U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Lessen Om Te Kunnen Troosten

De druk van het leven dat wij ondergaan leert ons er te zijn voor de ander die in druk is.

De eerste les is: kop dicht!
Job 2: 11 - 13 Toen nu de drie vrienden van Job hoorden van al het leed dat hem getroffen had, kwam ieder van hen uit zijn woonplaats: de Temaniet Elifaz, de Suchiet Bildad en de Naamatiet Sofar; en zij kwamen volgens afspraak bij elkander om hem te gaan beklagen en te troosten. Toen zij van verre hun ogen ophieven, herkenden zij hem niet. Zij verhieven hun stem en weenden, scheurden hun mantels en strooiden stof op hun hoofd, hemelwaarts. En zij zaten bij hem op de grond, zeven dagen en zeven nachten; niemand sprak tot hem een woord, want zij zagen, dat zijn smart zeer groot was.
De troosters van Job waren geweldig tot ze hun mond opentrokken en met hun wijsheden kwamen.

Les nr. 2: Niet opvrolijken.
Spreuken 25: 20 Als iemand die een kleed uittrekt op een koude dag, als azijn op loog, is wie liedjes zingt bij een treurig hart.
Wijzen op alle geweldige rijkdommen in Christus, die de huilende broeder toch ook ontvangen heeft verergerd zijn situatie. Hij weet allang wie hij is in Christus, maar hij is emotioneel kapot.

Les nr. 3. Voel mee.
Begrijp waarom iemand in het ergste geval zelfmoord wil plegen. Begrijp de situatie waarin hij zich bevindt.
Stomme reactie: “Ach joh, gelukkig is het zo erg nog niet. Kijk eens naar …….. Die heeft gehoord dat hij ongeneeslijk kanker heeft en nog maar een paar maanden te leven heeft.”
Stommer: “De Bijbel leert ons toch dat we ons mogen verblijden in alles?”
Het allerstomst: “Je vertrouwt niet op de Heer. Belijdt Hem je zonden zodat je vergeving ontvangt.
Dat laatste was ook een antwoord van de vrienden van Job.
Job 4: 5 - 8 maar nu komt het tot u, en gij zijt moedeloos, het treft u, en gij staat verbijsterd. Is dan niet uw godsvrucht uw toevlucht, uw onberispelijke wandel uw hoop? Bedenk toch: wie kwam ooit onschuldig om, en waar werden oprechten verdelgd? Naar ik gezien heb: wie onrecht ploegen en moeite zaaien, die maaien het.

4e les: Probeer niet met een snelle oplossing te komen.
Prediker 5: 3 Want gelijk de droom komt door veel bezigheid, zo dwaas gepraat door veel woorden.
De vrienden van Job waren daar ook een kei in.
Job 11: 13 – 16 Indien gij uw hart bereidt, en uw handen tot Hem uitstrekt; indien er ongerechtigheid in uw hand is, werp die verre weg, en laat geen onrecht in uw tent wonen; ja, dan kunt gij uw gelaat smetteloos opheffen, dan zult gij vast staan en niet vrezen; ja, dan zult gij de moeite vergeten, eraan denken als aan water dat is weggevloeid.
Op zich was wat ze zeiden zo gek allemaal nog niet. Maar Job moest de gelegenheid hebben zichzelf te uiten met alle emoties, die hem dwars zaten. Het verdriet moet eruit kunnen komen zonder dat daar nog extra schuldgevoel overheen komt.

Les 5: Beaam maar dat het okay is wanneer je angst, pijn, boosheid of verdriet voelt.
Psalm 56: 3 Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U;
Efeze 4:26 Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet:
Paulus kon ook tobben.
1 Thessalonica 3: 5 Daarom kon ik het ook niet langer uithouden en zond hem om mij te vergewissen van uw geloof, of de verzoeker u misschien verzocht had en onze inspanning vruchteloos zou geworden zijn.
Okay dus om te tobben.

Les 6 en wellicht de allerbelangrijkste: Besef wie de bron van jouw troost is.
2 Corinthe 1: 3 & 4 Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden.

Onthoudt bij alles:
Johannes 12:47 Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden.
Om ons oordeel wordt dus ook niet gevraagd. Als de ander echt alle gelegenheid heeft gehad zich te uiten kunnen we wijzen op de troost die wijzelf van Vader ontvangen hebben.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina