U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Welke Politiek?

Efeze 2: 10 Want Zijn [Christus] maaksel zijn wij,
Efeze 2: 14 Want Hij
[Christus] is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt.
Efeze 2: 15 De twee tot
één nieuwe mens te scheppen,
Efeze 2: 22 In wie
[Christus] ook jullie mee gebouwd worden tot een woonstede Gods in de Geest.

Efeze 2: 12 Bedenkt ……dat jullie te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht van Israel en vreemd aan de verbonden van de belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld.

We bedenken nu de verschillen die er zitten in het burgerrecht van Israël en het burgerschap waar wij tegenwoordig in de huishouding van geheimenis toe behoren. Wij waren destijds uitgesloten van dit burgerrecht van Israël.

Filippi 3: 20 Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten,
In Filippi wordt het burgerschap getekend waar wij tegenwoordig dankzij die overweldigende rijkdom van genade in geplaatst zijn. Letterlijk zegt Paulus hier dat ons burgerschap, oftewel onze politiek, in de hemelen is. In het Grieks wordt hier het woord ‘politeuma’ gebruikt, wat wijst op de regeringsvorm waar wij tegenwoordig in geplaatst zijn.

In Efeze 2 wordt in het Grieks gesproken over de ‘politeia’ van Israël. Dit wijst op het theocratisch staatsburgerschap van Israël. Het theocratische wijst op het feit dat in de regeringsvorm van dit volk de Heer zelf de absolute leiding had.

In die regeringsvorm van Israël stonden wij heidenen er volkomen buiten. De heidenen hadden geen enkele verbinding met die regering van God. Als een heiden proseliet van het Jodendom werd, dan werd hij toch nooit een werkelijk volwaardig staatsburger van dat land. Hij kon nooit meedraaien in dat politiek bestel van Israël.

Te dien tijde’, dus voordat onze huishouding van het geheimenis aanbrak, waren wij volkomen uitgesloten van dit politiek bestel waarin God heerste. We waren vreemd aan de verbonden van de belofte.

Romeinen 9: 4 immers, zij zijn Israëlieten, hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften;
Hier zien we nadrukkelijk dat de verbonden uitsluitend voor Israël waren. Het staat hier toch wel heel duidelijk in het meervoud, waardoor we zien dat het niet slechts het Oude Verbond was dat beperkt was tot het volk Israël. Ook het Nieuwe Verbond is hierin betrokken. In Efeze maakt Paulus dit nog een heel stuk concreter door het de verbonden van de belofte te noemen.

Het woord ‘de belofte’ staat in het enkelvoud. Nou zijn er meerdere beloften in de verbonden gegeven aan Abraham en Mozes en ook het Nieuwe Verbond, dat voorzegd was in de profetieën. Maar hier gaat het om die ene belofte van het Zaad dat komen zou.

Wij heidenen hadden echter geen belofte. Paulus schrijft hier dat we daaraan vreemd waren. Het Griekse woord dat daarvoor gebruikt wordt ‘Ethné’ is tegenwoordig met de vele asielzoekers, die etnische minderheden genoemd worden in Nederland, toch tamelijk bekend.

Je kon als heiden dus wel aanhanger worden van het Joodse geloof door proseliet te worden, maar een echt volwaardig staatburger werd je nooit. Je bleef een vreemde, een ‘Ethné’. Ze bleven je beschouwen als een niet jood en daarmee dus geen volwaardig staatsburger.

Daarmee is het kringetje over dit burgerschap van Israël weer rond. Destijds stonden we absoluut buiten dit staatburgerschap van Israël. Het is de overweldigende rijkdom van Gods genade, die ons nu in de huishouding van het geheimenis het burgerschap in de hemelen gegeven heeft.

Wij zijn dus ook nu niet medeburgers van Israël geworden. De genade van God heeft ons burgers van het rijk in de hemelen gemaakt. Daar ligt onze politiek. Daar ligt ons huidige burgerschap. Velen vinden dit een onpraktische en vreemde positie, waar ze in de praktijk niet mee uit de voeten kunnen. Ikzelf heb me ook een tijdlang weer aanbemoeid met de politiek in Nederland. Ik wil geen enkel oordeel vellen over een gelovige die dit als zijn taak beschouwt, maar het is niet de positie van burgerschap die ons uit genade geschonken is. Onze politiek is dankzij genade nu in de hemelen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende