U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Allemaal Of Enkele

Er schuurt nogal wat tussen datgene wat orthodoxe gelovigen geloven en wat je leest in de Bijbel. Het lijkt me nu wel eens tijd worden om de Bijbel eens echt aan te passen aan dit menselijke geloof. Daarom heb ik enkele woordjes in de Bijbelteksten, die voor verwarring zorgen, extra groot en extra vet aangezet om daarna tussen haakjes daar de evangelisch, orthodoxe opvatting voor in te vullen. Hopelijk wordt hiermee de gezonde orthodoxe leer recht gedaan.

Genesis 49: 10 De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heersersstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen DE VOLKEN (enkele uitverkorenen) gehoorzaam zijn.
Psalm 22: 27
ALLE EINDEN VAN (enkelen op) de aarde zullen het gedenken en zich tot Yahweh bekeren; ALLE GESLACHTEN (enkele uitverkorenen) van de volken zullen zich neerbuigen voor uw aangezicht.

Psalm 72: 11-19 ALLE (enkele) koningen zullen zich voor Hem neerbuigen en ALLE (een enkeling uit de) volkeren zullen Hem dienen.
Psalm 86: 9-10
ALLE (enkele) volken, die U gemaakt hebt, zullen komen en zich voor U neerbuigen, o Adonai, en uw naam eren;
Psalm 145: 8-10 Yahweh is voor
ALLEN (enkelen) goed, en Zijn barmhartigheid is over AL (enkele van) Zijn werken. AL (enkele van) Uw werken zullen U loven, Yahweh, Uw gunstgenoten zullen U prijzen;
Jesaja 49: 6 Ik stel je tot een licht van de volken, opdat Mijn redding zal reiken tot aan
HET EINDE VAN DE AARDE (de grenzen van Mijn uitverkorenen).
Johannes 3: 17 God heeft zijn Zoon niet in de wereld
gezonden, opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat DE WERELD (enkelen uit de wereld) door Hem gered zou worden.
Johannes 4: 42 Wij zelf hebben Hem gehoord en weten, dat deze waarlijk de Redder van
DE WERELD (de uitverkoren groep) is.

Johannes 12: 32 Als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik ALLEN (enkelen) tot Mij trekken.
Romeinen 5: 18 Gelijk het door één daad van overtreding voor
[tot in] ALLE mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor [tot in] ALLE (enkele) mensen tot rechtvaardiging ten leven.
1 Corinthe 15: 22 Evenals in Adam
ALLEN sterven, zo zullen ook in Christus ALLEN (enkelen) levend gemaakt worden.

1 Corinthe 15: 28 Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in ALLEN (enkelen).
2 Corinthe 5: 14 De liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat Eén voor
ALLEN (enkelen) gestorven is. Dus zijn ZIJ ALLEN (die enkelen) gestorven. En voor ALLEN (enkelen) is Hij gestorven,
2 Corinthe 5: 19 God was in Christus
DE WERELD (de uitverkorenen) met Zichzelf verzoenende,

Efeze 1: 9-10 God heeft ons het geheimenis van Zijn wil doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen, om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, AL WAT (de enkeling die) in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten,

Efeze 1: 22-23 God heeft ALLES (een enkeling) onder Zijn [Christus]voeten gesteld en Hem als Hoofd boven AL (de enkeling) wat is, gegeven aan de gemeente, die Zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in ALLEN (de enkeling) volmaakt.
Filippi 2: 10-11 In de naam van Jezus zal
ALLE (een enkele) knie zich buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en ALLE (een enkele) tong zal belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!
Colosse 1: 19-20 Het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken, en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed van zijn kruis,
ALLE DINGEN (een enkeling) weer met [tot in] Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.
1 Timotheus 2: 3 God, onze Redder, die wil, dat
ALLE MENSEN (de uitverkoren groep) gered worden en tot erkentenis van de waarheid komen.
1 Timotheus 2: 6 De mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor
ALLEN (de enkeling);

1 Timotheus 4: 11 De levende God, die Redder is van ALLE (enkele) mensen,
Titus 2: 11 De genade van God is verschenen
, redding brengend voor ALLE (enkele) mensen,
1 Johannes 4: 14 Vader heeft de Zoon gezonden als Redder van
DE WERELD (de uitverkoren groep).

Nou, kijk eens! Iedereen, in het hele orthodox christelijke veld, zat er al tegenaan te hikken hoe telkens de Bijbel de gezonde leer ondergraaft. Nu heb ik dan maar eens de stoute schoenen aangetrokken om die gedeelten in de Bijbel die de gezonde leer zo ondergraven gewoon eens te verbeteren.

Geen dank! Geen dank! Ach, ach, wat een ovatie! Ach, iemand moest het toch doen? Nu is tenminste duidelijk dat die zogenaamde gezonde orthodoxe leer niets meer of minder is dan vrijzinnige Bijbelkritiek. Dat is toch ook wat waard?
Als je hier clickt heb je nog een knipoogje over dit onderwerp

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende