U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Vervulde ProfetieŽn (1)Romeinen 1: 2 dat Hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige Schriften
De Heer Jezus hield na Zijn opstanding boeiende studies uit het Oude Testament dat Zijn volgelingen diep raakten. Paulus citeert 84 maal uit het Oude Testament in deze Romeinenbrief. Dat was allemaal dus goed na te gaan. Wij maken in dit artikel een start met voorbeelden van wat die profeten hebben opgeschreven en hoe dat in het Nieuwe Testament is vervuld.

Vervulde profetieën:
1. Geboren worden uit een maagd
Genesis 3:15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.
Jesaja 7: 14 Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie,
de maagd zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuel geven.
Jeremia 31:22 Hoelang zult gij aarzelen, o afkerige dochter? Want de Here schept iets nieuws op aarde:
de vrouw zal de man omvangen.
Mattheus 1:23 Zie,
de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel geven, hetgeen betekent: God met ons.
Lukas 1:35 En de engel antwoordde en zeide tot haar:
De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden.

2. Zijn eigen volk, de joden, zal Hem verwerpen. De heidenen zullen geloven
Jesaja 8: 14 Dan zal Hij tot een heiligdom zijn, en tot een steen, waaraan men zich stoot, en tot een rotsblok, waarover men struikelt, voor de beide huizen van Israël, tot een klapnet en tot een valstrik voor de inwoners van Jeruzalem.
Lukas 2:34 En Simeon zegende hen en zeide tot Maria, zijn moeder: Zie, deze is gesteld tot
een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken, dat weersproken wordt
Romeinen 9:32 & 33 Waarom niet? Omdat het hierbij niet uitging van geloof, maar van vermeende werken. Zij hebben zich
gestoten aan de steen des aanstoots, gelijk geschreven staat: Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.
Romeinen 11:9 - 11 En David zegt: Hun tafel worde tot een strik en een net, en tot
een aanstoot en vergelding voor hen. Laten hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien, en doe hun rug voorgoed zich krommen. Ik vraag dan: zij zijn toch niet zo gestruikeld, dat zij wel vallen moesten? Volstrekt niet! Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen, om hen tot naijver op te wekken.
1 Petrus 2:8 voor hen, die zich daaraan, in hun ongehoorzaamheid aan het woord,
stoten, waartoe zij ook bestemd zijn.

3. Er zou een wegbereider zijn, een stem in de woestijn. Johannes de doper
Jesaja 40: 3 Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg des Heren, effent in de wildernis een baan voor onze God.
Jesaja 57:14 Hij zegt: Verhoogt, verhoogt,
bereidt de weg. Verwijdert de struikelblokken van de weg mijns volks.
Jesaja 62:10 Trekt, trekt door de poorten,
bereidt de weg voor het volk, baant, baant de weg, zuivert hem van stenen, heft een banier omhoog boven de volken.
Maleachi 3:1 Zie, Ik zend
mijn bode, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal; plotseling zal tot zijn tempel komen de Here, die gij zoekt, namelijk de Engel des verbonds, die gij begeert. Zie, Hij komt, zegt de Here der heerscharen.
Lukas 1:17 En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde voor de Here een weltoegerust volk te bereiden.
Lukas 1:76 En gij, kind, zult een profeet des Allerhoogsten heten; want gij zult uitgaan voor het aangezicht des Heren,
om zijn wegen te bereiden,

4. 700 jaar voor Christus wordt het kleine geboorteplaatsje aangewezen
Micha 5:2 En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid.

Nagaan! Controleren!
Laten we een voorbeeld nemen aan de Bereërs, die dagelijks nagingen in de Bijbel of deze zaken ook inderdaad zo zijn. Het is Gods Geest die door Gods Woord ons hart kan raken. Als we dit nauwkeurig onderzocht hebben kunnen we verder gaan met de volgende serie citaten van de profeten.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende