U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Goeddoeners Versus Kwaaddoeners

‘Hè hè, het werd tijd! Eindelijk kijkt die Hein dan toch weer normaal naar de wereld. Je hebt goeddoeners en je hebt kwaaddoeners. Nou kijk, dat is tenminste een gewone indeling van de maatschappij. Bij ons heb je de goeddoeners en moet je eens kijken wat een schorriemorrie daar buiten loopt! Allemaal kwaaddoeners. Nou, daar zal God ook mee afrekenen! Reken maar van Yes!’

Ehhhhhhhh, ja. Inderdaad. Daar rekent God ook mee af. Uiteindelijk heeft Hij dat toch ook met dat schorriemorrie, dat wij waren, gedaan? Tja, het is nou eenmaal altijd de zondaar, het verlorene, dat schorriemorrie, dat God opzoekt en dat hij aan Zijn hart brengt.

‘Ja maar als er iemand in onze Kerk/Gemeente de boel op stelten zet, dan moeten wij ook met zo’n figuur afrekenen. Dat schorriemorrie moet onder kerkelijke tucht! Afrekenen met die hap! Een definitief oordeel!’

Bedoel je dit?:
1 Timotheus 1:20 Tot hen behoren Hymeneus en Alexander, die ik aan de satan heb overgegeven,
Of bedoel je dit?:
1 Corinthe 5:4-5 Wanneer wij vergaderd zijn, jullie en mijn geest met de kracht van onze Here Jezus, leveren wij in de naam van de Here Jezus die man aan de satan over.

‘Ja precies! Wij als Kerk of Gemeente rekenen wel eventjes definitief af met zo’n lastige vogel. Dat schorriemorrie hoort niet thuis in onze nette christelijke Gemeenten! Wij dienen de Heere! Wij zijn goeddoeners. Die kwaaddoeners hebben bij ons niks te zoeken! Wij leveren als Gemeente zo’n kwaaddoener dus over aan de satan! Dat is zijn baasje! Daar hoort die thuis.’

Nou, nou. Okay, ik ga er voor ons onderwerp even aan voorbij dat dit kenmerkend aardse gezag van het Nieuwe Verbond nu niet meer geldt binnen de huishouding van het geheimenis waar wij toe behoren. Wat beweert Paulus hier nu letterlijk?

Schuift Paulus hier nu dat goede nieuws van een God die het verlorene liefheeft, het opzoekt, het vindt en het aan Zijn vaderhart brengt zomaar aan de kant?

Ja inderdaad! Wij hebben als christelijke Kerk of Gemeente vaak een bijzonder hoge pet van onszelf op. Wij zien onszelf al niet meer als het uitschot, dat het uitschreeuwde: ‘Kruisig Hem! Kruisig Hem! We moeten Hem niet!’ Zo bekijken we die kwaaddoener, die we dus maar voor het gemak overleveren aan satan (als we die macht zouden hebben). In wezen jagen we die mensen simpelweg weg bij Christus, die met Zijn armen wagenwijd open staat.

God heeft het verlorene lief! God zoekt het verlorene op! God vindt het verloren en drukt het aan Zijn vaderhart! Dat doet God met dat schorriemorrie waar jij in je keurig nette Kerk zo’n last van hebt.

Die twee teksten hierboven zijn wel degelijk echt blij nieuws teksten voor dat schorriemorrie. Kijk maar welk doel God hier nastreeft.
1 Timotheus 1:20 aan de satan overgegeven, opdat hun het lasteren wordt afgeleerd.
1 Corinthe 5:5 leveren die man aan de satan over tot verderf van zijn vlees, opdat zijn geest gered wordt in de dag des Heren.

Paulus was er ten stelligste van overtuigd dat dit schorriemorrie iets heel goeds ging leren. Met deze aardse volmacht, die Gemeenten van het Nieuwe Verbond bezaten, maakten ze dat het eind van de werking van het eigen vlees voor dit schorriemorrie plotseling concreet helder voor de aandacht kwam. Dat verderf van het vlees was natuurlijk al een voldongen feit dankzij het werk van Christus.

Ons eigen pogen iets voor God te betekenen is nog altijd net zo'n functioneren van ons eigen vlees.

Voor dit schorriemorrie werd dit nu heel concreet:
Galaten 2: 20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.

Dat leven, waarbij definitief is afgerekend met al de eigen inbreng (oftewel het vlees) Dat is een gered leven. Dat wil het zeggen wat Paulus hier aangeeft als dat de geest gered wordt. Daarmee is dan ook alle lastering afgeleerd. (Ons keurig ‘christelijk’ pogen om voor de Heere te leven is ook zo’n lastering tegen God).

Telkens zien we dit in de Bijbel. Het volk Israel is een prachtig voorbeeld.

Jeremia 42:21 Jullie willen niet luisteren naar de stem van Yahweh, jullie God,
Ezechiël 20:8 Zij waren weerspannig tegen Mij en wilden naar Mij niet luisteren;

De ballingschap van dit volk werd door een groot gedeelte van de christenheid gezien als een definitieve afrekening van God met dit volk. Precies eender als dat men tegen dat schorriemorrie aankijkt. Gods goede nieuws voor dit volk is echter absoluut beslist:
Romeinen 11:26 Aldus zal gans Israel gered worden,
Hetzelfde blijde nieuws geldt voor dit schorriemorrie:
1 Corinthe 5:5 opdat zijn geest gered wordt.
Gods genade betekent blij nieuws voor goeddoeners en kwaaddoeners.

De kerk heeft zich volkomen onterecht het recht om te oordelen en te veroordelen aangemeten. Op de volgende linken vind je daar een studie over terug.

Binden & Ontbinden 1: Inleiding
Binden & Ontbinden 2: Christus, de Rots
Binden & Ontbinden 3: Gemeente, Het Woord
Binden & Ontbinden 4: Gemeente Israël
Binden & Ontbinden 5: Overblijfsel van Israel
Binden & Ontbinden 6: Sleutels van het Koninkrijk
Binden & Ontbinden 7: Tijdsvorm van de Grondtekst
Binden & Ontbinden 8: Vergeving van zonden

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende