U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Reformatiedag

Het is de dag van de Reformatie. Voor veel christenen zal het waarschijnlijk uitsluitend een terugdenken aan een historisch gebeuren zijn, waardoor er naast de Katholieke Kerk nog meerdere denominaties zijn ontstaan. Dat klopt inderdaad, maar (sorry voor alle kerkelijk denkenden onder de lezers) vanuit Bijbels oogpunt is dit totaal oninteressant.

De dag van de reformatie is de historische dag waarop Gods overvloeiende rijkdommen van genade, na vele eeuwen dankzij een streng kerkbeleid onder het stof verborgen te hebben gelegen, weer een bekend feit werd voor de gewone man en vrouw.

Het is inmiddels alweer bijna 500 jaar terug dat binnen het duistere systeem van ‘redding door werken’ er Bijbelonderzoekers opstonden die het heldere en verfrissende licht van ‘genade alleen’ lieten stralen in de duisternis van Katholiek Europa.

Dit helder, stralende licht, samengevat in korte stellingen:
1. Genade alleen! Geen verdienste!
2. Geloof alleen! Geen werken!
3. Geloof van Christus alleen! Geen sacramenten!
4. De Bijbel alleen! Geen gezag van kerkleiders!

De krachtige stroom van Gods overstromende genade brak helemaal los bij de Bijbelse ontdekking van rechtvaardiging door geloof.
1. Geen enkel mens is uit zichzelf rechtvaardig.
Romeinen 3:10 Er is niemand rechtvaardig, ook niet één;

2. Niemand wordt rechtvaardig door zijn eigen werken.
Romeinen 3:20 Uit de werken van de wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor Hem;
Romeinen 4:2 Indien Abraham uit werken gerechtvaardigd is, dan heeft hij roem, maar niet bij God.

3. We worden uitsluitend rechtvaardig uit genade. Van onze kant is er dus niets waardoor we rechtvaardig worden.
Romeinen 3:24 We worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade, door de redding in Christus Jezus.

4. God bewijst Zijn rechtvaardigheid door vanuit het geloof van Jezus (Jezus werk) die mens rechtvaardig te maken.
Romeinen 3:26 God toont Zijn rechtvaardigheid, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof van Jezus is.

5. Onze rechtvaardiging is uitsluitend op grond van het geloof van Christus (Christus werk). Ons geloof (vertrouwen) is daar een antwoord op.

Galaten 2:16 We weten, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken van de wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken van de wet; daarom dat uit de werken van de wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden.

6. We stellen ons vertrouwen op (geloven in) dat werk van Christus tot onze rechtvaardiging.
Romeinen 3:28 Wij zijn van oordeel, dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken der wet.
Romeinen 4:5 Hem, die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid,
Romeinen 5:1 Wij zijn gerechtvaardigd uit het geloof,

7. We worden volgens Gods plan gerechtvaardigd.
Romeinen 8:30 Die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.

8. Uiteindelijk zal elk mens rechtvaardig worden vanuit dat werk van Christus.
Romeinen 5:18-19 Zoals het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens de velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één de velen rechtvaardigen worden.

9. Wie rechtvaardig is heeft de belofte dat hij verder uit dat geloof kan en mag leven.
Romeinen 1:17 De rechtvaardige zal uit het geloof leven.
Galaten 3:11 De rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Sola Gratia – Alleen Genade
Sola Fide – Alleen Geloof
Sola Scriptura – Alleen de Bijbel
Solus Christus – Alleen Christus
Soli Deo Gloria – Alleen God de eer

Bijna 500 jaar terug ging het heldere licht van Gods overvloeiende genade weer helder stralen. Als het weer onder zware kerkleer verstopt is geraakt, ruk het er onderuit. Alleen Zijn genade werkt radicale verandering uit.

Blijf daar dus gewoon van genieten!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende