U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Redding Met Terugwerkende Kracht!

Er staat een geschiedenis in de Bijbel waar je bij oppervlakkige lezing zomaar overheen leest. Voor mij bewijst dit Bijbelse plaatje overduidelijk hoe blij en gelukkig je wel kan worden van diepere Bijbelstudie.
Hier komt het gedeelte:

Jozua 3: 15-17 (Het geschiedde nu…..) dat, zodra de dragers van de ark aankwamen bij de Jordaan en de voeten van de priesters, die de ark droegen, aan de oever in het water gedompeld waren

(de Jordaan nu was geheel buiten zijn oevers getreden gedurende de ganse oogsttijd) het water, dat van boven afkwam, bleef staan; het rees op als een dam, zeer ver weg bij Adam, de stad, die bezijden Saretan ligt, terwijl het water dat afvloeide naar de zee van de Vlakte, de Zoutzee, volkomen werd afgesneden. Toen trok het volk over, tegenover Jericho. Doch de priesters die de ark van het verbond van Yahweh droegen, bleven onbeweeglijk staan op het droge, midden in de Jordaan, terwijl geheel Israël op het droge overtrok, totdat het ganse volk de overtocht over de Jordaan voleindigd had.

Dit is het moment dat het volk eindelijk eens gaat genieten van het land dat God hen gegeven had. Dit is voor veel gelovigen op zich al een idiote opmerking: ‘Het land dat zij al ontvangen hadden’.
Genesis 13:17 Sta op, doorwandel het land in zijn lengte en breedte, want u [Abraham] zal Ik het geven.

Genesis 17:8 Ik zal aan u en uw nageslacht het land, waarin jullie als vreemdeling vertoeft het ganse land Kanaan, tot een altoosdurende bezitting geven, en Ik zal hun tot een God zijn.
Genesis 28:13 En zie, Yahweh stond bovenaan en zei: Ik ben Yahweh, de God van uw vader Abraham en de God van Izaäk;
het land, waarop jullie liggen, zal Ik aan u en aan uw nageslacht geven.
Enzovoorts. Veel tekstplaatsen die allemaal aangeven dat zij het reeds bezaten!

Ook wij bezitten een geweldig rijk hemels erfdeel. In Christus is in alles reeds voorzien. We mogen genieten. Maar evenals het volk Israël door de wet (Mozes) niet van hun erfdeel kon genieten, zo kiest ook het merendeel van de christenheid tevergeefs eigen werk om zodoende van hun hemelse positie te kunnen gaan genieten.
Vandaar dat men er ook meestal over spreekt als iets toekomstigs.

Het was Jozua die hen hier eindelijk het volle genot van hun erfdeel gaf. Hoe? De Ark van het Verbond ging de Jordaan in en bleef zegevierend op het droge van het midden van de Jordaan staan. Alle stromen van de Jordaan stromen naar de Dode Zee. Alles spreekt van de dood. De Ark van het Verbond spreekt echter van de Levensvorst.

Christus is de dood ingegaan, niet om ten onder te gaan aan die dood maar om die dood te overwinnen! Hij is de Levensvorst die opstond uit de dood! Betekent dit nu dat de uitwerking van de dood stopte vanaf dit punt? Betekent dit dat de redding die Christus bewerkte 2000 jaar terug begon?
Betekent dit dat het genot van het erfdeel alleen gold vanaf dat punt?

Nee! In plaats van dat de stroom stopte, keerde het terug op zijn schreden. De doodsjordaan trok zich terug tot Adam. De uitwerking van het betreden van de Jordaan door de Ark van het Verbond had niet alleen betekenis vanaf het punt waar de Ark de dood inging. De uitwerking van het werk van Christus gaat geheel en al terug tot Adam.

Ik heb geleerd, en geloof daar ook in, dat een plaatje op zich helemaal niets zegt. Het is een heel goede mogelijkheid om de Bijbel te laten buikspreken. Het ligt echter totaal anders wanneer deze illustratie een scherpe verheldering geeft op de letterlijke waarheid van het Nieuwe Testament.

Romeinen 5: 15-19 Het is met de genadegave niet zo als met de overtreding; want, indien door de overtreding van die ene [Adam] de velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave, bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden. En het is met het geschenk niet zo als door het zondigen van één; want het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling, maar de genadegave van vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus. Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden.

De doodsstroom kwam vanaf Adam. Toen Christus de dood instapte om het te overwinnen stroomde de doodsrivier terug tot die ene Adam. Het genot van het werk van Christus geldt daardoor het hele geslacht van die ene.

1 Corinthe 15:21-22 Waar de dood er is door één mens, is ook de opstanding van de doden door één mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

Van alles wat God bereid had was er terugwerkende kracht tot Adam. Voor het hele geslacht van Adam is er genot van wat Christus tot stand gebracht heeft. Niet de wet (Mozes) brengt dat genot. Christus alleen (Jozua) geeft dat genot.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende