U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Christendom: Vergaarbak Ongelovige Gelovigen 1

Ik weet het: De titel komt weer heel cru over. Christenen zijn toch zeker geen ongelovigen? Nee, daarom schrijf ik ook: Ongelovige gelovigen. Het zijn merendeels gelovigen die, als het om de praktijk van Gods genade gaat, als ongelovigen handelen. Dit onderwerp alleen al mondt uit in twee opeenvolgende Genade Knipoogjes.

Romeinen 11:6 Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken; anders is de genade geen genade meer.
Als we deze duidelijke uitspraak van Paulus leggen over het leven van de meeste gelovigen, dan is de betiteling ‘Ongelovige Gelovigen’ simpel een vaststelling en geen veroordeling. Ik weet van mijzelf dat ik het grootste deel van mijn leven als gelovige, wat het praktisch leven uit genade betreft, ook geleefd heb als ongelovige.

Momenteel lees ik een boek van een bekend christelijk Bijbelleraar (Chuck Swindoll), die momenteel volledig verguisd wordt in de christenheid om zijn vergaand doorgevoerd onderwijs over Gods genade.

In dit boek uit de tachtiger jaren is hij echter ook nog altijd iemand die uitgebreid de menselijke psyche als uitgangspunt voor de christelijke praktijk neemt. Niet Gods genade maar onze eigen inzet bepaalt in dat boek het christelijk gedrag. Dus: Een ongelovige gelovige destijds.

Zo ken ik meerdere voorbeelden van leraren die nu die grotendeels verworpen weg van genade alleen gaan, waardoor ze hun eerder opgebouwd aanzien in de christenheid volledig verliezen. Vaak blijkt dat iemand pas aan het eind van de geloofsweg afstapt van de praktijk van ongelovige gelovige.

Ongelovige gelovigen zijn erg goed om zich dingen in het hoofd te halen. Telkens als ik de rijkdom van Gods overvloeiende genade teken, komt de vraag naar voren: ‘Maar wij hebben als gelovigen toch ook onze verantwoording?’ Jazeker! Natuurlijk hebben wij een verantwoording!

De werkelijkheid van wie wij in Christus zijn is volledig afhankelijk van Gods genade alleen. Het genot ervan ligt echter binnen onze verantwoording. We zijn verantwoordelijk om voor waar te houden wat God voor waar houdt omdat Hij dat nu eenmaal in Zijn genade bewerkt. Zo simpel is geloven. Bij een verkeerd oppikken van onze verantwoording komt dan ook de vraag: ‘Hoe haal je het in je hoofd?’

We gaan het Nieuwe Testament doorwandelen op duidelijke genade-uitspraken om het standpunt van gelovige ongelovigen boven water te krijgen.

Handelingen 15:11 Door de genade van de Here Jezus geloven wij gered te worden op dezelfde manier als zij.
Efeze 2:8 Door genade ben jij gered, door het geloof, dat is niet uit jezelf: het is een gave van God;
Conclusie van de ongelovige gelovige:
Het is te danken aan het feit dat wij ons geloof op de Heer Jezus stellen dat we gered worden. Verkondigt nu iemand dat het uitsluitend genade is, dan worden de wenkbrauwen gefronst. ‘Wij moeten toch zeker geloven?’ is dan de reactie. ‘Het is niet alleen maar de genade van de Here Jezus!’ God wordt dus niet in staat geacht om te redden uit genade alleen, al zegt Hij het in Zijn Woord!

Hoe halen we het dan in ons hoofd ....
het met eigen geloofsinspanning wel te proberen? Zijn wij dan sterker dan God? Zijn wij nou echt zulke ongelovige gelovigen?

Handelingen 18:24-27 Een zekere jood, genaamd Apollos, was door Gods genade van veel nut voor hen, die geloofden.
Conclusie van de ongelovige gelovige:

Apollos zette zich enorm in om de gelovigen te dienen. Laten wij hier de les uit trekken om ons net zo in te zetten voor onze medebroeders en zusters! Dus, aan de slag broeders en zusters! Laten we eens wat nuttigs gaan doen voor elkaar! Het is dus toch zeker dwaas om te geloven dat simpel rusten in Gods genade uitwerkt dat we tot veel nut kunnen zijn voor de gelovigen?

Hoe halen we het in ons hoofd .....
om te denken dat het nuttige werk dat niet door Gods genade tot stand gebracht kan worden, nu wel door onze inzet voor elkaar gebokst wordt? Overtreft onze inspanning Gods genade? Zijn wij zulke ongelovige gelovigen?

Romeinen 5:17 Door de overvloed van genade en van de gave van de gerechtigheid zullen we leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.
Romeinen 6:14 De zonde zal over jullie geen heerschappij voeren, want jullie zijn niet onder de wet, maar onder de genade.
Conclusie van de ongelovige gelovige:
Het is Gods bedoeling dat wij als gelovigen in dit leven als koningen heersen. Wij zullen ons dus moeten inzetten om ons niet door de zonde en de verleiding te laten knechten! Bestrijdt daarom de zonde waar je het tegenkomt! Bovendien is het onze taak om in alle facetten van het leven de heerschappij van Koning Jezus te openbaren. Het is toch zeker veel te simpel om te geloven dat we door de overvloed van Gods genade in die hoge positie van heerschappij geplaatst zijn in Christus.

Hoe halen we het dan wel in ons hoofd .....
om te denken dat datgene waar Gods genade blijkbaar tekort schiet wel door onze eigen inspanning rechtgezet kan worden? Is de Koninklijke heerschappij van ons vlees dan voortreffelijker dan de overvloed van Gods genade? Zijn wij zulke ongelovige gelovigen?

1 Corinthe 2:12 Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.
Conclusie van de ongelovige gelovige:
Nu God ons genade geschonken heeft mogen we ons niet langer laten vuilen met de invloeden van de wereld. De wereld moeten we buitensluiten omdat dit niet strookt met de Geest uit God.

Hoe halen we het in ons hoofd ....
om datgene wat hier door Paulus wordt voorgesteld als een feit dat God bewerkt heeft, weer als een eigen verantwoordelijkheid op te pikken. Die geest van de wereld zijn die kenmerkende eerste beginselen van de wereld om elkaar regels en eisen op te leggen. Het is hier Gods genade alleen, die ons juist heeft vrijgemaakt van die geest van de wereld en ons de Geest uit God geschonken heeft. Hoe zouden wijzelf de boze wereld kunnen buitensluiten? Zijn wij zulke ongelovige gelovigen?

We zijn nog maar halverwege op onze rit door het Nieuwe Testament. Er komt dus nog een Genade Knipoogje aan over ongelovige gelovigen.

Click hier voor nog een Knipoogje over zo'n onderwerp

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende