U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

God Maakt Slechte Mensen Goed (deel 1)

Het evangelisatiepamflet: de brief aan de Romeinen

Eerst nog een paar belangrijke tips

1/
Voordat je de microscoop op deze brief legt zou je het eigenlijk eerst een aantal malen gewoon als een brief in zijn geheel moeten lezen. Zo is het ook geschreven.

2/ Wees zo eenvoudig en letterlijk als maar mogelijk is. De Bijbel is onthulling, niet een puzzel of een cryptogram die de uitoefening van vindingrijkheid aanmoedigt. Je kan wel te slim, maar nooit te eenvoudig zijn om God's stem te horen.

3/ Benader God's Woord met gebed, eerbiedig en nederig. We worden door God onderwezen of helemaal niet. "Dat ik Hem moge kennen" moet ons doel zijn. Technische Bijbelkennis alleen is dodend en gevaarlijk. Er zijn er genoeg geweest die wel het Griekse origineel kenden maar de Heer niet! Het evangelie is gericht op onze harten en gewetens.

4/ De Bijbel zelf is het beste commentaar op de Bijbel. Lees dus altijd de tekstverwijzingen.

5/ Let op de adressering van de brief. Hoewel de adressering in de aanhef (vers 5 & 6) tot de heidenen is, spreekt Paulus ook regelmatig de joden aan.

6/ Houdt in gedachte dat deze brief voor Handelingen 28 geschreven is. Dit levert soms verschillen op die we moeten onderscheiden.

Plaatsing van Paulus brief aan de Romeinen
De brief aan de Romeinen werd geschreven in de lente van 58 n.Chr., voordat Paulus via Macedonië naar Korinthe gaat(Hand. 20:3), tijdens zijn derde zendingsreis, zijn laatste reis naar Jeruzalem. Over de ontstaansgeschiedenis van de christelijke gemeenschap in Rome zijn heel veel gissingen. Daar kan ik dus niets concreets over zeggen. Paulus was nog nooit in Rome geweest, maar verlangde daar wel naar. Uiteindelijk zou hij Rome alleen als gevangene bereiken.

Eerst de jood
Een essentieel punt dat voortdurend terugkeert in de Romeinenbrief is dat nog steeds het joodse volk voorop komt in Gods handelen.
Romeinen 1: 16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.
Kenmerkend is dat er nu achter staat: maar ook voor de Griek. Dat is de heiden, de niet jood oftewel dat zijn wij. Niet joden worden in de Romeinenbrief nu ook onderwerp van Gods goede bericht.
We zagen dat deze brief geschreven is rond de tijd van Handelingen 20, dat is 58 jaar na Christus.
Tot op het moment dat Paulus tot geloof komt in Handelingen 9 was het goede bericht alleen gericht tot het joodse volk. (niet: eerst de jood, maar: alleen de jood)

Maar ook de Griek (de niet jood)
Nadat Paulus gelovig werd wordt de eerste heiden (Cornelius) bereikt met het goede bericht door Petrus in Handelingen 10. (de allereerste stap naar: eerst de jood)
Paulus werd de apostel voor de heidenen. Nogmaals: dat zijn alle niet joden.
Galaten 2: 8 (immers Hij, die Petrus kracht gaf om apostel te zijn voor de besnedenen, gaf die kracht ook aan mij voor de heidenen),
Er komen veel heidenen tot geloof en in Handelingen 15 wordt een vergadering in Jeruzalem beschreven. Daar wordt besloten dat de gelovige heidenen zich niet aan de gehele wet hoefden te houden, maar slechts een korte samenvatting.
Handelingen 15: 19 - 21 Daarom ben ik van oordeel, dat men hen, die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet verder moet lastig vallen, maar hun aanschrijven, dat zij zich hebben te onthouden van wat door de afgoden bezoedeld is, van hoererij, van het verstikte en van bloed. Immers Mozes heeft van oudsher in iedere stad, die hem prediken, daar hij elke sabbat in de synagogen wordt voorgelezen.

De wet vanwege: Eerst de jood
We zien hier tevens dat Mozes (de wetsboeken), de synagoge en de sabbath (zaterdag) nog steeds centraal stonden. (duidelijk de situatie van: eerst de jood)
In deze situatie bevonden de gelovigen in Rome zich toen Paulus deze brief schreef.

Een volkomen nieuwe huishouding van God
Het is pas in Handelingen 28 dat de val van Israël volkomen was en Paulus zich volledig tot de heidenen wendde. Op dat moment openbaart God hem iets kompleet nieuws. (vanaf dat moment niet langer: eerst de jood. Vanaf dat moment geldt: In Christus, noch jood noch griek. Allen één in Christus)
Wij leven nu in die nieuwe tijd. Toch blijft de Romeinenbrief essentieel omdat de weg van geloof, het goede bericht, in grote lijnen dezelfde blijft. Waar er verschillen zijn zullen we daar verder op in gaan.

Eerste indeling van de Romeinenbrief hoofdstuk 1 t/m hoofdstuk 8

1:1 – 7
de inleiding van de brief
1:18 – 3: 20 alle mensen schuldig t.o.v. een rechtvaardig God
3: 21 – 5: 11 Gods antwoord op het probleem van onze zondedaden
5: 12 – 8: 39 Gods antwoord op het probleem van de zondemacht

7 Sleutels in Romeinen

1
. thema: Het Evangelie van God
2. woord: Gerechtigheid
3. verzen: Romeinen 1:16-17
4. hoofdstuk: 3
5. leer: Rechtvaardiging
6. overzicht: De Heer, onze gerechtigheid
7. conclusie: De mens wordt gerechtvaardigd los van wet

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende