U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Genade

Efeze 1: 2 genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.

Wat is genade?
Bij ‘genade’ hebben we gelijk allerlei ideeën. We zien onszelf op het schoolplein. Het ligt ons niet om vanuit een machteloze positie te smeken om genade, laat staan dat we er uit zouden leven.
‘Genade’ is iets wat je niet kan verdienen. ‘Vrede’ is hoe God naar je kijkt.
Genade komt van het Griekse woord ‘charis’ en dat betekent vreugde.
Een paar omschrijvingen:Genade is het verlangen in het hart van God om Zijn vreugde me je te delen. Genade is God, Die Zijn schepselen (jou dus) zegenen wil. Genade is Gods liefde in actie! Die liefde laat zich niet afschrikken door wat iemand allemaal gedaan kan hebben.
God schenkt ons genade. Hij geeft je ruimte om te leven. Waarom? Omdat jouw Heer Jezus Christus dat voor jou verdiende. Jij krijgt het dus cadeau. Daar word je blij van. Maar nog belangrijker: Daar wil je God voor bedanken. Deze ‘charis’ veroorzaakt dus niet alleen vreugde, maar ook dankbaarheid.

Voorbeeld van genade
Een prachtig voorbeeld van genade uit het leven van Paulus:
Galaten 1: 13 – 16 Want gij hebt gehoord van mijn vroegere wandel in het Jodendom: ik heb de gemeente Gods bovenmate vervolgd en getracht haar uit te roeien, en in het Jodendom heb ik het verder gebracht dan vele van mijn tijdgenoten onder mijn volk, als hartstochtelijk ijveraar voor mijn voorvaderlijke overleveringen. Maar toen het Hem, die mij van de schoot mijner moeder aan afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagd had, zijn Zoon in mij te openbaren,
God gaf Paulus niet zijn verdiende loon. God schonk hem genade. ‘Door Zijn genade geroepen’. Terwijl Paulus in onze ogen iets anders verdiende, ontving hij wat hij niet verdiende…genade!

In genade gered
Efeze 1: 5 & 6 heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.
Efeze 2: 4 & 5 God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, (
door genade zijt gij behouden),
Letterlijk: In genade zijn jullie geredden. Het middel waardoor ik een gered mens ben geworden is namelijk iemand, niet iets. Het is de Heer Jezus Christus zelf. Maar nu, dankzij zijn werk, ben ik in de genade geplaatst. God plaatst je in de ruimte van Zijn genade, waar je een gered mens bent. Je hele leven als gered mens draagt nu dus 1 kenmerk: Gods genade. Het leven als gered mens draagt dus niet langer het kenmerk van wat ik doe of wat jij doet, het is wat God deed en doet.

Gevolg van genade
Wat is het gevolg van dit leven? Vreugde! Een cadeau van God om uit te pakken en blij mee te zijn. Pak die volgende teksten maar eens uit:
Efeze 2: 6 – 9 Hij heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.
Daar word je toch blij van? Daar ga je God toch voor danken?

Leven in genade
Als gered persoon ben je nu dus in het leven van genade geplaatst. Is dat alleen een theoretisch feit of mogen we dit zien als een praktisch leven? Als God jou genade betoont gaat dat ook verder werken in je leven. Dat vinden we in dezelfde Efezebrief.
Efeze 4: 32 Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.
Letterlijk: Elkaar genade schenkend, zoals God in Christus jullie genade schenkt.
God schenkt mij genade. Dat is heel wat meer dan vergeving. Hij heeft jou in dat leven geplaatst, gekenmerkt door genade. Dan mag je dus ook verwachten dat die genade iets uitwerkt in je relatie met anderen. Jij geeft dus ook ruimte en jouw reacties op de ander komen dus ook niet meer voort uit wat die ander doet of deed. Jouw levenssfeer is namelijk genade. Let goed op in dit gedeelte. Het gaat hier niet alleen om onze omgang met gelovigen.

Genade is praktisch
Gods spreken over genade is dus een heel praktische zaak. Als gered persoon leef jij in de levenssfeer van genade. Je leven, ook in je relaties, wordt dus gekenmerkt door genade.
Efeze 4: 29 Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed woord hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.
Letterlijk: Opdat het genade geeft aan wie het horen. Ons spreken komt dus voort uit die bron van genade, waar we in geplaatst zijn. Dat heeft dan ook zijn uitwerking als we met iemand spreken. In Kolosse is Paulus daar heel duidelijk over:
Kolosse 4: 6 Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven.
Betere vertaling is: Met zout gekruid. Je woorden zijn dus met zout toebereid. Als je niet kunt koelen gebruik je zout om bederf tegen te gaan. Het is genade die jouw bederf (door zonden) weert. De strijd om bederf te weren door eigen inspanningen tekent Paulus in Romeinen 7. Dat is tot mislukken gedoemd. Het is de genade, die het bederf weert.

Genade voedt op
Je ziet in de maatschappij, en momenteel zelfs vanuit het kabinet, dat men de mens probeert op te voeden door middel van regeltjes. Maar wat leert de Schrift. Die zegt dat genade ons opvoedt.
Titus 2: 11 & 12 Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven,
We zijn door Christus gered. Als geredden zijn we in de genade geplaatst. Die genade werkt door in onze onderlinge relaties, het weert het kwaad en heeft zijn uitwerking op ons spreken. In alle facetten van ons leven voedt het ons op. Wat houdt dat nou in? We kennen het dat iemand ons opvoedt. Onze ouders doen het, de overheid doet het. We krijgen regels voorgelegd. Houden we ons eraan, dan worden we beloond. Houden we ons er niet aan, dan worden we bestraft. Nu we een nieuwe schepping zijn is er iets anders dat ons opvoedt. Dat is genade. Genade betekent nog altijd: Niets verdiend, toch gekregen. Het is dus volslagen het tegenovergestelde van wat we maatschappelijk kennen dat ons nu opvoedt. Ga je eraan staan om er zelf aan te werken, dan tikt de genade je zachtjes op de vingers: ‘Nee, nee, het is geen eigen verdienste, het is genade!’ Hoe meer we ons zo laten opvoeden, hoe meer zicht we krijgen op die ‘rijkdommen van genade’ waar Paulus het over had.
Genade komt van één kant: van God. Het is daarom nog niet iets passiefs. Die genade wil in en door jou werken. Laat je het toe? Kan de genade jou opvoeden?

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende