U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Jan, Kees & Christus

Daar hebben we Jan! Jan gelooft in Jezus Christus. Toen hij veertien was hoorde hij op jeugdkamp iemand uitleggen dat Jezus voor onze zonden gestorven was. Jan geloofde dat. Hij heeft toen nog samen met iemand gebeden en sindsdien heeft hij er nooit meer aan getwijfeld dat hij een christen was.

Er zijn echter een aantal zaken die Jan niet doorheeft en dus ook niet echt gelooft:
1. dat al zijn zonden, uit het verleden, heden en toekomst, hem vergeven zijn dankzij het volbrachte werk op het kruis. Daar is hij nooit in onderwezen en het is dan ook vanzelfsprekend dat hij daar geen idee van heeft. Hij gelooft wel dat wat hij in het verleden verkeerd gedaan heeft, allemaal vergeven is. Voor wat hij nu nog allemaal doet en zal gaan doen, daar vraagt hij telkens opnieuw vergeving voor.

2. dat hij nu al uit genade volkomen rechtvaardig is. Jan probeert voortdurend wat rechtvaardiger te worden door het lezen in zijn Bijbel, door te bidden, door trouw naar de samenkomst te komen, en meer van dergelijke middelen die hem aangereikt zijn om telkens ietsje rechtvaardiger te worden.
3. dat hij nu al volkomen heilig is. ‘Ik streef ernaar’, zo reageert Jan telkens als er naar zijn heiligheid gevraagd wordt. Hij heeft geen idee dat zijn heiligheid te danken is aan het geloof van Christus Jezus en dus geen zaak is waar hijzelf nog verder in kan groeien.

Zijn deze drie gevolgen van het werk van Christus Jezus nu een feit voor Jan, ook al heeft hij daar zelf geen idee van en gelooft hij het dus ook niet? Ik durf hier volmondig ‘Jazeker!’ op te antwoorden. Dit heeft namelijk alles met de waarde van het werk van Christus Jezus te maken! Is dit werk waardeloos, dan stellen deze drie gevolgen van dat werk dus ook niks voor. Aangezien de enige werkelijke waarde ligt in het werk van Christus, zijn deze drie gevolgen dus ook een feit voor Jan, of hij het nou gelooft of niet!

Daar hebben we Kees! Kees gelooft niet in Jezus Christus. Hij groeide op in een moreel hoogstaand gezin, die echter nooit naar de kerk ging. Kees heeft nog nooit van zijn levensdagen een preek gehoord. Hij heeft eigenlijk nog nooit echt serieus over het christelijk geloof nagedacht.

Ook bij Kees zijn er een aantal zaken die hij niet doorheeft en dus ook echt niet gelooft:
1. dat al zijn zonden vergeven zijn. Zijn die hem dan al vergeven? De vraag is of die vergeving een feit is dankzij het werk van Christus of dat het aan een beslissende keuze van Kees ligt. Moet Kees zelf door een keuze zorgen voor die vergeving of is erin voorzien door het werk van Christus?

2. dat hij volkomen rechtvaardig is. Is Kees dan al volkomen rechtvaardig? Moet Kees daarvoor niet eerst geloven in die rechtvaardiging, wil dit ook toegepast worden op hem? Of is rechtvaardiging een geschenk dat het gevolg is van het geloof van Christus Jezus?
3. dat hij heilig is. Zo kijkt Kees beslist niet naar zichzelf, maar is hij het daarom ook niet? Was Kees ook apart gezet [heilig] bij dat groepje mensen waarvoor Christus gestorven is?

In beide gevallen, zowel Jan als Kees, lag het niet aan hun inzichten en dus ook niet aan hun geloof of het werk van Christus op het kruis succesvol voor hun leven was. Toen Christus het uitriep: ‘Het Is Volbracht!’, toen bevestigde Hij daarmee het overwinningswerk voor de hele mensheid! Daar waren dus alle Jannen en alle Keesen van de wereld bij ingerekend.

De vergeving, de rechtvaardiging en de heiliging voor die gelovige Jan zijn een absolute werkelijkheid, ook al beseft hij het op dat moment nog niet. Waarom? Omdat Christus zelf dit voor Jan tot stand gebracht heeft.

Okay, hij heeft er nog geen genot en geen enkel voordeel van omdat hijzelf nog niet de werkelijkheid beseft. Dat genot komt pas als hij dat resultaat ook daadwerkelijk doorgrondt en gelooft. De werkelijkheid is er echter, of Jan het nou wel of niet gelooft.

Dat was de gelovige Jan, die nog niet alles doorhad en dus ook nog niet alles geloofde. Maar nu die ongelovige Kees. Zijn de zonden van deze Kees nu niet vergeven? Is hij nog altijd niet rechtvaardig en heilig? Hij is namelijk niet opgegroeid in die christelijke omgeving en hij heeft nog nooit die minimale daad van geloof, een keuze voor Jezus, gemaakt!

Is inderdaad Gods werk van genade volslagen afhankelijk van die ondoorgrondelijke beslissing van een mens om een keuze voor Jezus te maken? Is het werk van Christus voor Kees volslagen ontoereikend omdat hij nooit in een kamp ‘Ja’ gezegd heeft op een geloofsvraag? Maakt dit kleine menselijke verschil zoveel uit dat Gods werk van genade voor deze Kees waardeloos is?

Christus heeft het verzoeningswerk voor alle Jannen en alle Keesen in de wereld volbracht. Het is het werk van de Heer dat ons overgeplaatst heeft uit de lijn van Adam en in de lijn van Christus.

De boodschap die wij als evangelie mogen verkondigen is dat alles dankzij het werk van Christus volbracht is! Als er nu ook nog maar iets aan toegevoegd zou moeten worden, dan zou het al geen blijde boodschap zijn. Dan zou de redding in onze eigen ellendige handen liggen. Het is alles het werk van God! Dat is genade!

Het is waar, als je om je heen kijkt dat lijkt het alsof de wereld gevuld is met mensen die geestelijk arm zijn. De rijkdom van het werk van Christus is hun deel, maar ze kennen het niet. Ze leven nog altijd in de illusie dat alles van henzelf afhankelijk is. Ook binnen het christendom.
Hebreeën 4: 2 Het woord van de prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen, die het hoorden.

Laten we nu voortaan het verzoeningswerk van Christus niet verder beledigen door te doen alsof onze stem bepaalt of dat werk succesvol was of niet. Het werk is volkomen geslaagd! De vraag die nu nog overblijft is of we willen genieten van de overwinning die Hij tot stand heeft gebracht of dat we verder willen in onze eigen illusie van onafhankelijkheid.

Werkelijkheid: Gods Radicale Overwinning Van Genade!
Romeinen 3:24 Om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.
2 Corinthe 5:19 God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen,
1 Johannes 2:2 Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende