U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Romeinen 1: 24 – 28 Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt…… Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke…….. En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt:

Uitleveren Is Geen Opgeven
Vrijwel overal in de evangelische Bijbeluitleggingen wordt deze uitdrukking ‘overgeven aan’ kortweg weergegeven als: ‘God geeft het op’. God zou er geen gat meer in zien om Zich verder nog met dit soort mensen in te laten. Wat een blindheid voor genade!

De Homo wereld
De groep die hier door God uitgeleverd wordt zijn de homo’s en lesbiennes. Zou die groep door God zijn afgeschreven? Waarom zitten er dan sommige van hen tussen degene die gered zijn in Corinthe (1 Corinthe 6: 9-11)? Ze zijn dus beslist niet afgeschreven door God.

De Mensheid Ingedeeld In Drie Groepen
Voordat we nader op de uitdrukking zelf ingaan wil ik er op wijzen dat Romeinen 1 niet een geïsoleerd onderwerp in de brief is. Het is een onderdeel van drie groepen die in de eerste drie hoofdstukken behandeld worden. In geen van die drie groepen is sprake van een niet meer te redden verloren groep. Het onderwerp van het geheel van de drie hoofdstukken is de algemene verloren toestand van alle mensen. De geweldig rijke boodschap voor het geheel van deze drie groepen is dat de genade van God en het werk van Christus al de zonden van de mensheid, ingedeeld in deze drie groepen, verre overstijgt.

De Eerste Groep
De groep die als eerste besproken wordt is niet de Homobeweging. Het is de niet joodse georganiseerde mensenwereld. Overgeplaatst naar onze hedendaagse beleving zou je dat onze maatschappij kunnen noemen. Het voert te ver voor deze studie, maar je kan zo elk facet van de hedendaagse cultuur erin tegenkomen. De Homobeweging is slechts een facet binnen die maatschappij.

Gods Genade Discrimineert Niet
Daar waar de mens overgeven wordt aan zijn zonde wordt de genade veel meer dan overvloedig (Romeinen 5: 20). Gods uitlevering van de mens is een blijk van Zijn genade. Het uitleveren van de mens aan zijn zonde is een onderdeel van het proces dat God hanteert om die mens te redden van zijn zonden. Zo was de verloren zoon uitgeleverd aan zijn zonde toen hij in het varkenshok tot zichzelf kwam en naar zijn Vader terugging. Gods genade gaat zonder enige discriminatie naar alle mensen uit. Menselijkerwijs bekeken kunnen we echter stellen dat God een veel zwaardere klus heeft aan hen die niet zijn uitgeleverd aan hun zonde.

De Tweede Groep
Paulus spreekt in het tweede hoofdstuk een groep mensen aan die zichzelf niet zulke grote zondaars vinden. Ze kijken naar deze mensen die uitgeleverd zijn aan hun zonde en kloppen zich op de borst. Ze verwachten dat God wel ingenomen zal zijn met hun gedrag. Dat is wel een discriminerende houding. Zij hebben hun oordeel al klaar liggen. Paulus beschrijft die houding in Romeinen 2: 4 als een verachten van de genade. Zij hebben in de verste verte niet door dat het juist die genade is die mensen tot bekering brengt.
Het uitleveren was een onderdeel in dit genadeproces en deze groep mensen spuugt erop. Wij zouden denken dat God daar een zware dobber aan heeft om hen aan Zijn hart te brengen. Gelukkig discrimineert God niet en werkt Zijn genade ook aan hen.

Getuigenis Van Het Nieuwe Testament
Het hele Nieuwe Testament door is het telkens de groep die uitgeleverd is aan zijn zonde, die tot Jezus vlucht om hulp, redding en vergeving. Het is een te uitgebreide studie om nu alle Evangeliën, de Handelingen en de Brieven erop door te spitten. Het is ook telkens de groep die zichzelf te goed achten, die zich van Jezus afwenden en wegblijven. Zij denken de genade niet nodig te hebben omdat ze van zichzelf vinden dat God wel met hen ingenomen moet zijn. Wat een vergissing!

Gods genade gaat naar allen uit. Het uitleveren aan de zonde is een onderdeel van dit proces. Uiteindelijk zal Gods genade over allen komen. God komt tot Zijn doel.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina