U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Onbetaald Verzoend

Een heel gebruikelijke leer binnen de christenheid is dat de Vader Christus gestraft heeft in mijn en in jouw plaats. God moest Zijn razende woede over ons, met zonden beladen mensen, ergens kwijt. Daartoe vond Hij een gewillig werktuig in Zijn Zoon op het kruis. Nu kon Hij Zijn woede uittieren op Zijn Zoon.

Dit is een gruwelijk beeld van God. Het is duidelijk wie het meeste baat heeft bij een dergelijk verwerpelijke voorstelling. Als satan God als satan weet voor te stellen bij de mensheid, dan is het duidelijk wie voor de vriendelijke vredestichter kan doorgaan, met dank aan de christenheid.

Jullie weten inmiddels wel al dat Gods beeld, zoals de Bijbel die geeft, totaal 180 graden omgekeerd is. In mijn genade knipoogjes laat ik geen mogelijk onbenut om Gods liefde en genade telkens opnieuw vanuit een andere invalshoek in het licht te plaatsen.

Laat ik helder en duidelijk stellen dat ik geloof dat de leer van de plaatsvervangende strafuitoefening op Christus niet Bijbels is! Ik geloof dus niet dat Vader op wat voor manier dan ook Zijn razende woede op Jezus bevredigde toen Hij aan het kruis hing. Integendeel! Op het kruis kwam de uiting van verenigde liefde van Vader en Zoon voor de gehele mensheid tot een gigantische climax!

2 Corinthe 5: 19 God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen,
Hier zien we God niet razen tegen Zijn geliefde Zoon. Hier zien we God in Zijn geliefde Zoon aan het werk. God hoefde hier ook niet verzoend te worden. Hetgeen hier met God verzoend wordt is de wereld.

God is nooit, was nooit en zal nooit de vijand van de mens zijn! Als God ooit onze vijand was geweest, dan had er verzoening van God moeten plaatsvinden. Als iemand mijn vijand is en ik wil een verzoening met die persoon bewerken, dan stel ik alles in het werk om de oorzaak van die vijandschap weg te nemen.
Romeinen 5:10 Als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, gered worden, doordat Hij leeft;

Wij waren de vijanden van God! God heeft in Christus voor ons een verzoeningswerk tot stand gebracht. Hij heeft de oorzaak van mijn vijandschap weggenomen. Zoals Paulus het in Corinthe schrijft: Door mijn overtredingen mij niet toe te rekenen.

Rekent God mij de overtredingen niet toe door als een razende de straf op Zijn Zoon uit te oefenen? Dan had er helemaal niet achter hoeven te staan dat de overtredingen mij niet meer toegerekend werden. Ik had dan kunnen vragen: ‘Hoezo, niet toerekenen? Er staat toch geen schuld open? De straf is toch uitgewoed op Uw Zoon?’

Alleen een schuld die nog altijd openstaat kan je vorderen, die kan je ook eventueel toerekenen of niet toerekenen. Niet toerekenen is hetzelfde als wanneer die schuld vergeven wordt.
Lukas 23:34 Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.

Onze verzoening met God bestaat hierin dat de zondeschuld, die nog altijd openstond, ons vergeven is. Het is niet toegerekend.
Efeze 1:7 In Hem [Christus] hebben wij de redding door Zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van Zijn genade,
Colosse 1:14 in Wie
[Christus] wij de redding hebben, de vergeving van de zonden.

Op het kruis kwam de woede van de vijandige mensheid tot een explosie. Nog altijd was daar geen razende God, die in blinde woede nog harder terugsloeg.

Onze redding, onze verlossing, onze verzoening met God ligt in die onbegrijpelijke liefde en genade van God dat Hij juist midden in de climax van die menselijke woede-uitbarsting ons onverdiend vergeeft. Daarom staat er in Efeze ook achter dat het in overeenstemming is met de rijkdommen van Zijn genade.

Genade is geen genade als er betaald is! Onverdiend toch gekregen. Zo is mijn God!
Click hier voor een eerder knipoogje over dit onderwerp

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende