U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Man Moet Staande Plassen!!!

Waar moet het met de wereld naar toe als de mannen tegenwoordig al niet meer staande plassen? Het kan toch niet erger meer worden nu uit zeer goed geïnformeerde bronnen blijkt dat zelfs de President van Amerika zittend plast!

Ja, waar gelovigen niet meer Christus als het leven herkennen in de Bijbel, daar wordt de Bijbel het allereigenste klussenboekje voor de vrome mens. Men had al handleidingen gevonden voor de algemene normen en waarden van onze ‘christelijke’ maatschappij. Nu is daar het overduidelijke voorschrift van hoe een man in het openbaar dient te plassen bij gekomen.

Het is de voorganger Steven L. Anderson van de Faithful Word Baptist Church, die uit zijn Klussenboek vijf Bijbelteksten heeft weten op te diepen, die je heel goed kan laten buikspreken over het plasvoorschrift voor de man.

Voor de Nederlandse vertaling click hier
Hier volgen de teksten zelf in drie vertalingen om telkens af te sluiten met de letterlijke weergave:

NBG 1 Samuel 25: 22 Zo moge God aan de vijanden van David doen, ja nog erger, indien ik, eer het morgen is, van al wat hij bezit, ook maar één man in leven laat.
SV 1 Samuel 25: 22 Zo doe God aan de vijanden van David, en zo doe Hij daartoe, indien ik van allen, die hij heeft, iets tot morgen overlaat, dat mannelijk is!
NBV 1 Samuel 25: 22 God mag met me doen wat hij wil als ik morgenvroeg van zijn familie ook maar iemand van het mannelijk geslacht in leven heb gelaten!’
De NBG noemt het een man. De Staten Vertaling noemt het iets dat mannelijk is. De Nieuwe Bijbel Vertaling noemt het iemand van het mannelijk geslacht.
Letterlijk staat er: ‘Eén, urinerend tegen de muur.’

NBG 1 Samuel 25: 34 Maar zo waar de HERE, de God van Israel, leeft, die mij ervoor bewaard heeft u kwaad te doen; Indien gij mij niet haastig tegemoet gekomen waart, er zou bij Nabal niet één man in leven gebleven zijn, eer het morgenlicht aanbreekt.
SV 1 Samuel 25: 34 Want voorzeker, het is zo waarachtig als de HEERE, de God Israels, leeft, Die mij verhinderd heeft, van u kwaad te doen, dat, ten ware dat gij u gehaast hadt, en mij tegemoet gekomen waart, zo ware van Nabal niemand, die mannelijk is, overgebleven tot het morgenlicht!
NBV 1 Samuel 25: 34 Maar zo waar de HEER leeft, de God van Israël, die me ervan heeft weerhouden om u kwaad te doen, als u niet zo snel naar me toe was gekomen, was er van Nabals familie morgenvroeg niemand van het mannelijk geslacht meer in leven geweest!’
De NBG noemt het niet één man. De Staten Vertaling noemt het niemand die mannelijk is. De Nieuwe Bijbel Vertaling noemt het niemand van het mannelijk geslacht.
Letterlijk staat er: ‘Niet één, urinerend tegen de muur.’

NBG 1 Koningen 14: 10 zie, daarom ga Ik een ramp over het huis van Jerobeam brengen. Ja, Ik zal van Jerobeam allen van het mannelijk geslacht uitroeien, van hoog tot laag in Israel.
SV 1 Koningen 14: 10 Daarom, zie, Ik zal kwaad over het huis van Jerobeam brengen, en van Jerobeam uitroeien wat mannelijk is, den beslotene en verlatene in Israel;
NBV 1 Koningen 14: 10 Daarom zal ik nu onheil brengen over het huis van Jerobeam. Alle mannelijke leden van je familie zal ik uitroeien, van hoog tot laag,
De NBG noemt het van het mannelijk geslacht. De Staten Vertaling noemt het wat mannelijk is. De Nieuwe Bijbel Vertaling noemt het mannelijke leden.
Letterlijk staat er: ‘Eén, urinerend tegen de muur.’

NBG 1 Koningen 21: 21 Zie, Ik doe onheil over u komen en Ik zal u wegvegen en Ik zal van Achab allen van het mannelijk geslacht uitroeien, van hoog tot laag in Israel.
SV 1 Koningen 21: 21 Zie, Ik zal kwaad over u brengen, en uw nakomelingen wegdoen; en Ik zal van Achab uitroeien wat mannelijk is, mitsgaders den beslotene en verlatene in Israel.
NBV 1 Koningen 21: 21 Daarom breng ik onheil over u: U zult worden weggevaagd en alle mannelijke leden van uw koningshuis, van hoog tot laag, zullen worden uitgeroeid.
De NBG noemt het van het mannelijk geslacht. De Staten Vertaling noemt het wat mannelijk is. De Nieuwe Bijbel Vertaling noemt het mannelijke leden.
Letterlijk staat er: ‘Eén, urinerend tegen de muur.’

NBG 2 Koningen 9: 8 En het gehele huis van Achab zal omkomen; Ik zal van Achab al wat mannelijk is uitroeien, allen in Israel van hoog tot laag;
SV 2 Koningen 9: 8 En het ganse huis van Achab zal omkomen; en Ik zal van Achab uitroeien, wat mannelijk is, ook den beslotene en verlatene in Israel.
NBV 2 Koningen 9: 8 Heel het koningshuis van Achab zal ten onder gaan, alle mannelijke leden van zijn familie zal ik uitroeien, van hoog tot laag.
De NBG & de Staten Vertaling noemen het van het wat mannelijk is. De Nieuwe Bijbel Vertaling noemt het mannelijke leden.
Letterlijk staat er: ‘Eén, urinerend tegen de muur.’

Ja, mannen! Laat op de pot zien dat je een man bent en plas tegen de muur!
Het lijkt grappig, maar dit is een heel logisch resultaat wanneer we consequent de Bijbel niet meer als een geestelijk boek zien dat ons wijst op de enige Redder van de wereld, Christus Jezus.

De mens die de Bijbel slechts als het voorschriftenboek van God ziet komt, als hij echt heel consequent zijn rationeel klussenbrein volgt, hier vanzelf terecht. Letterlijk wordt hier namelijk inderdaad gesproken over iemand die urineert tegen de muur. Daar wordt kenmerkend de man mee bedoelt en niet dat minderwaardige ‘mannelijke’.

Inconsequent van zijn betoog is dat hij niet doorgaat op het lot wat deze mannen wacht. Ze worden allemaal uitgeroeid. Wil Steven ook dolgraag alle mannen uitgeroeid zien? Daar waar in de Bijbel gesproken wordt over echte mannen die niet uitgeroeid worden, daar wordt het Hebreeuwse woord ‘Ish’ gebruikt, dat ook met ‘echtgenoot’ kan worden weergegeven.

Steven Anderson ziet iets verachtelijks en minderwaardigs in de weergave als ‘mannelijk’. We moeten niet mannelijk zijn! We moeten mannen zijn! Helaas, als God voor de allereerste keer in Zijn Woord over ons spreekt, dan gebruikt Hij niet ‘Ish’, wat een echte man is, maar ‘zakar’, wat werkelijk de betekenis van ‘mannelijk’ heeft (Genesis 1: 27).

Ik vraag me af of, wanneer Steven in Duitsland stoer als een echte man over de pot piest, of hij dan echt het idee heeft Gods gebod te volbrengen? Zover kan je dus blijkbaar komen als je in de Bijbel niet de heerlijke boodschap van Gods genade in Christus Jezus herkent. Bij die God van alle genade is ook de gehandicapte, die niet meer staande kan plassen, nog altijd volwaardig man.

In die rijkdom van genade groeien we zelfs allemaal (man & vrouw) op tot de volkomen man in Christus.

Efeze 4: 13 totdat wij allen de eenheid van het geloof en van de volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom van de volheid van Christus.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende