U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Onze Soevereine Koning der koningen

Voordat Ik de hemelen en de aarde schiep, WAS IK!
Als de aarde en alles daarin voorbij gaat, ZAL IK ZIJN!
Ik hou het universum bijeen van het kleinste atoom tot het grootste sterrenstelsel.
Het is allemaal in Mijn handen.

De zon is verborgen in Mijn schaduw!
Ik heb de aarde op haar fundamenten geplaatst!
Daar laat Ik Mijn voeten op rusten.
Ik zet de wateren van de oceaan in beweging met mijn vingers.
Ik vorm de bergen met Mijn adem.

Ik ben geheel heilig en totaal anders.
Er waren er niet voor Mij.
Ook zijn er geen aan Mij gelijk,
die in twijfel kunnen trekken wat Ik gedaan heb,
of wat ik zal doen.

Mijn koninkrijk is eeuwig en zal voor altijd bestaan.
Ik ben de Heerser over de koningen van de aarde.
Ik ben de Vredevorst.
Ik ben Koning der koningen
De rechtvaardige Koning.
De Koning der Joden.
De Koning der heerlijkheid.
De Koning van de aionen.
De hemelse Koning.
Ik ben de Heer der heren.

Ik ben de God van Abraham, Izaäk en Jakob.
Ik ben Yahweh Yireh.
Ik zal voorzien.
Ik ben Yahweh Rapha
Ik herstel.

Ik ben Yahweh La Qodesh
Ik zal heiligen.
Ik ben Yahweh Ro-ï
Ik ben de Herder.

Ik ben de allerhoogste God.
Je Bevrijder.
Je Verlosser en Redder.
Ik ben je Schild,
Je Kracht en je Verdediger.
De eeuwige en altijd zijnde God.

Ik de Alpha en de Omega.
Het Begin en het Eind.
Voor Mij was er geen god gevormd.
Noch zullen er na Mij komen.
Ik, ja Ik ben de Heer.
Buiten Mij is er geen Redder.
Buiten Mij is er geen God.

Engelen en hemelse wezens aanbidden Mij op de troon.
Ik zal Mijn heerlijkheid niet aan een ander geven.
Ik deel Mijn schepping niet.
Ik ben een jaloers God
en een verterend Vuur.

Ik ben de Bevelvoerder van de hemelse legermachten.
Voor Mij vallen koninkrijken uiteen
en knielen leiders neer.

Ik ben je Haven in een woeste storm.
Ik ben Geborgenheid voor de vermoeiden en beproefden.
Ik kom de gevangenen bevrijden,
om de zwakken te sterken,
om de lammen op te richten,
om de blinden het gezicht terug te geven,

Ik ben gekomen om je het Leven te schenken
Ik ben gekomen zodat jij Me zult kennen.
Ik ben gekomen zodat jij Mijn onbegrensde liefde zult kennen
en Mijn eindeloze goedheid.

Mijn mateloze barmhartigheid
en nooit meer eindigende genade.

Mijn vergeving kent geen grenzen.
Mijn verwelkoming onderscheidt geen onvolkomenheden,
noch kleur, of ras, of rijkdom, of armoe.

In Mij ben jij rein en door Mij ben jij heilig.
Ik ben onbeschrijflijk, onbegrijpelijk onbeperkt,
onweerstaanbaar en onoverwinnelijk,

De hemelen kunnen Mijn heerlijkheid niet bevatten.
De dood kan Mij niet verteren.
Het leven kan Mij niet overleven.

Alle knie zal voor Mij buigen
In Mijn naam zal elke tong belijden
Elke tong zal belijden dat Ik de grote IK BEN ben.
Elke tong zal belijden dat ik de God der goden ben.

Daniël 6: 26 Door mij [koning Darius] wordt bevel gegeven, dat men in het hele machtsgebied van mijn koninkrijk voor de God van Daniel zal vrezen en beven; want Hij is de levende God, die blijft in eeuwigheid; Zijn koningschap is onverderfelijk en Zijn heerschappij duurt tot het einde;

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende