U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Geen tekenen en wonderen in de Gemeente!

1 Corinthe 1: 22 de Joden verlangen tekenen.De aardse tekenen en wonderen waren kenmerkend voor het Nieuwe Verbond, waar de Joodse gelovige een vooraanstaande positie innam. Nadat God Paulus na Handelingen 28: 28 het geheimenis geopenbaard had ontstond er een nieuwe mens in Christus (Efeze 2: 15), waar uiterlijke tekenen feitelijk geen enkele plaats meer hadden.

 Ook Paulus eerste dienst hadden nog de typerende Nieuwe Verbonds kenmerken als tekenen en wonderen. Doordat Paulus ook onder die bediening voluit genade predikte zijn velen in verwarring gebracht. Zo is de brief aan de Galaten nog een voluit Nieuwe Verbondsbrief. De genade, die Paulus daar verkondigde was een volkomen verwerkelijking van het Nieuwe Verbond zoals het reeds in de profeten aangekondigd was. Het waren de zegeningen van het komende Koninkrijk, zoals Paulus die de Heidenen mocht aanbieden. Op gelijke wijze kwam Petrus met het aanbod van dit Koninkrijk voor het Joodse volk.

De tekenen en wonderen die plaatsvonden onder de verkondiging van het Nieuwe Verbond stonden in directe relatie met het komende Koninkrijk dat in de eerste plaats voor het Joodse volk komen zal. Daarom verbindt de schrijver van de Hebreeënbrief die tekenen en wonderen ook direct met de toekomende eeuw.
Hebreeën 2: 4 terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de Heilige Geest toe te delen naar zijn wil.
Hebreeën 6: 5 en het goede woord Gods en de
krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben,

Er is een grote verwarring ontstaan over het feit dat Paulus ook de boodschap van het Nieuwe Verbond omschrijft als een soort geheimenis.
Romeinen 16: 25 – 26 Hem nu, die bij machte is u te versterken (naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen, maar thans geopenbaard en door profetische schriften volgens bevel van de eeuwige God tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs bekendgemaakt onder alle volken)

Het is vanzelfsprekend dat als de boodschap van het Nieuwe Verbond als één en hetzelfde gezien wordt als de Gemeente, die in Efeze 2: 15 de nieuwe mens vormt er een gigantische vermenging aan boodschappen uit de Bijbel wordt gedestilleerd. Het onderscheid tussen zegen van aardse tekenen en wonderen en zegen die geestelijk en in de hemelse is valt dan ook vanzelfsprekend totaal weg.

Het Nieuwe Verbond is een soort geheimenis dat in al de tijdperken ervoor, vanaf de schepping van de wereld, verzwegen was. Er werd dus niet over gesproken. Er werd niet over onderwezen. Men hield er de mond over dicht.

De nieuwe mens uit Efeze 2, waar jij en ik toe behoren, is niet over gezwegen. Men had er zelfs nooit over kunnen spreken omdat die van voor de schepping verborgen was gebleven in God zelf. Dat is compleet iets anders dan dat er niet over gesproken werd. In de brieven betreffende het Nieuwe Verbond zie je dat Paulus zelf wel de kenmerken van dit Nieuwe Verbond in het Oude Testament herkent en daarvan uit ook verkondigt. Onderzoek zelf maar eens hoe Paulus al die ‘geheimenissen’ betreffende het Nieuwe Verbond van het kruis uit de Schriften opdiept en het ons voorhoudt.
Handelingen 26: 22 Als een getuige, die hulp van God heeft ontvangen tot op deze dag, sta ik dus hier voor klein en groot, zonder iets anders te zeggen dan wat de profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschieden zou,

Tot die verkondiging van het Nieuwe Verbond hoorde tekenen en wonderen. Tot de verkondiging in onze huishouding van het geheimenis hoort niets anders dan de volheid van Gods genade, echter zonder tekenen, wonderen of krachten.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende