U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Het Logisch Geloof

In de gemeente waar ik kerk is momenteel Opwekking lied 350 populair. De titel spreekt boekdelen: ‘Vader, Vol Van Vrees En Schaamte’.

Erger kan het toch haast niet worden. De argumentatie ten gunste van dit lied is: ‘Zo voelen we ons toch allemaal wel eens?’ Gevoel als de grond voor ons geloof. Heeft de atheïst dan toch gelijk met zijn stelling dat geloof alleen maar een fictie is gebaseerd op emotie?

Ik erken zulke gevoelens inderdaad wel eens te hebben. Dankzij mijn aandoening (Asperger) is dit zelfs nog één van de meer vriendelijke emoties. Mijn aandoening toont mij echter ondubbelzinnig in welk moeras ik me begeef als emotie de grond wordt waarop ik sta. Wij gelovigen in Christus staan inderdaad op een basis, maar dat is de rots: Christus. In Christus staan we in de hemelse en hebben daar de positie van opperste heerschappij. Al voelen we dat niet, dat is en blijft de vaste grondslag.

Wij staan niet vol vrees en schaamte schuldig voor Vader.
Romeinen 8:15 Jullie hebben niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen,
2 Timotheus 1:7 God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.
1 Johannes 4:18 Er is in de liefde
[Christus] geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf.

Er zijn natuurlijk wel wezens die geloven met vrees en schaamte.
Jakobus 2:19 Jullie geloven dat God één is? Daar doen jullie goed aan, maar dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen.
Het lijkt me toch dat wij daar niet onder vallen. Ja toch?

Geloof is niet vanuit emotie. Geloof ligt vast in Christus, ondanks wat voor emotie dan ook. De Bijbel leert ons nou juist dat geloof een uitermate logische zaak is.
Romeinen 12:1 Dit is jullie logische eredienst.

Het Griekse woord dat Paulus hier gebruikt is ‘logikos’, dat heel simpel gewoon ‘logisch’ betekent. Het heeft ook absoluut dezelfde redelijke, rationele lading als ons Nederlandse woord. Opvallender is nog de afkomst van dit rationele woord. Het Griekse grondwoord is namelijk ‘Logos’, wat het Woord betekent. Daar wordt door Petrus ook naar verwezen als hij ditzelfde woord ‘logikos’ gebruikt.
1 Petrus 2:2 Verlangt als pasgeboren kinderen naar de logische, onvervalste melk [Gods Woord],

Het Woord van God, oftewel de Bijbel, is dus het uitgangspunt van het geloof en niet de emotie. Het is dan ook het logisch rekening houden met de uitspraken van de Bijbel dat onze wandel in geloof bepaalt. Het heen en weer geslingerd worden door onze emoties kan ons enorm parten spelen. Daar weet ik alles van als asperger. Het bepaalt echter niet ons staan voor de Vader. Dat staat vast in het volbrachte werk van onze Heer, zoals de Bijbel dat ons leert.

Ons geloofsleven wordt bepaald door:
1. De Bijbel zegt het
2. Lees het letterlijk
3. Geloof het letterlijk
4. Houdt daar letterlijk logisch rekening mee
5. Dat logisch letterlijk rekening houden met de uitspraken van God bepaalt het geloofsleven, ondanks wat emoties ook proberen wijs te maken.

De Bijbel heeft één Grieks werkwoord voor dit logisch rekening houden met wat God zegt in Zijn Woord. Dat Griekse werkwoord is: ‘logizomai’. Alles aan het geloofsleven is dus rationeel op de Bijbel gefundeerd. Het is logisch. Hier komen een aantal Bijbelse uitspraken over dit logisch rekening houden:

Romeinen 3:28 Wij hebben dit logisch oordeel, dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken der wet.
Romeinen 6:11
Beschouw het als een logisch feit dat jij wel dood bent voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus.
Romeinen 8:18
Het is voor mij absoluut logisch, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.
Filippi 4:8 Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient,
acht dat logisch!
Hebreeën 11:18
Het was logisch voor hem [Abraham], dat God in staat was hem [Izaäk] zelfs uit de doden op te wekken,

Op Wie bouwen we ons logische, rationele geloof? Op Christus!
Johannes 1:1 In den beginne was het Woord [Logos], en het Woord [Logos] was bij God, en het Woord [Logos] was God.
Johannes 1:14
Het Woord [Logos] is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid.
1 Johannes 1:1 Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, en onze handen getast hebben, van
het Woord [Logos] des levens;
Openbaring 19:13 Zijn naam wordt genoemd
het Woord [Logos] van God.

Laat het vaste fundament in Christus je niet ontnemen door een evangelie (wat geen evangelie is) van emoties of een lofzang (wat geen lofzang is) van emoties. Onze positie in Christus staat rocksolid!!! Geniet daarvan!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende