U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Een Gelovige Doet Goede Werken

Laat ik nu eens heerlijk dwars op alles wat ik de laatste jaren voortdurend naar voren gebracht heb, lekker provocerend de volgende absolute waarheid in het midden leggen:
JAZEKER! CHRISTENEN DOEN GOEDE WERKEN!

2 Corinthe 9:8 Jullie zullen in elk goed werk overvloedig zijn,
Efeze 2:10 We zijn geschapen om
goede werken te doen,
Efeze 4:28 Je spant je in om met je handen
goed werk te verrichten,
Filippi 1:6 Er is een
goed werk in jullie begonnen,
Colosse 1:10 Jullie zullen in elk
goed werk vrucht dragen.
2 Thessalonica 2:17 Jullie worden sterk in alle
goed werk en woord.
1 Timotheus 2:10 Vrouwen komen voor haar godsvrucht uit door
goede werken.

1 Timotheus 5:10 Inzake goede werken moet van de weduwe getuigd kunnen worden, dat zij kinderen grootgebracht heeft, gastvrijheid bewezen, de voeten der heiligen gewassen, verdrukten ondersteund en alle goed werk behartigd heeft.
1 Timotheus 5:25 De
goede werken zijn aanstonds duidelijk,
1 Timotheus 6:18 Dat de rijken rijk zijn in
goede werken,
2 Timotheus 3:17 De mens Gods is tot alle
goed werk volkomen toegerust.

Titus 2:7 Houd als oude vrouwen aan de jonge vrouwen in jezelf een voorbeeld voor van goede werken,
Titus 2:14 Een eigen volk, volijverig in
goede werken.
Titus 3:1 Herinner hen eraan dat zij tot alle
goed werk bereid zijn,
Titus 3:8 Dat zij die hun vertrouwen op God gebouwd hebben, ervoor zorgen vooraan te staan in
goede werken.
Titus 3:14 Laten ook de onzen leren voor te gaan in
goede werken,
Hebreeën 10:24 Laten wij elkaar aanvuren tot
goede werken.
1 Petrus 2:12 Dat de heidenen op grond van jullie
goede werken God mogen verheerlijken.

Nou kijk eens! Daar staat het dubbeldik: CHRISTENEN DOEN GOEDE WERKEN!
Ik heb er ook nog eens zo’n 18 overduidelijke Bijbelteksten bij geplaatst die niet verkeerd begrepen kunnen worden: CHRISTENEN DOEN GOEDE WERKEN!

Voor een uitermate grote groep lezers die voortdurend bij mijn boodschappen van genade en genade alleen iets ondergingen als afkickverschijnselen bij een drugsverslaafde zal deze ondubbelzinnige uitspraak van mij als de grootste verademing aller tijden ervaren worden, zo van: ‘Jongens, we kunnen eindelijk de naald er weer injassen! Daar komt het shot!: CHRISTENEN DOEN GOEDE WERKEN!

Ben jij zo’n christelijk werkverslaafde? Koester dit moment dan even heel erg. Ja, inderdaad! Wij doen goede werken! Dat is namelijk onafscheidelijk verbonden aan wie we zijn. Ik hoop dat het trillen nu een beetje gezakt is. Kan je het weer aan? Ik moet je nu wel weer even waarschuwen. Er staat namelijk weer een doodgriezelige genadeboodschap om de hoek je op te wachten.

Ik hoop dat jullie doorhebben dat ik het wetticisme gewoon even een beetje op de korrel neem. Maar evenzogoed zit er ook een kern van waarheid in. Er zijn heel wat gelovigen die helaas stevig zullen moeten afkicken van de werkboodschap, die ze evangelie noemen.

Veel Bijbelteksten hierboven heb ik, geheel binnen de traditie van het werkchristendom, slechts ten dele geciteerd. Nemen we het geheel van Paulus uitspraken dan blijkt dat een gelovige geen gelovige is omdat hij goede werken doet, zoals hierboven veelal gesuggereerd wordt. Een gelovige is een gelovige op grond van genade en genade alleen. Die genade werkt de goede werken.

Hier komen de teksten in zijn logisch verband:

2 Corinthe 9:8 God is machtig om alle genade in jullie overvloedig te schenken, opdat jullie, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig mogen zijn,
Efeze 2:10 Wij zijn Zijn maaksel, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
Filippi 1:6 Hiervan ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in jullie een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.

2 Timotheus 3: 16-17 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.
Titus 2:14 Christus heeft Zich voor ons gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.

De goede werken zijn en blijven dus geheel de verantwoording van God die met Zijn genade in ons werkt. Wettisch christendom zal altijd de vinger opheffen en waarschuwen voor een losbandig leven als gevolg van een dergelijke genade. Beter bewijs dat je de gezonde boodschap van genade en genade alleen brengt bestaat er niet. Dit soort vragen kreeg Paulus al voor zijn kiezen.
Romeinen 6: 1 Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade zal toenemen?
Romeinen 6:15 Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn?

Afkicken is lastig, ik weet het, maar Gods genade bevrijdt, werkt Zijn goede werken in ons uit en is een overvloeiend genot!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende