U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Nogmaals: De DodenopstandingRomeinen 1: 4 naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Here,

Tevoren door zijn profeten beloofd (vers 2)
Ook de opstanding
Psalm 16: 10 want Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, noch laat Gij uw gunstgenoot de groeve zien.
Handelingen 2: 25 - 32 Want David zegt van Hem: Ik zag de Here te allen tijde voor mij; want Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankelen zou. Daarom is mijn hart verheugd en mijn tong verblijd, ja, ook mijn vlees zal nog een schuilplaats vinden in hope,
omdat Gij mijn ziel niet aan het dodenrijk zult overlaten, noch uw heilige ontbinding doen zien. Gij hebt mij wegen ten leven doen kennen; Gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht. Mannen broeders, men mag vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David, dat hij en gestorven en begraven is, en zijn graf is bij ons tot op deze dag. Daar hij nu een profeet was en wist, dat God hem onder ede gezworen had een uit de vrucht zijner lendenen op zijn troon te doen zitten, heeft hij in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van de Christus, dat Hij niet aan het dodenrijk is overgelaten, noch zijn vlees ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn.
Psalm 2: 7 Ik wil gewagen van het besluit des Heren: Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij; Ik heb u heden
verwekt.
Handelingen 13: 32 & 33 En wij verkondigen u, dat God de belofte, die aan de vaderen geschied is, aan ons, hun kinderen, vervuld heeft
door Jezus op te wekken, gelijk in de tweede psalm geschreven staat: Mijn zoon zijt Gij; Ik heb U heden verwekt.
Psalmen 49:9 dat hij voor immer zou voortleven,
de groeve niet zou zien.
Handelingen 13: 35 en daarom zegt Hij ook in een andere psalm: Gij zult uw Heilige
geen ontbinding doen zien. Want David is, na voor zijn geslacht de raad Gods gediend te hebben, ontslapen en bij zijn vaderen bijgezet, en hij heeft wel ontbinding gezien; maar Hij, die God heeft opgewekt, heeft geen ontbinding gezien.

Jezus Christus onze Heer
Jezus is de Messias, de Gezalfde en Hij is mijn Heer
Yahshua Ha Mashiach zeggen de Messias belijdende joden.
Yahshua betekent Yah Shua oftewel Yahweh redt. Waarvan? Hier in de Romeinenbrief leren we dat Hij redt van de zondedaden en de zondemacht. Het eerste onderwerp wordt behandeld in hoofdstuk 1 t/m 4. Het 2e onderwerp wordt behandeld in hoofdstuk 5 t/m 8.

Mashiach betekent Gezalfde of Overgotene. Dit verwijst naar een joodse ceremonie die alleen koningen en priesters ten deel viel. Door de zalving met olijfolie ontvingen zij het gezag voor hun ambt. Bij Jezus is het echter God zelf die Hem gezalfd heeft. Daarmee heeft Hij de autoriteit van Koning/Priester ontvangen. Bij vers 3 hebben we er al bij stilgestaan dat Christus Jezus de Zoon van David genoemd wordt, de titel voor de verwachte Messias van Israël.

Heer. De Kurios, oftewel de Meester, de Heerser. Daar sta ik als slaaf en erken Hem als mijn Heer door mijn lichaam te stellen tot een levend, heilig en God welgevallig offer (Romeinen 12: 1)
Het belangrijkste is dat we het belangrijkste voor het belangrijkste houden. Het belangrijkste is Jezus Christus, mijn Heer.

Voorbeeld.
Je kan met me naar de achterkant van het koninklijk paleis op de Dam in Amsterdam gaan. Als je omhoog kijkt zie je Atlas staan, die het zware gewicht van het hemelgewelf op zijn schouders draagt. Hij dreigt er bijna onder te bezwijken. Proberen we niet vaak zo ons christen zijn te verwezenlijken? Kijk naar Jezus Christus, mijn Heer. Hij draagt de hele kosmos in Zijn hand. Hij draagt jou en mij in zijn hand. Dat is het belangrijkste: Jezus Christus, mijn Heer.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende