U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Christus Leven Kennen & Begrijpen

Christus is jouw leven. Hij werkt ook Zijn leven in jou uit.
Ik kan dan wel iedereen oproepen om van dit leven te genieten, maar ik mag ook bidden.
Efeze 1: 15-19 Ik houd, ….,niet op te danken, terwijl ik aan jullie denk bij mijn gebeden, opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, aan jullie geeft de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen: verlichte ogen van jullie harten, zodat jullie weten, welke hoop Zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is van Zijn erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot Zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte van Zijn macht,

Alles rondom jouw roeping is al een feit. De ogen moeten alleen nog open.
Jouw rijke heerlijkheid van Zijn erfenis is al een feit. De ogen moeten alleen open.
Die overweldigend grote kracht aan jou is al een feit. De ogen moeten alleen open.
De werking van de sterkte van Zijn macht is al een feit. De ogen moeten alleen open.

Die ogen gaan niet open door nu te gaan prediken dat jullie nou eens eindelijk die ogen moeten open doen. Het draait hier helemaal niet om een geweldige krachtsinspanning die nu dan toch maar weer van jullie verwacht wordt. Het is iets wat ik in de handen van de Heer mag leggen zoals Paulus dat hier ook doet.

Ik mag God bidden dat Hij jullie de Geest van wijsheid en van openbaring zal schenken. De vraag blijft echter: Wat is nou de echte oorzaak dat het merendeel van de gelovigen geen genieters van dat rijke en overvloeiende leven in Christus zijn?

In dit ene knipoogje is ook net genoeg ruimte voor één zo’n niet genieter.
Een volslagen verkeerd idee van hoe Christus met ons omgaat zorgt ervoor dat men Hem niet eens herkent!

Hier in Gouda waar ik woon ben ik nogal wat gelovigen tegengekomen die er zeker van zijn niet uitverkoren te zijn omdat ze nog niet die overweldigende Pauluservaring hebben ondergaan. Het zijn duidelijk gelovigen. Ze kennen het werk van Christus. Ze erkennen dat er niets van hen bijzit. Maar het zijn geen genieters omdat ze nog altijd wachten op een overweldiging.

Ik ga nu even voorbij aan de brandende smeltoven die zij volledig ten Bijbelse onrechte als hun altijddurend lot aan het eind van de rit verwachten. Dat is kost voor een andere keer.

Ze wachten echter op Christus als een onherroepelijk Dictator die hen op brute wijze Zijn wil oplegt. Hun voorstelling van Christus is een opdringerig type die de boel tegen wil en dank overneemt. Pas wanneer ze dat ondervinden zal het echt goed zijn. Tot die tijd is er geen sprake van genot, want tot die tijd is er niks zeker.

De profeet Elia kreeg prachtig aanschouwelijk onderwijs.
1 Koningen 19: 11-13 Toen Yahweh juist zou voorbijgaan, was er een geweldige en sterke wind, die bergen verscheurde en rotsen verbrijzelde, die voor Yahweh uitging. In de wind was Yahweh niet. En na de wind een aardbeving. In de aardbeving was Yahweh niet. En na de aardbeving een vuur.

In het vuur was Yahweh niet. En na het vuur het suizen van een zachte koelte. Zodra Elia dit hoorde, omwond hij zijn gelaat met zijn mantel, ging naar buiten en bleef in de ingang van de spelonk staan. En zie, er kwam tot hem een stem,
De Heer was in het suizen van een zachte koelte.

Een verkeerd idee van hoe Christus met ons omgaat. Je verwacht wellicht een geweldige kracht die bergen verscheurt en rotsen verbrijzelt. Zo kwam Hij toch ook bij Paulus. Ja achteraf kunnen we net als Paulus getuigen dat we door de Heer overweldigd zijn. Maar de Heer komt meestal in stilte.

De volgelingen van de Heer hadden ook een verkeerde verwachting van hun Heer. Toen de Heer dan ook heel kalm en rustig naast hen kwam lopen herkenden ze Hem niet.
Lukas 24: 16 Maar hun ogen waren bevangen, zodat zij Hem niet herkenden.
Net als al die tegenwoordige niet genieters waren hun ogen gesloten. Was de Heer niet bij hen? Wel degelijk! Drong Hij zich op? Beslist niet!
Lukas 24: 28 Zij naderden het dorp, waar zij heengingen, en Hij [Christus] deed, alsof Hij verder zou gaan.

Was Hij echt van plan hen te verlaten? Beslist niet! Hij wilde zich aan hen bekendmaken. Wat doet Hij daarom? Hijzelf werkt de belangstelling in hun hart.

Lukas 24: 32 Zij zeiden tot elkaar: Was ons hart niet brandende in ons, terwijl Hij onderweg tot ons sprak en ons de Schriften opende?

De Heer was er aldoor. Hijzelf werkt de behoefte om meer van Hem te weten. Hij opent daartoe ook de ogen.
Lukas 24: 31 Hun ogen werden geopend en zij herkenden Hem;

Onze Heer is geen Dictator maar een Gentleman. Altijd is Hij bij ons. Daarbij trekt Hij ons zo sterk naar Zich toe dat we steeds meer van Hem willen weten. In die intieme relatie opent Hijzelf ons de ogen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende