U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Jezus Christus, Gods Zoon

Romeinen 1: 3-4 (Hij is) gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, naar de geest der heiligheid door Zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Heer,
In de vorige studie ben ik ingegaan op het feit dat Christus Jezus volkomen mens is. Dat is ook vanzelfsprekend als je de duidelijke uitspraak leest: (Hij is) gesproten uit het geslacht van David naar het vlees,” Dat is gewoon een puur menselijke lijn.

Tot nog zeer kort geleden maakte ik dan in dit volgende vers, vers 4, een sprong waar ik met het inzicht van nu toch wel heel vreemd tegenaan kijk. Ik verklaarde namelijk dat je in vers 3 het volkomen mens zijn van Jezus ziet, maar dat het volkomen God zijn van Jezus hier in vers 4 belicht wordt. Dat heb ik her en der altijd zo uitgelegd en daar heb ik ook nooit enige negatieve reactie op gekregen. Voor iedereen leek het overduidelijk te zijn. Maar staat er in vers 4 ook maar iets over het God zijn van Jezus Christus?
Romeinen 1: 4 Naar de geest der heiligheid is Hij door Zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Heer,

Jezus Christus, onze Heer, is verklaard Gods Zoon te zijn in kracht. Wat is Hij dus verklaard te zijn? Gods Zoon. Het staat er zo letterlijk als maar kan zijn. Jezus Christus is Gods Zoon. Hoe is het mogelijk dat ik daar altijd heb gelezen dat Hij God, de Zoon is? Het staat er gewoonweg niet! Het is door opstanding uit de doden dat Hij verklaard is Gods Zoon te zijn in kracht. Door wie is dat dan verklaard? Door de enig ware God, namelijk de Vader.

In mijn achterhoofd klonk altijd maar dat ene lied: “Hij steeg uit het graf door eigen kracht, want Hij is God bekleed met macht.”
Ken je dat hoe een gewoon liedje je hele denken kan sturen? Ik dacht vroeger dat mijn eigen moeder daar een meesteres in was. Dan kwam ze weer eens aanzetten met een lied om haar gedachten te onderstrepen. Dat was mijn moeder. Nou blijk ikzelf precies diezelfde tik ook te hebben gehad. O mensen!!! Maar wie is het dan die met Zijn opstanding uit de doden verklaard heeft dat Hij Gods Zoon is in kracht?

Stond de Heer op in eigen kracht? Wat zegt de Schrift!
Handelingen 2:24 Hem (Christus Jezus) nu heeft God opgewekt,
Handelingen 2:32 Deze Jezus heeft God opgewekt;
Handelingen 3:15 De Vorst des levens hebben jullie gedood, die God heeft opgewekt van de doden,
Handelingen 3:26 Voor jullie heeft God het eerst Zijn knecht Jezus opgewekt,
Handelingen 10:40 Deze (Christus Jezus) heeft God opgewekt op de derde dag,
Handelingen 13:30 God heeft Hem (Christus Jezus) opgewekt van de doden;
Handelingen 13:34 Dat Hij (God) Hem (Christus Jezus) van de doden heeft opgewekt,
Handelingen 17:31 Doordat Hij (God) Hem (Christus Jezus) uit de doden heeft opgewekt.
1 Corinthiërs 6:14 God heeft de Heer opgewekt,
2 Corinthiërs 4:14 Hij (God), die de Heer Jezus opgewekt heeft,
Galaten 1:1 God de Vader, die Hem (Christus Jezus) opgewekt heeft uit de doden,
Efeziërs 1:20 Toen Hij (God) Hem (Christus Jezus) uit de doden heeft opgewekt,
Colossenzen 2:12 God, die Hem (Christus Jezus) opgewekt heeft uit de doden.
1 Thessalonica 1:10 Zijn (Gods) Zoon (Christus Jezus), die Hij opgewekt heeft uit de doden, Jezus,
Hebreeën 13:20 De God van de vrede, die de grote Herder van de schapen uit de doden uitgeleid heeft,
1 Petrus 1:21 God, die Hem (Christus Jezus) uit de doden opgewekt en hem de heerlijkheid gegeven heeft,

Hij steeg uit het graf door eigen kracht, want Hij is God bekleed met macht.”
Is dat het geweldige van ons blijde bericht? Nee, die hele gedachte dat een mens, Christus Jezus, God is ontneemt nou juist aan God de Vader Zijn godheid en het onderwijst de gedachte dat de Heer niet in Zijn dienstwerk hier op aarde afhankelijk was van genade.
Mattheüs 11:27 Alle dingen zijn Mij (Christus Jezus) overgegeven door Mijn Vader;
Markus 14:36 Hij zei: Abba, Vader, alles is U mogelijk, neem deze drinkbeker van mij weg; maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt.
Lukas 2:40 Het kind (Jezus Christus) groeide op ….. en de genade van God was op Hem.
Lukas 10:22 Alles is mij overgegeven door mijn Vader,
Lukas 22:42 Vader, mocht het Uw wil zijn deze drinkbeker van Mij weg te nemen, maar niet Mijn wil, maar Uw wil geschiedt.
Johannes 3:35 De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven.
Johannes 5:17 Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook.
Johannes 5:19 De Zoon kan niets doen van zichzelf, tenzij hij de Vader iets ziet doen; want alles wat die doet, dat doet ook de Zoon evenzo.

Genade toont ons onze eigen onmacht. We kunnen niets doen vanuit onszelf. Vader God moet iets werken wil er iets concreet gebeuren. We kunnen niets uit onszelf tenzij Vader God het doet. De Heer Jezus sprak hier over deze werking van genade in Zijn leven als antwoord op de volgende beschuldiging:
Johannes 5:18 Daarom dan trachtten de Joden des te meer hem te doden, omdat Hij niet alleen de sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen Vader was en zich dus God gelijk maakte.

Het antwoord van de Heer is: “Ik leef uit genade”. Ik kan zelf niks. Vader God moet werken en dan doe Ik wat Vader in mij werkt. Een prachtig getuigenis van de Heer zelf. Zo kon Hij ook niet opstaan in eigen kracht, juist omdat Hij niet God was in kracht. Hij is de Zoon van God, die door Vader God is opgewekt. Wat een overwinningszege van overvloeiende genade!

Romeinen 1: 4 Naar de geest der heiligheid is Hij door Zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Heer,

Vader God heeft de Zoon van God opgewekt uit de doden en daarmee verklaard, of zoals het in een andere vertaling staat: bewezen, dat Jezus Christus, onze Heer, Zijn Zoon is in kracht. Heel letterlijk heeft God dus met deze opstanding uit de doden van Zijn Zoon de grenzen afgebakend van wie Jezus Christus, onze Heer, nu feitelijk is. Hij is met deze begrenzing Gods Zoon in kracht. Misschien wiebelde je tot dusver al op je stoel bij de vermelding van het volkomen Bijbels legitieme feit dat Jezus Gods Zoon is en dus niet God de Zoon, maar nu blijkt dat hier zelfs een begrenzing gesteld wordt aan het Zoon van God zijn knapt er echt iets.

Bij mij knapte er iets toen ikzelf door de Schrift zelf met mijn neus op de feiten werd gedrukt wie God is en wie Gods Zoon is. Ik had de Zoon altijd de plek van God gegeven en nu blijkt de Schrift zelf dit idee volkomen te ondergraven. God werkt genade. God werkt die genade in een mens. God werkt die genade in een volkomen mens, Christus Jezus. Hij openbaart zich ten volle in Hem. Christus, het beeld van de onzichtbare God. Bij de opstanding van Jezus Christus heeft God de duidelijke grenzen aangegeven. Hij is Gods Zoon in kracht.

Hoe kon ik er nu bij dat dit een grensaanduiding door God de Vader is? Doordat God dit verklaard of bewezen heeft. Dat “verklaren” of “bewijzen” is een weergave van “horizo”. Dat Griekse woord is afgeleid van “horion”, dat “grenzen” betekent. Het geeft dus aan “tot hiertoe en niet verder”. Het wijst op de afbakening van een gebied. Het wijst op een territorium, dat afgepaald is. Het wijst op een groei, waarvan de grenzen van zijn omvang aangegeven zijn. Het wijst op de geluidssterkte, dat tot een bepaalde limiet is ingeperkt.
Romeinen 1: 4 Hij is door Zijn opstanding uit de doden VERKLAARD/BEGRENSD Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Heer,

Zullen we even de zeven andere Bijbelteksten met uitsluitend dit Griekse werkwoord er nog eens bij pakken?
1. De grens, die binnen het plan van God is neergelegd.
Lukas 22:22 De Zoon des mensen gaat wel heen zoals BESLOTEN/BEGRENSD is;
Handelingen 2:23 hem, door de
BEPAALDE/BEGRENSDE raad en de voorkennis van God overgegeven,
Handelingen 10:42 Hij is het, die door God
AANGESTELD/BEGRENSD is tot een Rechter van levenden en doden.
Handelingen 17:26 God heeft uit één bloed het hele menselijke geslacht gemaakt om op de hele aardbodem te wonen, Hij stelde de
BEPAALDE/BEGRENSDE tijden en de grenzen van hun woonplaats vast,
Handelingen 17:31 omdat Hij een dag bepaald heeft, waarop Hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen door een Man die Hij daartoe
BESTEMD/BEGRENSD heeft, waarvan Hij aan allen zekerheid heeft gegeven door hem uit de doden op te wekken.
Hebreeën 4:7 God
BEPAALD/BEGRENSD opnieuw een dag: ‘Heden’, als Hij in David zo lange tijd daarna zegt, zoals zo juist gezegd is: ‘Heden, als jullie Zijn stem horen, verhardt jullie harten dan niet.’
2. De grens binnen het plan van de discipelen.
Handelingen 11:29 En de discipelen BESLOTEN/BEGRENSDEN dat elk van hen naar vermogen iets zou zenden ten dienste van de broeders die in Judéa woonden;

Is jullie al opgevallen welke twee teksten helemaal parallel lopen?
Handelingen 17:31 omdat Hij een dag bepaald heeft, waarop Hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen door een Man die Hij daartoe BESTEMD/BEGRENSD heeft, waarvan Hij aan allen zekerheid heeft gegeven door hem uit de doden op te wekken.
Romeinen 1: 4 Naar de geest der heiligheid is Hij door Zijn opstanding uit de doden
VERKLAARD/BEGRENSD Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Heer,

De Geest Der Heiligheid is eigenlijk een heel aparte uitdrukking, die ook verder niet in de Bijbel voorkomt. Het valt absoluut niet te vertalen als ‘de Heilige Geest’. Het duidt op de unieke manier waarop Hij apart gesteld is, zowel als dat Hij uit de doden opstond. Dit onderscheidt Hem krachtig van alle anderen als Zoon van God, want let wel: er worden in de Bijbel meerdere zonen van God genoemd. Maar de specifieke uitspraak over de Zoon van God in kracht naar de geest der heiligheid zet Christus op een bijzondere plaats. Enkele voorbeelden van andere zonen Gods.

1. De Mensheid
Psalmen 82:6 & 7 Ik heb gezegd: Jullie zijn goden, ja, JULLIE ZIJN ALLEMAAL ZONEN van de Allerhoogste; nochtans zullen jullie sterven als mensen.
2. Engelen
Genesis 6:2 DE ZONEN VAN GOD zagen dat de dochters van de mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen.
Genesis 6:4 De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen
DE ZONEN VAN GOD tot de dochters van de mensen kwamen, en zij hun kinderen baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam.
Job 1:6 Op zekere dag nu kwamen
DE ZONEN VAN GOD om zich voor Yahweh te stellen, en onder hen kwam ook de satan.
Job 38:7 terwijl de morgensterren tezamen juichten, en al
DE ZONEN VAN GOD jubelden?
3. Israël Als Volk
Exodus 4:22 Dan zullen jullie tegen Farao zeggen: Dit zegt Yahweh: Israël is MIJN eerstgeboren ZOON.
Exodus 4:23 daarom zeg Ik u: laat
MIJN ZOON gaan, opdat hij Mij dient; zouden jullie echter weigeren hem te laten gaan, dan zal Ik jullie eerstgeboren zoon doden.
Jeremia 31:9 Want Ik ben Israël tot
EEN VADER,
Hosea 11:1 Toen Israël een kind was, heb Ik het liefgehad, en uit Egypte heb Ik
MIJN ZOON geroepen.
Romeinen 9:4 immers, zij zijn Israëlieten, van hun is de aanneming tot
ZONEN en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften;
Romeinen 9:26 En het zal geschieden ter plaatse, waar tot hen gezegd was: jullie zijn mijn volk niet, daar zullen zij genoemd worden:
ZONEN VAN DE LEVENDE GOD.
4. De Gelovigen
Romeinen 8:14 Want allen, die door de Geest van God geleid worden, zijn ZONEN VAN GOD.
Romeinen 8:19 Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van
DE ZONEN VAN GOD.
Galaten 3:26 Want jullie zijn allen
ZONEN VAN GOD, door het geloof, in Christus Jezus.
Galaten 4:6 En, dat jullie
ZONEN zijn, God heeft de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader.
Galaten 4:7 Jullie zijn dus niet meer slaaf, maar
ZOON; aangezien jullie ZOON zijn, zijn jullie ook erfgenaam door God.

Verschil Tussen Israël En De Gemeente
Er wordt veel gesproken over ons als gelovigen als zonen van God. De kerntekst in dat verband is Romeinen 9: 4, waar staat: “hunner (dat is Israël) is de aanneming tot zonen.” In de Romeinenbrief en de Galatenbrief is er sprake van gelovigen die bij Israël zijn ingelijfd, want daar komt nog steeds: eerst de jood en dan de Griek (heiden). In de brieven na Handelingen 28 zijn wij ingelijfd in De Zoon (Christus) en wordt er niet gesproken over individuele zonen van God. Dat is wezenlijk onze positie als gelovigen in de periode waarin wij leven.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende