U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

God is ÖÖ..

God is liefde:
1 Johannes 4:8 God is liefde.
1Johannes 4:16 God is liefde,

We kennen allemaal de ‘Liefde Is….’ Stickers en posters. God zelf is liefde in de meest pure vorm. Die liefde heeft allerlei uitingsvormen in God. Drie daarvan belichten we in dit knipoogje vanuit het overbekende liefdeshoofdstuk van de Bijbel: 1 Corinthe 13. Maar dat is slechts een start.

1 Corinthe 13: 4-6 De liefde is geduldig, de liefde is goedertieren, ….., zij is blij tezamen met de waarheid.

God is geduldig:
Exodus 34:6 Yahweh ging aan hem voorbij en riep: Yahweh, Yahweh, God, barmhartig en genadig, geduldig, groot van goedertierenheid en trouw,

Psalm 86:15 U, Here, bent een barmhartig en genadig God, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.
2 Petrus 3:9 De Here is niet traag met de belofte, al zijn er die dat wel denken, maar Hij heeft
geduld met jullie.
2 Petrus 3:15 Reken het
geduld van onze Here tot jouw redding.,

God is goedertieren:
(Goedertieren is een antiek woord dat ik toch onvertaald naar hedendaags Nederlands laat staan omdat er geen goed ander Nederlands woord voor is. Mensen kunnen goede dingen doen. Dat kan zelfs vanuit hun eigen kracht. Dit standpunt gaat tegen de orthodox reformatorische leer in, juist omdat men dit antieke woord ‘goedertieren’ niet weet te onderscheiden van ‘goed zijn’ of ‘goed doen’.

Romeinen 3:12 Er is niemand, die goedertieren handelt, zelfs niet één.
Geen mens is goedertieren, maar juist door het nemen van de boom van de kennis van goed en kwaad kan de mens best regelmatig voor het moreel goede kiezen.
Goedertieren wijst op de bron waar al het volmaakt goede uit voortkomt. Daar is tegenwoordig geen modern Nederlands woord voor. Vandaar dat we het onvertaald laten.)

Onze goedertieren God:
Psalm 59:10 Mijn goedertieren God treedt mij tegemoet;
Psalm 59:17 God is mijn burcht, mijn
goedertieren God.
Psalm 145:17 Yahweh is
goedertieren in al Zijn werken.
Lukas 6:35 God is
goedertieren ten opzichte van de ondankbaren en bozen.
Romeinen 2:4 Verachten jullie de rijkdom van Zijn
goedertierenheid?.... Beseffen jullie niet, dat de goedertierenheid van God jullie tot een verandering van denken leidt?

Efeze 2:7 Wij zullen in de komende aionen de overweldigende rijkdommen van Zijn genade tonen in overeenstemming met Zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus.
Titus 3:4 De
goedertierenheid en mensenliefde van onze Redder God verscheen,
1 Petrus 2:3 Aangezien jullie geproefd hebben, dat de Here
goedertieren is.

God is blij tezamen met de waarheid.
Mattheus 22:16 Leraar [Jezus], wij weten dat U waarheid bent.
Markus 12: 14 Leraar
[Jezus], wij weten dat U waarheid bent.
Lukas 15:6
Verblijdt je tezamen met Mij, want Ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was.
Lukas 15:9
Verblijdt je tezamen met mij, want Ik heb de schelling gevonden, die ik verloren had.
Lukas 15:32 Wij moesten
feestvieren en vrolijk zijn, want je broer hier was dood en is levend geworden, hij was verloren en is gevonden.
Johannes 1:14 de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en
waarheid
Johannes 1:17 Genade en waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.

Johannes 14:6 Jezus zei: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Conclusie over onze blijde God: God is gelukkig
God vindt zowel blijdschap tezamen met Zijn Zoon, de die waarheid is, als met de boodschap dat de Zoon net zolang zal zoeken tot al het verlorene gered is, wat ook waarheid is. God is dan ook de gelukkige God.
1 Timotheus 1:11 Het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God, dat mij is toevertrouwd.

God is blij tezamen met de waarheid en laat jou daarin delen.
3 Johannes 1:4 Groter blijdschap ken ik niet, dan dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.

Filippi 4:4 Verblijd je altijd in de Here! Opnieuw zeg ik: Verblijd je!
Dat werkwoord voor ‘blij zijn’ is het Griekse woord ‘chairo’, dat afgeleid is van ‘charis’, dat ‘genade’ betekent. Je kan het dus weergeven met: ‘Wees vol genade in de Here! Opnieuw zeg ik: Wees vol genade!’

God is blij tezamen met de waarheid
1 Corinthe 13: 6 De liefde is ….. blij tezamen met de waarheid.
Hier is een uitbreiding van het Griekse werkwoord tot ‘sugchairo’. Het heel bekende Griekse voegwoordje dat hier aan dit werkwoord is toegevoegd is ‘sun’. Wij kennen dit woordje in verband met onze totale versmelting met Christus. Hier de voorbeelden.
Romeinen 6: 4 Wij zijn tezamen met Hem [Christus] begraven
Romeinen 6: 6 Onze oude mens is
tezamen mee gekruisigd,
Romeinen 6:8 Aangezien wij dan
tezamen met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook tezamen met Hem zullen leven,

Hoe één zijn wij dan feitelijk wel met Christus versmolten? Blijkbaar dus net zo één als dat God Eén is tezamen met de waarheid, Zijn eniggeboren Zoon. Blijkbaar net zo één als dat God Eén is tezamen met de waarheid van de boodschap van redding van al het verlorene.

God is tezamen met de waarheid verblijd. God is tezamen vol genade met de waarheid. Logisch dat we een gelukkige God dienen. God is liefde. Wat een vreugde!

Hieronder nog twee Genade Knipoogjes over hetzelfde onderwerp:
Liefde Van God
God Is Liefde

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende