U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Leidt €-Day Naar De Gallemiezen?

Aan het eind van een marathonsessie van de Europese leiders sprak de Franse president Nicolas Sarkozy de woorden: ‘We zijn eruit!’ Jazeker! Het lijkt weer even heel wat. Angela Merkel had echter al de kenmerkende woorden uitgesproken: ‘Als de euro faalt, dan faalt Europa’. We hoeven nog maar eventjes te wachten, dan zal het falen blijken. Vandaar die gallemiezen!

Eventjes ter verduidelijking. Het Hebreeuwse woord ‘gallamis’ betekent ‘puin’.
Het kan ook een samenvoeging zijn van het Hebreeuwse woord ‘challasj’, dat ‘zwak’ betekent, samen met ‘mioes’, dat ‘minderwaardigheid’ betekent.

Falen, puin, zwak en minderwaardig. Wow! Perfecte ingrediënten voor overvloeiende genade!
Romeinen 5:20 Waar het falen (de puinhoop, de zwakte, de minderwaardigheid) toeneemt, wordt de genade meer dan overvloedig,
Om eens een variatie in deze tekst te maken.

Ons hele systeem van kopen en verkopen en eigen bezitsvorming lijkt op de rand van de afgrond te balanceren. De oproep van Jakobus is dan ook zeer actueel:
Jakobus 5:1-3 Okay, rijken, ga maar eens een potje janken en maak maar eens veel bombarie over de rampen, die jullie nu overkomen. Je rijkdom is verrot, je kleren zijn door de mot aangevreten, je goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen jullie getuigen en je vlees verteren als vuur. Je bent schatten gaan oppotten, terwijl het de laatste dagen zijn.

Wat is dan die meer dan overvloedige genade, die op dit totaal falen van ons economisch stelsel zal volgen? Nee, in onze huidige huishouding van het geheimenis komt dat niet openbaar. Momenteel heerst genade, zonder invloed te hebben op materiële zaken. Dat zal echter spoedig veranderen.

Gods profetisch programma wordt binnenkort weer hervat. Het volk Israel zal tot bekering komen en zij zullen hun opdracht serieus nemen.
Mattheus 28:19 Ga heen, maak alle volken tot Mijn discipelen.
Alle volken!!! Niet enkele individuen. Dit is door niemand ooit nog uitgevoerd! Israel zal dat doen. Dan breekt Gods koninkrijk baan!

Bij deze herstart van Gods Koninkrijk zullen ook de duidelijke economische en sociale kenmerken van Gods heerschappij openbaar komen. Kenmerken, die totaal niets, maar dan ook totaal niets gemeen hebben met ons huidig economisch systeem, dat feitelijk gebaseerd is op hebzucht en begeerte. Het falen, de puinhoop, de zwakte en minderwaardigheid van ons huidig economisch systeem is een goede stap richting overvloeiende genade op economisch gebied.

Wat zijn de kenmerken van het economisch systeem van Gods koninkrijk?

Handelingen 2:44-45 Allen, die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk; en telkens waren er, die hun bezittingen en have verkochten en ze uitdeelden aan allen, die er behoefte aan hadden;
Handelingen 4: 32-35 De menigte van hen, die tot het geloof gekomen waren, was één van hart en ziel, en ook niet één zei, dat iets van wat hij bezat zijn persoonlijk eigendom was, maar zij hadden alles gemeenschappelijk. En met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding des Heren Jezus, en er was grote genade over hen allen.

Want er was ook niet één behoeftig onder hen; want allen, die eigenaars waren van stukken grond of van huizen, verkochten die en brachten de opbrengst van de verkoop en legden die aan de voeten van de apostelen; en aan een ieder werd uitgedeeld naar behoefte.

Israel maakt alle volken op aarde tot discipelen van dit Koninkrijk. Economie zal niet meer gekenmerkt worden door koop en verkoop, de twee belangrijkste factoren van onze huidige commerciële wereld. Euro of dollar heeft dan zelfs geen enkele plek in dit nieuwe systeem. God, als Eigenaar van alles, beheert alles ten nutte van elk individu.

Psalm 50: 10-11 Mij behoort al het gedierte van het woud, het vee op bergen, rijk aan runderen. Ik ken al het gevogelte der bergen, wat zich roert op het veld, staat Mij ter beschikking.

Genade heerst dan wereldwijd. Dan geen falend euro- of dollarbeleid. Dat commerciële beleid gaat op de schop. Het was er slechts om de noodzaak van economische genade in het Koninkrijk aan te tonen. Op perfecte wijze heeft de euro dat doel dan ook gediend.

Waar genade heerst bestaat geen enkele schuldencrisis.
Lukas 6:30 Vraagt iemand iets van jou, geef het hem; neemt iemand iets wat van jou is, vraag het niet terug.
Momenteel kent niemand dit op overheidsniveau. Maar daar komt verandering in als Gods overvloeiende genade mondiaal omhelsd is.

Geven, delen, helpen, zonder zelfs ook maar enigszins aan winst te denken. Ons huidig economisch beleid is dan ook op egoïstisch, inhalig, gierig en hebzuchtig vlees gebaseerd.

Als straks mondiaal genade heerst is de heerlijkheid van de Heer geopenbaard (Jesaja 40: 5) en vervult de kennis van de Heer de hele aarde (Jesaja 11: 9).

Wat een heerlijke mondiale garantie van genade vinden we in het huidig wereldwijd falend financiële beleid!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende