat de Messias (1) verraden zal worden, (2) door een vriend, (3) voor 30 zilverstukken, (4) dat op de vloer geworpen zal worden (5) de vloer van de Tempel, (6) dat gebruikt zal worden om het land van de pottenbakker te kopen.

De Bijbel zelf overtuigt
Het waren de profetieën in de Bijbel die mij, toen ik op zestienjarige leeftijd de Bijbel ging lezen, overtuigden van het Goddelijk gezag van dit Boek. Dit kon niet door een gewoon mens zo specifiek eeuwen van tevoren gezien worden. Ook had Christus, als Hij een gewoon mens was geweest, de omstandigheden niet zodanig kunnen beïnvloeden dat het zo nauwkeurig vervuld zou worden. De Bijbel zelf overtuigde mij van Zijn gezag. Ik hoop dat ook jij de tijd neemt om het alles te controleren in de Bijbel zelf, zodat het echt tot je spreken kan.

Nog meerdere artikelen
Het spreken van de profeten in het Oude Testament is zeker nog niet uitgeput. We hebben dus nog zeker een aantal artikelen te gaan naar aanleiding van deze ene tekst.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende