U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Profeten DoorvorsenGod heeft een blij bericht voor ons mensen. Paulus mag dat blijde bericht verwoorden. Dat blijde bericht blijkt echter ook al door veel profeten voorzegt te zijn.

Romeinen 1: 2 dat Hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige Schriften

Tevoren
Het goede bericht van God noemt Paulus zijn eigen goede bericht omdat hij het persoonlijk ontvangen had. Toch is het allemaal terug te vinden in het Oude Testament. 330 Oud Testamentische profetieën zijn vervuld in Christus Jezus. Daarom kan het ook gecontroleerd worden voordat men het nonchalant accepteert als waarheid.
Handelingen 17: 11 en dezen onderscheidden zich gunstig van die te Tessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen of deze dingen zo waren.
Dit voorbeeld om alles na te gaan in de Bijbel is ook doorlopend mijn advies aan de lezer van mijn artikelen. U heeft niets aan wat u hier leest als u het niet zelf controleert in de Bijbel of het klopt.

Een lijn in het Oude Testament
De mens valt in zonde in Genesis 3 en gelijk geeft God het startschot voor het blijde bericht. In Genesis 3: 15 waarschuwt God het slangenwezen voor het zaad van de vrouw, dat is Christus. Voor dat slangenwezen was dat geen blij bericht, maar voor de mens wel. Daarom noemde Adam zijn vrouw vanaf dat moment Eva, dat betekent: moeder van alle levenden. Bij de eerste zonde kwam de dood, maar door het werk van de Heer Jezus komt het leven. Dat had Adam goed begrepen. Dat is evangelie, dat is een blij bericht. Ook in de verdere boeken van het Oude Testament komen we dit blijde bericht op allerlei manieren tegen. Alles getuigt van Christus.
Johannes 5:39 Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen,

Bijbelstudie door Jezus zelf
De Heer Jezus legt aan de hand van het hele Oude Testament aan de Emmausgangers uit dat de Christus moest komen, zou lijden en opstaan uit de dood.
Lukas 24: 26 & 27 Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had.
Later bij de andere volgelingen opent Christus opnieuw het hele Oude Testament en laat Hij opnieuw dat blijde bericht zien dat daar al geschreven stond.
Lucas 24: 44 – 46 Hij zeide tot hen: Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen. En Hij zeide tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derden dage opstaan uit de doden,

In het volgende artikel gaan we een start maken met een lijst van profetieën betreffende Christus Jezus, die allemaal zijn na te gaan in het Oude Testament.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende