U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Te Dien Tijde

Efeze 2: 10 Want Zijn [Christus] maaksel zijn wij,
Efeze 2: 14 Want Hij
[Christus] is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt.
Efeze 2: 15 De twee tot
één nieuwe mens te scheppen,
Efeze 2: 22 In wie
[Christus] ook jullie mee gebouwd worden tot een woonstede Gods in de Geest.

Efeze 2: 11 – 12 Bedenkt daarom dat jullie, die vroeger heidenen waren naar het vlees, en onbesneden genoemd werden door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhanden aan het vlees is, dat jullie te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht van Israel en vreemd aan de verbonden van de belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld.

Wil je weten hoe genade werkt in onze huishouding van het geheimenis, dan is het belangrijk dat we onze huidige positie goed begrijpen. Daarom moeten we weten wie wij waren en ook wie we geworden zijn in Christus. Dat is de reden dat Paulus telkens opnieuw een beroep doet op ons denken.

Bedenk dat jij helemaal buiten het uitverkoren volk van God stond. Wij werden door dat volk ‘de voorhuid’ genoemd. Wij stonden geheel en al buiten Gods handelen met Zijn uitverkoren volk Israël.

De zogenaamde besnijdenis, die het uitverkoren volk kenmerkte, wordt hier door Paulus werk van mensenhanden aan het vlees genoemd. Het is dus een uiterlijk werk wat door mensenhanden verricht wordt. Er is echter ook een besnijdenis die geen werk van mensenhanden is.

Colosse 2: 11 In Hem ben jij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam van het vlees, in de besnijdenis van Christus,
Dit is wat er nu plaatsvindt in onze huidige huishouding van het geheimenis. Deze verborgen handeling aan ons wordt in verband gebracht met de besnijdenis van Christus. Dit wijst op Zijn werk op het kruis, waar wij direct mee in verbinding staan.

Hier in Efeze 2 heeft Paulus het echter niet over een werk dat geen van mensenhanden is, maar juist wel over een werk van mensenhanden aan het vlees. Dit betreft dus de uiterlijke besnijdenis die het joodse volk kenmerkte. Toen waren wij de voorhuid.

Paulus benadrukt dat we ‘te dien tijde’ zonder Christus waren. Paulus wijst hier dus op de tijd die voorafging aan de openbaring van het geheimenis, dat was de tijd dat die overweldigende rijkdom van genade nog niet gekomen was. Wij waren in die tijd zonder Christus.

Nu is de titel ‘Christus’, die Paulus hier gebruikt, de titel die kenmerkend is voor de Heer Jezus in deze brief. Telkens wijst Paulus in het gebruik van deze titel op de opgestane en verheerlijkte Heer in de hemel. Maar hier heeft Paulus echter een reis terug in de tijd gemaakt, voordat die overweldigende rijkdom van genade gekomen was in die opgestane en verheerlijkte Heer.

In de tijd die voorafging aan het geheimenis gold die besnijdenis die werk van mensenhanden is. In die tijd was er een indeling van het volk Israël, dat uitverkoren was door God, en de volkeren, oftewel de heidenen. Dit gold ook nog vlak voor de openbaring aan Paulus van het geheimenis, dus ook in de Handelingentijd en de vroege brieven.

In die periode stonden wij heidenen buiten de Christus. De joden hadden echter de belofte dat er een Messias zou komen. De Gezalfde van de Heer zou voor dit volk het Koninkrijk brengen. Die Gezalfde, oftewel die Messias is de Christus. Hij zou voor Zijn uitverkoren volk het vrederijk op aarde vestigen. Zij wisten dat de Messias zou komen uit hun geschriften.

Wij heidenen waren ‘te dien tijde’ onbekend met die geschriften. Wij hadden geen beloften betreffende een Messias die zou komen. Wij stonden daar geheel en al buiten. Waarom? Omdat wij uitgesloten waren van het burgerrecht van Israël.

Het woord ‘burgerrecht’ is een belangrijk woord dat in de voorgaande huishouding de positie van Israël tekent in de uitdrukking ‘burgerrecht van Israël’. In de huidige huishouding van het geheimenis is het ook een belangrijk woord dat onze huidige positie tekent. Die verschillen bewaren we voor het volgende artikel.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende