U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Gods Zoon In KrachtRomeinen 1: 4 naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Here,
We weten nu dat er naast Christus nog 4 categorieën zonen van God zijn. Maar Christus onderscheidt zich van hen door de geest der heiligheid en opstanding van doden als de Zoon van God in kracht. In de andere 4 categorieën is er geen enkele zoon die leven kan geven uit de dood.

De Zoon
Het idee dat Christus de Zoon van God is staat veel joden tegen. Toch hebben zij uit hun Tenach (Het Oude Testament) ook een duidelijk getuigenis.
Jesaja 9: 6 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
Psalm 2: 7 Ik wil gewagen van het besluit des Heren: Hij sprak tot mij:
Mijn zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt.
Spreuken 30: 4 Wie klom op ten hemel en daalde weer neder, wie heeft de wind in zijn vuist verzameld? Wie heeft de wateren saamgebonden in zijn kleed, wie heeft al de einden der aarde vastgesteld? Hoe is zijn naam en hoe de naam van
zijn zoon? Gij weet het toch.
Daniël 7: 13 & 14 Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk
een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor deze; en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natien en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is.

De Opstanding Van Christus
Dit is een voldongen feit, dat in de tijd dat Paulus zijn brieven schreef door onnoemelijk veel getuigenverklaringen onderbouwd kon worden. Het kon dus niet weerlegd worden.
1 Corinthe 15: 3 - 8 Want voor alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften, en Hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de twaalven. Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen. Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan al de apostelen; maar het allerlaatst is Hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene.

Gods Zoon Te Zijn In Kracht
Hier wordt de bron van de kracht getekend: De opstanding van doden.
Romeinen 1: 16 het evangelie; het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft,
Het blijde bericht van God is een kracht van God. Hier in vers 4 wordt getekend dat door de opstanding van Christus uit de doden Christus verklaard wordt de Zoon te zijn in kracht. Wie anders dan God alleen kan de dood overwinnen? Daar, bij Zijn opstanding, wordt bewezen dat Christus is de Zoon van God in kracht. De opstanding van Christus Jezus is de bron van kracht, de bron van ‘dunamis’. Een brok dynamiet, dat alles wat bij het oude leven behoort verpulvert. De dynamo, die als krachtbron fungeert om het nieuwe leven te openbaren. Al deze resultaten van de opstanding van Christus Jezus zullen langzamerhand steeds meer ontvouwd worden in de Romeinenbrief.
In het christendom wordt veel gesproken over een historische Jezus zonder dat men in een echte opstanding gelooft. Vandaar de krachteloosheid van het christendom.
1 Corinthe 15: 14 En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof.
1 Corinthe 15: 19 Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen.

Voorbeeld Van Opstandingskracht
Een zendeling in Brazilië ontdekte een indianenstam in een afgelegen deel van de jungle. De stam leefde vlakbij een grote rivier. Onder de stam heerste een ernstige ziekte, waar al velen aan gestorven waren. Een ziekenhuis was niet zo ver weg. Ze moesten alleen wel de rivier oversteken. Dat was ook gelijk het probleem. Niemand durfde dat omdat er boze geesten in de rivier huisden. Het water betreden betekende volgens de indianen een zekere dood sterven.
De zendeling legde hen uit dat hij al vele malen de rivier was overgestoken zonder dat hem iets was overkomen. Ze waren niet onder de indruk. Hij nam ze toen mee naar de oever en stak zijn hand in het water. Ze durfden nog steeds niet. Hij liep tot aan zijn middel het water in en spatte het water in zijn gezicht. Het maakte allemaal niks uit. Ze waren nog steeds bang om het water in te gaan. Uiteindelijk dook hij het water in, zwom verder onder het wateroppervlak totdat hij aan de andere oever boven kwam. Hij sloeg een overwinningsvuist in de lucht. Hij was het water in gegaan en had het beteugeld. Op dat moment braken alle indianen uit in luid gejuich en volgden hem door de rivier naar het ziekenhuis.
Dit is een zwak beeld van wat de Heer deed. Hij verzekerde de mensen om Hem heen dat ze niet bang hoefden te zijn voor de doodsrivier. Ze geloofden Hem niet. Hij raakte een dode jongen aan en riep hem terug tot leven. Ze geloofden Hem nog steeds niet. Hij fluisterde leven terug in het lichaam van een dood meisje. Hetzelfde resultaat. Hij liet een gestorven man 4 dagen in een graf liggen, toen riep Hij hem naar buiten. Nog steeds geloofde niemand. Uiteindelijk betrad Hijzelf de doodsrivier en kwam aan de andere kant er weer uit. Geen wonder dat we de kracht van de opstanding vieren!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende