U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Speciale Taak Van De Apostel Paulus

God maakt slechte mensen goed.

Romeinen 1: 1 Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God,

Geroepen apostel
Apostel betekent letterlijk: ‘gezondene’.
Die dienst valt ook alleen te doen als slaaf. Een gezondene is iemand, die gezonden is door de zender. Het is dus niet iets waar hij zichzelf naartoe gewerkt heeft of dat hij voor zijn plezier onderneemt omdat hij graag vreemde landen en culturen ontdekt. De zender heeft hem gezonden. Punt uit!

Een geroepen apostel.
Als zodanig is hij gezaghebbend. De apostelen waren de fundamentleggers van de Gemeente.
Efeze 2: 19 & 20 Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is.
Apostelen waren dus degenen die het fundament gelegd hebben. Daaruit blijkt dat je nu geen apostelen meer tegen kunt komen. Het fundament is volledig gelegd, met name door Paulus, die zelf verklaarde dat hij de taak had het Woord van God, de Bijbel, compleet te maken.
Kolosse 1: 25 Haar dienaar ben ik geworden krachtens de bediening, die mij door God is toevertrouwd, om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen,

Tot zijn volle recht te doen komen
Letterlijk betekent dat: ‘kompleet maken’.

Paulus, slaaf, geroepen apostel
Alleen een echte slaaf kan een gezaghebbende apostel zijn. Hebreeuwse profeten waren slaven van Yahweh.
Amos 3: 7 Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.
Jeremia 7: 25 van de dag af dat uw vaderen uit het land Egypte gingen tot op deze dag. Ook zond Ik tot u al
mijn knechten, de profeten, dagelijks, vroeg en laat,

Geroepen
Paulus was heel letterlijk geroepen op de weg naar Danaskus.
Handelingen 9: 3 - 6 En terwijl hij daarheen op weg was, geschiedde het, toen hij Damascus naderde, dat hem plotseling licht uit de hemel omstraalde; en ter aarde gevallen, hoorde hij een stem tot zich zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij? En hij zeide: Wie zijt Gij, Here? En Hij zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Maar sta op en ga de stad binnen en daar zal u gezegd worden, wat gij doen moet.
Dit woord komt alleen in de eerste 7 verzen 3 maal voor:

1/ Hier in dit vers: de speciale roeping van Paulus tot apostel.

2/ In vers 6: de geroepenen van Jezus Christus.

3/ In vers 7: de geroepen heiligen.

Afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God
Letterlijk staat hier: ‘Apart gezet voor het blijde bericht van God’. Evangelie is letterlijk: ‘het blijde bericht’.
Hiertoe was Paulus al heel vroeg apart gezet.
Galaten 1: 15 & 16 Maar toen het Hem, die mij van de schoot mijner moeder aan afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagd had, zijn Zoon in mij te openbaren,

Toen Paulus nog als Saulus rondging om als een razende de gelovigen te vervolgen was hij hiertoe al apart gezet. Bij zijn roeping werd hij publiekelijk nog eens hiertoe apart gezet.
Handelingen 13: 2 En terwijl zij vastten bij de dienst des Heren, zeide de Heilige Geest: Zondert Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk, waartoe Ik hen geroepen heb.

Slaaf, geroepene en afgezonderde geeft aan dat Paulus alleen maar een instrument in Gods handen was. Het was niet Paulus, maar God die met het goede bericht kwam.
De les voor ons als we graag gebruikt willen worden door de Heer: Het gaat niet om ons, het gaat alleen om Christus!
Christus Jezus had Paulus geroepen en apart gezet tot dit doel: het goede bericht. Deze hele brief gebruikt Paulus om dit blijde bericht uiteen te zetten.

het evangelie van God
De bron van het blijde bericht is God. Het evangelie van God.
Het onderwerp van het blijde bericht is De Zoon van God.
Romeinen 1: 9 het evangelie van zijn Zoon

Komt iemand dus een boodschap doorgeven en het onderwerp is niet Christus, dan is het misschien wel een boodschap, maar niet het blijde bericht van God.
Het blijde bericht van God draait om Christus, niet alleen voor onze redding maar ook voor onze wandel.
Colosse 2: 6 & 7 Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is,

Het blijde bericht was Paulus zondanig privé toevertrouwd dat hij het ‘mijn blijde bericht’ noemde.
Romeinen 2: 16 volgens mijn evangelie, door Christus Jezus.

Het blijde bericht was een regelrechte opdracht van God aan Paulus. Het is dus niet iets wat hij te horen heeft gekregen van anderen.
Galaten 1: 11 & 12 Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, hetwelk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus.
De boodschap van deze brief is dus: het blijde bericht van God. We kunnen dus als thema boven deze brief zetten: “Zo maakt God slechte mensen goed.”

Blij
Het is geen slecht bericht, geen beroerd bericht. Het is een blij bericht! Het bericht van God is dus niet: pas op, als je je niet bekeert ga je naar de hel! Dat zou een slechte boodschap zijn. Nee! Het blijde bericht van God is het geweldige nieuws dat we op grond van het werk van Christus Jezus, de Zoon van God, weer een relatie met God kunnen hebben.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende